Informacja dotycząca plików cookies. Dbając o Twoją wygodę i dla świadczenia przez nas usług na najwyższym poziomie informujemy, że serwis wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

OK, rozumiem
Rejestracja

Zawartość lista - www.jak-księgować.pl

Artykuły:

 1. Amortyzacja środków trwałych
 2. Dokumenty księgowe
 3. Rozrachunki w walutach obcych i różnice kursowe
 4. Polityka prywatności
 5. Etapy ewidencji i rozliczenia kosztów
 6. Kalkulator mnożnika kreacji pieniądza
 7. Kalkulator do obliczenia podatku VAT: 5%, 8% i 23%
 8. Aktywa
 9. Pasywa
 10. Materiały i towary.
 11. Płynność finansowa
 12. Zasady księgowania na konta
 13. Zobowiązania, a należności
 14. Rozrachunki
 15. Księgowanie zakupu lub przyjęcia na stan środka trwałego w budowie oraz jego amortyzacji.
 16. Księgowanie operacji otrzymania środków trwałych w formie darowizny.
 17. Księgowanie środka trwałego w formie aportu
 18. Odpis i likwidacja środków trwałych
 19. Przekazanie środka trwałego w formie darowizny.
 20. Rozrachunki z tytułu vat
 21. Podział poziomy i pionowy kont
 22. Z czego wynika potrzeba wprowadenia kont analitycznych?
 23. Kalkulator do obliczania podatku VAT
 24. Rozliczenia gotówkowe
 25. Weksle jako jedna z form rozliczeń bezgotówkowych
 26. Księgowanie weksli obcych
 27. Księgowanie weksli własnych
 28. Formy rozliczeń między przedsiębiorstwami
 29. Krótkoterminowe papiery wartościowe. Ich cena nabycia i cena zakupu...
 30. Środki pieniężne w drodze
 31. Czeki jako kolejna forma rozliczeń bezgotówkowych
 32. Księgowanie czeków
 33. Kredyty bankowe
 34. Analiza finansowa- wiadomości wstępne
 35. Wskaźnikowa analiza finansowa- pierwsze czynności przy sporządzaniu analizy finansowej przedsiębiorstwa.
 36. Co powinniśmy jeszcze wiedzieć przed przystąpieniem do wskaźnikowej analizy finansowej?
 37. Co to jest rentowność
 38. Wskaźniki rentowności sprzedaży
 39. Analiza trendu rentowności majątku i rentowności kapitału własnego
 40. Analiza rentowności majątku własnego przedsiebiorstwa w przestrzeni.
 41. Amortyzacja środków trwałych metodą degresywną.
 42. Ewidencja zaliczek wypłacanych pracownikom.
 43. Ewidencja zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia
 44. Ewidencja wynagrodzeń.
 45. Wartości niematerialne i prawne.
 46. Ceny ewidencyjne materiałów i towarów.
 47. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 48. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 49. Rozliczenie zakupu materiałów lub towarów
 50. Kalkulator odsetek ustawowych
 51. Bieżąca ewidencja obrotu materiałowego oraz odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
 52. Rozliczanie odchyleń przypadających na zużyte materiały
 53. Rozliczanie kosztów zakupu przypadających na zużyte materiały
 54. Reklamacje związane z zakupem materiałów
 55. Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej
 56. Należności dochodzone na drodze sądowej
 57. Inwestycje długoterminowe
 58. Długoterminowe aktywa finansowe
 59. Ewidencja udzielonych pożyczek długoterminowych
 60. VAT w Europie – wizualizacja danych na mapie
 61. Ewidencja udziałów długoterminowych
 62. Kalkulator wynagrodzeń - dla umów o pracę, umów o dzieło oraz umów zlecenie
 63. Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia netto?
 64. Ewidencja zakupu akcji oraz przeszacowania ich wartości
 65. Sprzedaż i rozchód akcji
 66. Ewidencja zakupu i sprzedaży obligacji
 67. Klasyfikacja i wycena rozrachunków
 68. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
 69. Rozrachunki publicznoprawne
 70. Niedobory i nadwyżki
 71. Księgowanie zakupu napojów oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników – praktyczne ujęcie
 72. Inwentaryzacja 2015 + Ściąga z terminów inwentaryzacji
 73. Różnice inwentaryzacyjne - NADWYŻKI - przykłady księgowań
 74. Różnice inwentaryzacyjne - NIEDOBORY I SZKODY
 75. Odwrotne obciążenie - ujęcie w księgach rachunkowych i deklaracji VAT
 76. Wydatki na stronę internetową w księgach rachunkowych
 77. Kredyty bankowe - wycena i ujęcie w bilansie
 78. Roczna koreka VAT naliczonego w księgach rachunkowych
 79. Kaucja - ujęcie księgowe i podatkowe
 80. Środki higieny osobistej w ewidencji księgowej i podatkowej
 81. Zaliczki na dostawy
 82. Koszty układu rodzajowego - Amortyzacja
 83. Koszty układu rodzajowego - Usługi obce
 84. Kalkulator urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego
 85. Podatki i opłaty - układ rodzajowy kosztów
 86. Jednolity plik kontrolny
 87. Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego - BEZ TAJEMNIC
 88. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty rodzajowe ciąg dalszy
 89. Zużycie materiałów i energii - koszty układu rodzajowego
 90. Limity i wskaźniki 2016 rok
 91. VAT w Europie 2017 – wizualizacja danych na mapie
 92. 2017 - Limity i stawki
 93. Poniesione koszty otrzymane po zakończeniu roku podatkowego a moment ujęcia wydatków jako koszty uzyskania przychodu
 94. Zamknięcie roku w spółkach należących do kategorii małych i mikro
 95. System mieszany ewidencji kosztów
 96. Jednorazowa amortyzacja od 2017 roku
 97. Benefity dla pracowników w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 98. Ujęcie rachunkowe darowizny
 99. Podatek u źródła - co warto wiedzieć?
 100. Wydatki na gastronomie a koszty uzyskania przychodu
 101. Moment otrzymania faktury a termin odliczenia VAT
 102. Czy faktura pro-forma jest podstawą zapisu w księgach?
 103. Leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości
 104. Ewidencja rezerw, RMB oraz RMK w ujęciu podatkowym
 105. Duplikat faktury VAT a termin odliczenia VAT?
 106. Kompensata wzajemnych zobowiązań
 107. Odliczenie VAT a nieodpłatne dostawy towarów
 108. Czym jest Split Payment?
 109. Wygrane w grach losowych a zwolnienia z podatku
 110. Odpis na ZFŚS w 2018 roku
 111. Wszystko o JPK od 2018 roku!
 112. VAT w Europie 2018 – wizualizacja danych na mapie
 113. Odpisy aktualizujące należności
 114. Różnice kursowe przy transakcjach handlowych
 115. Różnice kursowe od VAT
 116. Rachunek przepływów pieniężnych - metody
 117. Ewidencja i rozliczenie przecenionych towarów
 118. Przekazywanie prezentu kontrahentowi
 119. Elektroniczne sprawozdania finansowe
 120. Słownik:

 121. Akcja
 122. Akredytywa
 123. Aktywa
 124. Amortyzacja
 125. Bilans
 126. Cedent
 127. Cena brutto
 128. Cena nabycia
 129. Cena netto
 130. Cena zakupu
 131. Cesja wierzytelności
 132. Detal
 133. Dowód księgowy
 134. Dowód zastępczy
 135. Dywidenda
 136. Dziennik ksiąg rachunkowych
 137. Franczyza
 138. Hurt
 139. Inwentaryzacja
 140. Inwentaryzacja
 141. Jednostka powiązana
 142. Jednostka zależna
 143. Kaucja
 144. Konsolidowane sprawozdanie finansowe
 145. Konto
 146. Konto analityczne
 147. Konto syntetyczne
 148. Kontrola formalna
 149. Kontrola merytoryczna
 150. Kontrola rachunkowa
 151. Korespondencja kont
 152. Koszt prosty
 153. Koszt złożony
 154. Koszty bezpośrednie
 155. Koszty pośrednie
 156. Księga główna
 157. Księga pomocnicza
 158. Księgi rachunkowe
 159. Leasing finansowy
 160. Leasing operacyjny
 161. Lista płac
 162. Lokata
 163. Materiały
 164. Metoda statystyczna ustalania wyniku finansowego
 165. MSR
 166. MSSF
 167. Obligacja
 168. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
 169. Obrót pieniężny
 170. Obrót towarowy
 171. Odsetki
 172. Operacja gospodarcza
 173. Outsourcing
 174. Pasywa
 175. Plan kont
 176. Podatek odroczony
 177. Polecenie księgowania
 178. Płynność finansowa
 179. Rachunek przepływów pieniężnych
 180. Rachunek zysków i strat
 181. Raport kasowy
 182. Reguła podwójnego zapisu
 183. RMK bierne
 184. RMK czynne
 185. Rozliczenie planowe
 186. Rozliczenie saldami
 187. Różnice kursowe
 188. Saldo
 189. Saldo debetowe
 190. Saldo kredytowe
 191. Storno
 192. Storno czarne
 193. Storno czerwone
 194. Towary
 195. Umorzenie
 196. VAT
 197. Wariant kalkulacyjny
 198. Wariant porównawczy
 199. Wartości niematerialne i prawne
 200. Weksel
 201. Wycena zapasów (AVCO)
 202. Wycena zapasów (FIFO)
 203. Wycena zapasów (LIFO)
 204. Wynagrodzenie
 205. Wynik finansowy brutto
 206. Wynik finansowy netto
 207. Wynik z działalności gospodarczej
 208. Wynik z działalności operacyjnej
 209. Wynik ze sprzedaży
 210. Wyroby gotowe
 211. Zasada równowagi bilansowej
 212. Zbyt
 213. Zestawienie obrotów i sald
 214. Zmiana stanu produktów
 215. Accounts:

 216. 010 - Środki trwałe
 217. 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki
 218. 093 - Środki trwałe obce
 219. 020 - Wartości niematerialne i prawne
 220. 030 - Długoterminowe aktywa finansowe
 221. 070 - Umorzenie środków trwałych
 222. 080 - Środki trwałe w budowie
 223. 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
 224. 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie
 225. 100 - Kasa
 226. 130 - Rachunek bieżący
 227. 135 - Inne środki pieniężne
 228. 138 - Kredyty bankowe długoterminowe
 229. 139 - Kredyty bankowe krótkoterminowe
 230. 140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe
 231. 200 - Rozrachunki z odbiorcami
 232. 201 - Rozrachunki z dostawcami
 233. 220 - Rozrachunki publicznoprawne
 234. 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT
 235. 220-1 - Rozrachunki z ZUS
 236. 220-2 - Rozrachunki z US
 237. 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 238. 243 - Rozliczenie nadwyżek
 239. 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
 240. 240 - Pozostałe rozrachunki
 241. 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód
 242. 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych
 243. 310 - Materiały
 244. 330 - Towary w hurcie
 245. 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 246. 214 - Zobowiązania wekslowe
 247. 400 - Amortyzacja
 248. 401 - Zużycie materiałów i energii
 249. 402 - Usługi obce
 250. 403 - Podatki i opłaty
 251. 404 - Wynagrodzenia
 252. 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 253. 409 - Pozostałe koszty
 254. 490 - Rozliczenie kosztów
 255. 500 - Koszty działalności podstawowej
 256. 520 - Koszty wydziałowe
 257. 522 - Koszty zakupu
 258. 527 - Koszty sprzedaży
 259. 528 - Koszty handlowe
 260. 530 - Koszty działalności pomocniczej
 261. 550 - Koszty zarządu
 262. 580 - Rozliczenie kosztów działalności
 263. 601 - Wyroby gotowe
 264. 602 - Półfabrykaty
 265. 145 - Środki pieniężne w drodze
 266. 641 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
 267. 642 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne
 268. 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych
 269. 702 - Przychody netto ze sprzedaży usług
 270. 711 - Koszty sprzedanych wyrobów gotowych
 271. 712 - Koszty sprzedanych usług
 272. 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów
 273. 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia
 274. 740 - Przychody netto ze sprzedanych materiałów
 275. 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia
 276. 750 - Przychody finansowe
 277. 751 - Koszty finansowe
 278. 760 - Pozostałe przychody operacyjne
 279. 761 - Pozostałe koszty operacyjne
 280. 770 - Zyski nadzwyczajne
 281. 771 - Straty nadzwyczajne
 282. 801 - Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy)
 283. 802 - Kapitał zapasowy/Fundusz przedsiębiorstwa (zasobowy)
 284. 803 - Kapitał rezerwowy
 285. 804 - Kapitał/Fundusz z aktualizacji wyceny
 286. 820 - Rozliczenie wyniku finansowego
 287. 840 - Rezerwy
 288. 845 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 289. 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 290. 852 - Inne fundusze specjalne
 291. 860 - Wynik finansowy
 292. 870 - Podatek dochodowy
 293. 871 - Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
 294. 621 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
 295. 622 - Odchylenia od cen ewidencyjnych półfabrykatów
 296. 079 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
 297. 343 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży w detalu
 298. 344 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu
 299. 623 - Odchylenia aktualizujące wartości wyrobów gotowych
 300. 092 - Środki trwałe dzierżawione
 301. 091 - Środki trwałe w likwidacji
 302. 078 - Odpisy aktualizujące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 303. 301 - Rozliczenie zakupów materiałów
 304. 303 - Rozliczenie zakupu towarów
 305. 406 - Podróże służbowe
 306. 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne
 307. 221-1 - Rozliczenie należnego VAT
 308. 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT
 309. 144 - Weksle obce
 310. 250 - Należne wpłaty na poczet kapitału
 311. 149 - Rachunek środków funduszy specjalnych
 312. 223 - Podatek VAT do rozliczenia
 313. 231 - Należności z tytułu niedoborów i szkód
 314. 302 - Rozliczenie zakupu usług
 315. 335 - Towary w detalu
 316. 345 - Odchylenia aktualizujące wartości zapasów materiałów i towarów
 317. 390 - Zapasy obce
 318. 244 - Należności dochodzone na drodze sądowej
 319. 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne
 320. 291 - Zobowiązania warunkowe
 321. 040 - Nieruchomości inwestycyjne i prawa
 322. 077 - Odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne i prawa
 323. 141 - Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych
 324. 603 - Produkcja niezakończona

  Przykłady księgowania:

 325. WB - Zakupienie 3-letnich obligacji na rynku pierwotnym - dokonanie zdeklarowanej wpłaty. - 240|130
 326. FV - Zakupienie materiałów za środki z rachunku bieżącego - 310,221-2|130
 327. PK - Rozchód sprzedanego wcześniej środka trwałego. - 761,070|010
 328. WB - Spłata raty długoterminowego kredytu z rachunku bankowego. - 138|130
 329. FV - Sprzedaż materiałów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy. - 130|740,221-1
 330. FV - Zakupienie towarów - zapłata w późniejszym terminie. - 330,221-2|201
 331. WB - Przelew gotówki z rachunku bankowego do kasy. - 100|130
 332. FV - Zakupiono materiały za środki z kasy. - 310,221-2|100
 333. FV - Sprzedaż towarów - zapłata należności od odbiorcy w późniejszym terminie. - 200|730,221-1
 334. WB - Spłata zobowiązań wobec dostawców środkami z rachunku bankowego. - 201|130
 335. WB - Wpływ na rachunek bankowy należności od odbiorcy. - 130|200
 336. FV - Sprzedaż wyrobów gotowych - wpłata należności od odbiorcy na rachunek bankowy. - 130|701,221-1
 337. WB - Prowizja za udzielenie kredytu bankowego. - 751|130
 338. RK - Wpływ do kasy należności od odbiorcy. - 100|200
 339. FV - Zakupienie towarów za środki z rachunku bankowego. - 330,221-2|130
 340. FV - Sprzedaż środka trwałego. - 200|760,221-1
 341. RK - Spłata raty kredytu długoterminowego środkami z kasy. - 138|100
 342. OT - Udziałowiec wyposażył firmę w samochód - aport wniesiony do firmy. - 250|801
 343. WB - Wpłata nadwyżki kasowej na rachunek bankowy. - 130|100
 344. RK - Wpłata udziału do kasy przez nowego udziałowca. - 100|250
 345. FV - Zakupienie samochodu za środki z przyznanego kredytu bankowego. - 010,221-2|130
 346. WB - Sprzedaż towarów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy - 130|200
 347. FV - Otrzymano fakturę za transport materiałów. - 402,221-2|201
 348. ZW - Zwrócenie do magazynu niewykorzystanych materiałów. - 310,490|401,500
 349. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. - 342|303
 350. WB - Wpłata na rachunek bankowy należności na podstawie wyroku sądowego. - 130|200
 351. PK - Miesięczny odpis umorzeniowy środków trwałych. - 400,500|070,490
 352. Nota - Zapłata kary umownej za nieterminową realizację dostawy. - 761|130
 353. FV - Wystawienie faktury za sprzedany środek trwały. - 200|760,221-1
 354. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. - 341|301
 355. PK - Wyrok sądowy na korzyść firmy - zwrot należności, odsetek za zwłokę, kosztów postępowania sądowego. - 200|240
 356. WB - Odsetki naliczone od wykorzystanego kredytu bankowego. - 751|130
 357. WB - Wpływ odsetek od środków lokowanych na rachunku bankowym. - 130|750
 358. PK - Zniszczenie materiałów z przyczyn losowych. - 771|310
 359. WB - Wpływ na rachunek bankowy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone materiały. - 130|770
 360. RW - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale pomocniczym. - 401,530|310,490
 361. RW - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale administracyjnym. - 401,550|310,490
 362. RW - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale utrzymania ruchu. - 401,520|310,490
 363. FV - Otrzymano fakturę za remont magazynu. - 080,221-2|201
 364. RW - Wydanie materiałów z magazynu do produkcji. - 401,520|310,490
 365. PK - Odpis wartości weksli obcych przedawnionych lub nieściągalnych. - 761|144
 366. RK - Zapłata faktury za wykonaną usługę transportową zakupionych materiałów. - 402,522|100,490
 367. RK - Zapłata faktury za zakupione materiały biurowe. - 201|100
 368. RK - Zapłata za znaczek skarbowy. - 403,550|100,490
 369. FV - Faktura za zakupiony program komputerowy zapłacona gotówką. - 020,221-2|100
 370. RK - Zwrot przez pracownika zaliczki na delegację (odwołanie podróży służbowej). - 100|234
 371. WB - Zapłacono przelewem zaliczkę na podatkek dochodowy od osób fizycznych. - 220-2|130
 372. WB - Wpływ na rachunek bankowy kredytu krótkoterminowego. - 130|139
 373. WB - Spłata raty kredytu krótkoterminowego środkami z rachunku bankowego. - 139|130
 374. WB - Wpłacono udział do obcej spółki z o.o. - 030|130
 375. RK - Zakup blankietów wekslowych. - 751|100
 376. RK - Wpłata utargu na rachunek bankowy za pośrednictwem poczty. - 145|100
 377. WB - Wpływ utargu za pośrednictwem poczty na rachunek bankowy. - 130|145
 378. RK - Zapłacono podatek od środków transportu gotówką z kasy. - 220-2|100
 379. PZ - Przyjęcie do magazynu materiałów zafakturowanych w poprzednim miesiącu. - 310|301
 380. WB - Zapłata raty leasingowej przelewam na konto leasingodawcy. - 201|130
 381. WZ - Wydanie wyrobów gotowych na budowę środka trwałego. - 080|601
 382. OT - Zakończono budowę i przyjęto środek trwały do użytkowania. - 010|080
 383. PK - Nadwyżka gotówki w kasie. - 100|243
 384. PK - Nadwyżka materiałów w magazynie. - 310|243
 385. PK - Nadwyżka wyrobów gotowych. - 601|243
 386. PK - Niedobór materiałów w magazynie. - 242|310
 387. PK - Niedobór towarów. - 242|330
 388. PK - Umorzenie przedawnionego zobowiązania. - 201|760
 389. WB - Wpływ na rachunek bankowy odsetek od obligacji. - 130|750
 390. WB - Zapłacono odsetki za zwłokę środkami z rachunku bankowego. - 751|130
 391. PK - Odpisanie nieściągalnych należności. - 761|200
 392. WB - Wpływ na rachunek bankowy nadpłaty podatku VAT. - 130|220-2
 393. WB - Wykupienie weksla własnego w terminie wykupu. - 214|130
 394. WB - Wykupienie weksla obcego przez wystawcę w terminie wykupu (suma wekslowa). - 130|144
 395. WB - Zapłata za zamówione 2-letnie obligacje. - 240|130
 396. PK - Otrzymanie 2-letnich obligacji zamówionych na rynku pierwotnym (przewidywany okres posiadania kilka miesięcy). - 140|240
 397. WB -Zakupienie 3-letnich obligacji na rynku wtórnym (termin wykupu obligacji za cztery miesiące). - 140|130
 398. PK - Otrzymanie 3-letnich obligacji (przewidywany okres ich posiadania - 3 lata). - 030|240
 399. WB - Sprzedaż 2-letnich obligacji na GPW. - 130|750
 400. PK - Wyksięgowanie rozchodu sprzedanych na rynku wtórnym obligacji (wartość według cen zakupu). - 751|140
 401. Czek - Otrzymanie czeku na okaziciela jako pokrycie należności za sprzedane wyroby. - 135|200
 402. WB - Zrealizowanie obcego czeku rozrachunkowego. - 130|135
 403. RK - Zrealizowanie obcego czeku gotówkowego. - 100|135
 404. Czek - Zapłacono czekiem rozrachunkowym za zakupione materiały. - 201|135
 405. WB - Potrącenie przez bank prowizji za wydanie książeczki czekowej. - 402,550|130,490
 406. WB - Otrzymano dywidendę z posiadanych akcji. - 130|750
 407. PK - Rozliczenie raty wcześniej księgowanej opłaty za czynsz rozliczanej w czasie w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym. - 500|641
 408. FV - Poniesienie kosztu bezpośredniego ulepszenia środka trwałego wpływającego na wzrost wartości użytkowej środka trwałego. - 010,221-2|201
 409. OT - Przyjęcie darowizny w postaci środka trwałego. - 010|845
 410. PT - Przekazanie środka trwałego jako darowizny. - 761|010
 411. PT - Wniesienie aportu do innej spółki w postaci środka trwałego. - 030,070|010
 412. PK - Zaksięgowanie dotychczasowego umorzenia środka trwałego w likwidacji. - 070|010
 413. PK - Zaksięgowanie różnicy między wartością początkową środka trwałego a jego umorzeniem. - 761|010
 414. PK - Przyjęcie, rozliczenie nabytych wcześniej wartości niematerialnych i prawnych. - 020|300
 415. FV - Faktura VAT za zakupione wartości niematerialnych i prawnych. - 300,221-2|201
 416. PK - Odpis umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. - 400,550|075,490
 417. PK - Wyksięgowanie umorzonych wartości niematerialnych i prawnych. - 075|020
 418. WB - Wycofanie za spółki z o.o. udziału wycenionego według cen jego nabycia. - 130|030
 419. WB - Zapłata odsetek, prowizji od kredytów bankowych za czas budowy środków trwałych. - 080|130
 420. PK - Zaksięgowanie kosztów usług, robót dotyczących środka trwałego w budowie. - 080|201
 421. LT - Przerwanie budowy środka trwałego. - 761|080
 422. PK - Dodatnia różnica kursowa walut obcych na dany dzień bilansowy. - 100|750
 423. PK - Ujemna różnica kursowa walut obcych na dany dzień bilansowy. - 751|100
 424. Weksel - Otrzymanie weksla od odbiorcy na pokrycie należności. - 144 ,144 |200,750
 425. PK - Zwrot przez dostawcę weksli obcych w cenie nominalnej. - 201|144
 426. PK - Przyjęcie akcji w celu zapewnienia wierzytelności firmy. - 140|240
 427. WB - Zapłata przelewem bankowym za zamówione akcje u emitenta. - 240|130
 428. PK - Zakupienie akcji na rynku pierwotnym. - 140|240
 429. WB - Zwrot kwoty z tytułu zakupu akcji - redukcja sprzedaży. - 130|240
 430. WB - Zakupienie akcji na rynku wtórnym GPW - wartość według cen rynkowych. - 140|130
 431. WB - Otrzymanie dywidendy z tytułu posiadanych akcji. - 130|750
 432. WB - Sprzedaż akcji na rynku wtórnym. - 130|750
 433. PK - Wyksięgowanie rozchodu sprzedanych na rynku wtórnym akcji (wartość w cenie zakupu). - 751|140
 434. WB - Potrącenie przez bank prowizji za obsługę rachunku związanego z emisją akcji. - 751|130
 435. WB - Wpływ na rachunek bankowy środków ze sprzedanych akcji. - 130|200
 436. PK - przeznaczenie zysku netto na wypłatę dywidend akcjonariuszom. - 820|240
 437. WB - Wypłacenie przelewem dywidendy akcjonariuszom. - 200|130
 438. PK - Wniesienie do spółki wartości niematerialnych i prawnych aportem. - 250|801
 439. PK - Zaksięgowanie kosztów wynagrodzenia pracownika pracującego przy budowie środka trwałego. - 080|230
 440. LT - Sprzedaż lub likwidacja środka trwałego w budowie. - 761|080
 441. FV - Faktura za zakupiony środek trwały (podatek nie podlega odliczeniu). - 010|201
 442. FV - Faktura za zakupiony środek trwały. - 010,221-2|201
 443. FV - Zaksięgowanie przychodów ze sprzedaży środka trwałego. - 200|760,221-1
 444. FV - Faktura za zakupione materiały. - 301,221|201
 445. FV - Faktura za zakupione towary, dostawa w terminie późniejszym. - 303,221-2|201
 446. PZ - Przyjęcie towarów do magazynu. - 330|303
 447. WZ - Wydanie materiałów do sprzedaży. - 741|310
 448. WZ - Wydanie towarów do sprzedaży. - 731|330
 449. RK - Wypłacono pracownikowi gotówką zaliczkę poczet przyszłego wynagrodzenia. - 230|100
 450. PK - Zaksięgowanie nagród i premii z zysku dla pracownika. - 820|230
 451. PK - Odpis przedawnionego zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. - 230|760
 452. PK - Odpis przedawnionych należności od pracownika z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia. - 761|230
 453. PK - Należności od odbiorcy na drodze postępowania sądowego. - 240|200
 454. WB - Zapłata przelewem bankowym kosztów postępowania sądowego. - 761|130
 455. PK - Odpis aktualizujący należność i koszty postępowania sądowego. - 761|290
 456. PK - Odpis aktualizujący należność - zapłata należności, odsetek, kosztów postępowania sądowego. - 290,290|760,750
 457. RK - Spłata należności przez pracownika. - 100|234
 458. PK - Obciążenie pracownika z tytułu niedoboru. - 234|242
 459. PK - Utworzenie rezerwy obciążającej pozostałe koszty operacyjne. - 761|840
 460. PK - Wykorzystanie rezerwy na rzecz powstałego zobowiązania. - 840|201
 461. PK - Utworzenie rezerwy obciążającej koszty finansowe. - 751|840
 462. PK - Utworzenie rezerwy obciążającej straty nadzwyczajne. - 771|840
 463. PK - Rozwiązanie rezerwy na rzecz pozostałych przychodów operacyjnych. - 840|760
 464. PK - Rozwiązanie rezerwy na rzecz przychodów finansowych. - 840|750
 465. PK - Rozwiązanie rezerwy na rzecz zysków nadzwyczajnych. - 840|770
 466. WB - Sprzedaż akcji obcych na giełdzie. - 130,751|750,140
 467. PK - Koszty poniesione w trakcie operacji giełdowych. - 751|240
 468. WB - Przekazanie podatku VAT urzędowi skarbowemu. - 221|130
 469. PK - Zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony. - 221-1|221-2
 470. PK - Odsetki za zwłokę należnego podatku VAT. - 221-1|750
 471. PK - Rzeczywisty koszt wytworzenia produktów gotowych po stałych cenach ewidencyjnych. - 580|500
 472. PK - Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych księgowanych według kosztów rzeczywistych. - 601|500
 473. PK - Rozliczenie kosztów działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym. - 500|641
 474. PK - Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej w okresie sprawozdawczym. - 530|641
 475. PK - Świadczenia wydziału pomocniczego na rzecz działalności podstawowej. - 500|530
 476. PK - Świadczenia wydziału pomocniczego na rzecz działalności zarządu. - 550|530
 477. PK - Koszty poniesione w trakcie wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych. - 711|530
 478. PW - Przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych w cenie rzeczywistego kosztu wytworzenia. - 601|500
 479. PW - Przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych w cenie ewidencyjnej. - 601|580
 480. WZ- Wydanie sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu. - 711|601
 481. ZW - Zwrot do magazynu przez odbiorcę wyrobów gotowych z reklamacją. - 601|711
 482. FV - Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych na rzecz odbiorców. - 200|701,221-1
 483. FV - Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych na rzecz pracowników. - 234|701,221-1
 484. FVK - Dokonanie korekty zmniejszającej przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych. - 701,221-1|200
 485. FVK - Dokonanie korekty zwiększającej przychody ze sprzedaży produktów na rzecz odbiorców. - 200|701,221-1
 486. PK - Dokonanie korekty zwiększającej przychody ze sprzedaży produktów na rzecz pracowników. - 234|701
 487. FV - Wystawienie faktury VAT za sprzedaną usługę. - 200|702,221-1
 488. PK - Koszty poniesione w trakcie wytworzenia usług. - 712|500
 489. RK - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane towary. - 100|730
 490. RK - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane materiały. - 100|740
 491. WB - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane materiały. - 130|740
 492. WB - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane towary. - 130|730
 493. FV - Przychód bezgotówkowy za sprzedane materiały. - 200|740,221-1
 494. FV - Przychód ze sprzedanych towarów. - 200|730,221-1
 495. FVK - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane materiały. - 740,221-1|200
 496. FVK - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane towary. - 730,221-1|200
 497. RK - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane materiały. - 740|100
 498. RK - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane towary. - 730|100
 499. PK - Wartość sprzedanych materiałów brutto wraz z opakowaniem. - 741|310
 500. PK - Przeksięgowanie zysków nadzwyczajnych. - 770|860
 501. PK - Przeksięgowanie strat nadzwyczajnych. - 860|771
 502. PK - Przeksięgowanie kosztów finansowych. - 860|751
 503. PK - Przeksięgowanie przychodów finansowych. - 750|860
 504. PK - Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych. - 860|761
 505. PK - Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych. - 760|860
 506. PK - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży materiałów. - 740|860
 507. PK - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów. - 730|860
 508. PK - Przeksięgowanie wartości sprzedanych materiałów. - 860|741
 509. PK - Przeksięgowanie wartości sprzedanych towarów. - 860|731
 510. PK - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych - 701|860
 511. PK - Przeksięgowanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. - 860|871
 512. PK - Przeksięgowanie podatku dochodowego. - 860|870
 513. WB - Zapłacono przelewem bankowym opłat y związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych. - 020|130
 514. FV - Zapłata przelewem bankowym opłat ponoszonych w trakcie użytkowania wartości niematerialnych i prawnych. - 020,221-2|130
 515. PK - Wzrost wartości początkowej środka trwałego po zakończeniu budowy. - 010|080
 516. PK - Należny podatek VAT od przekazanej darowizny. - 761|221
 517. PK - Dodatnie różnice kursowe z tytułu zobowiązania wobec dostawcy. - 201|750
 518. WB - Leasingobiorca - dokonanie przelewem bankowym płatności wynikających z umowy leasingowej. - 402|130
 519. WB - Leasingodawca - dokonanie przelewem płatności wynikających z umowy leasingowej. - 130|750
 520. FV - Leasingobiorca - wartość środka trwałego przyjętego w leasing finansowy. - 010,221-2|201
 521. PK - Leasingobiorca - koszty odsetek. - 641|201
 522. PK - Korekta VAT od zakupionych środków trwałych o wartości powyżej 15 tys. rozliczana przez 5 lat. - 641|221-2
 523. WB - Leasingobiorca - zapłata podatku VAT od wartości podanej w umowie. - 201|130
 524. PK - Leasingobiorca - koszty odsetek z dalszych okresów sprawozdawczych. - 751|201
 525. PK - Leasingobiorca - amortyzacja środka trwałego przyjętego w leasing. - 400|070
 526. PK - Leasingodawca - wartość środka trwałego przekazanego w leasing. - 200|330
 527. PK - Leasingodawca - przychody z odsetek. - 200|845
 528. PK - Leasingodawca - VAT należny od wartości podanej w umowie. - 200|221
 529. PK - Leasingodawca - przychody z odsetek z następnych okresów sprawozdawczych . - 845|200
 530. WB - Leasingodawca - wpływ na rachunek bankowy raty za przekazany w leasing środek trwały. - 130|200
 531. PZ - Przyjęcie do magazynu materiałów pochodzących z rozbiórki. - 310|760
 532. WB -Zapłacenie kosztów prac badawczych wykonanych przez inną jednostkę. - 761|130
 533. WB - Zapłacenie kosztów prac rozwojowych wykonanych przez inną jednostkę. - 402,641|130,490
 534. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. - 301|341
 535. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. - 303|342
 536. PK - Marża należna przy zakupie materiałów. - 301|341
 537. PK - Zrealizowanie marży na sprzedaży materiałów. - 341|741
 538. PK - Zrealizowanie marży na sprzedaży towarów. - 342|731
 539. VAT należny od posiadanych towarów - 342|330
 540. PK - Rozliczenie miesięczne zarezerwowanej marży od towarów. - 342|731
 541. PK - Wzrost cen ewidencyjnych wyrobów. - 601|621
 542. PK - Obniżenie cen ewidencyjnych wyrobów. - 621|601
 543. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów - cena ewidencyjna wyrobów jest niższa od rzeczywistego kosztu wytworzenia. - 621|580
 544. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów - cena ewidencyjna wyrobów jest wyższa od rzeczywistego kosztu wytworzenia. - 580|621
 545. PK - Przeniesienie debetowych odchyleń od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów gotowych. - 711|621
 546. PK - Przeniesienie kredytowych odchyleń od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów gotowych. - 621|711
 547. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot towarów. - 731|342
 548. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot materiałów. - 741|341
 549. PK - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie. - 761|079
 550. PK - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych. - 761|079
 551. Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu. - 601|603
 552. WB - spłata zobowiazań wobec ZUS ze środków na rachunku bieżącym. - 130|220-1
 553. PK - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących zużycia materiałów. - 341|401
 554. PK - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących zużycia materiałów. - 401,500|341,490
 555. PK - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży materiałów. - 341|741
 556. PK - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży materiałów. - 741|341
 557. PK - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży towarów. - 342|731
 558. PK - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży towarów. - 731|342
 559. PK - Odpis aktualizujący wartość materiałów. - 761|345
 560. PK - Odpis aktualizujący wartość towarów. - 761|344
 561. PK - Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych. - 761|623
 562. PK - Odpis aktualizujący należności - wartość główna. - 761|290
 563. PK - Odpis aktualizujący należności - odsetki. - 751|290
 564. PK - Korekta odpisu aktualizującego należności - wartość główna. - 290|760
 565. PK - Korekta odpisu aktualizującego należności - odsetki. - 290|750
 566. PK - Lista płac - wynagrodzenia brutto pracowników produkcyjnych. - 404,490|230,500
 567. PK - Lista płac - pobranie zaliczki na podatek dochodowy pracownika. - 230|220-2
 568. PK - Lista płac - potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. - 230|220-1
 569. PK - Potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika, np. nierozliczonej zaliczki. - 230|234
 570. WB - Wypłacenie pracownikom wynagrodzeń netto. - 230|130
 571. FV - Zakup materiałów zaplata w pozniejszym terminie. - 310,221-2|201
 572. FV - Wartość sprzedanych towarów brutto wraz z opakowaniem. - 731|330,221-1
 573. PK - Ujemne różnice kursowe z tytułu należności od odbiorcy. - 751|200
 574. FV - Podatek VAT należny z faktur sprzedaży. - 200|221-1,310
 575. FV - Podatek VAT naliczony z faktur zakupu. - 221-2,300|201
 576. PK - Leasingobiorca - przyjęcie środka trwałego do użytkowania (ewidencja pozabilansowa) . - 093|201
 577. PK - Leasingodawca - przekazanie środka trwałego leasingobiorcy (ewidencja pozabilansowa). - 092|201
 578. PK - Leasingodawca - przyjęcie środka trwałego po wygaśnięciu umowy (ewidencja pozabilansowa). - 092|092
 579. OT - Przyjęto zakupiony środek trwały do użytkowania. - 010|080
 580. LT - Przyjęto środek trwały do likwidacji (ewidencja pozabilansowa). - 091|080
 581. PK - Podatek od środków transportu rozliczany w czasie + miesięczna rata rozliczona w czasie. - 641,403|220-2,641
 582. RK - Opłacenie lokalu sklepowego gotówką z kasy. - 528,528|100,490
 583. KW - Wypłacono z kasy zaliczke dla pracownika. - 234|100
 584. PK - odpis amortyzacyjny środka trwałego, biurowiec. - 400,550|070,490
 585. PW - Przyjęto z produkcji półfabrykaty. - 602|500
 586. FV - Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa towaru. - 200|730,221
 587. RK - Opłacono gotówką ogłoszenie prasowe dotyczące naboru nowych pracowników. - 402,490|100,550
 588. PK - Zwrot nadpłaconych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych. - 220-2|870
 589. PZ - zwrot materiałów od klienta do magazynu. - 310|741
 590. FVK - Korekta faktury VAT sprzedaży z powodu zwrotu materiałów przez klienta. - 740,221|200
 591. PK - Rozliczenie wyniku finansowego, przeniesienie zysku z roku ubiegłego. - 860|820
 592. RK - Wpłata gotówki z kasy na rachunek bieżący. - 130|100
 593. KP - Rozliczenie niewykorzystanej części zaliczki pobranej na delegację przez pracownika. - 100|234
 594. PK - Nadwyżka wartości niematerialnych i prawnych. - 020|243
 595. FV - Zakup środta trwałego powyżej 3.500 sprzetu sportowego przez bibliotekę na fakturę przelewową. - 010,221-2|201
 596. PK - Udzielenie pożyczki spółce na okres 2 lat. - 240|130
 597. RK - Zapłacono gotówką za druk ulotek reklamowych. - 409,528|100,490
 598. PK - Zaksięgowanie podatku dochodowego od osób prawnych. - 870|220-2
 599. WB - Wypłacono pracownikom odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy (z rachunku bieżącego). - 234|130
 600. FV - Wystawiono fakturę sprzedaży towarów. - 200|730,221
 601. WB - Ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie za poniesione straty losowe. - 130|760
 602. PK - Uchwałą zarządu spółki podwyższono kapitał zapasowy. - 820|802
 603. FVK - Zwrot wadliwych towarów, faktura VAT nie była wcześniej opłacona. - 201,221|330
 604. PK - Zlikwidowano odpis aktualizujący należności z powodu uznania jej za nieściągalną. - 200|290
 605. WB - kapitalizacja odsetek od lokaty. - 130|750
 606. PK - Naliczono podatek dochodowy. - 870|220-2
 607. WB - Wpłacono podatek dochodowy do urzędu skarbowego. - 220-2|130
 608. PK - Przeksięgowano koszty sprzedanych wyrobów na wynik finansowy. - 860|711
 609. PK- Pracodawca umorzył pracownikowi resztę niespłaconego niedoboru. - 761|234
 610. WB - otrzymano dotację na budowę drogi gminnej. - 080|130
 611. WZ - przekazano formie darowizny materiały. - 761|310
 612. PK - Rozliczenie raty wcześniej księgowanej opłaty za czynsz rozliczanej w czasie w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym. - 490|641
 613. PK - Aktualizacja wartości środka trwałego. - 010|070,804
 614. PK - Odpis umorzeniowy środka trwałego, maszyna produkcyjna. - 400,500|070,490
 615. Nota - naliczenie odbiory kary za nieterminową spłatę należności. - 200|760
 616. WZ - Wydanie towaru klientowi. - 741|330
 617. WB - Spłata zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bieżącego. - 201|130
 618. WB - Wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bieżący. - 130|200
 619. PK - Rozliczono kapitał z aktualizacji wyceny w momencie sprzedaży środka trwałego podlegającego wcześniej przeszacowaniu wartości. - 804|802
 620. R-k - Otrzymano rachunek kosztów podróży służbowej przedstawiony do rozliczenia przez pracownika działu handlowego. - 406,527|234,490
 621. WZ - Wydano materiały z magazynu na cele reklamowe. - 409,530|310,490
 622. FV - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz. - 409,641|201,490
 623. PK - Księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów przypadających na wydane towary. WZ (wydanie towarów) księgowana wcześniej. - 731|342
 624. FV - Faktura VAT za zakupioną odzież roboczą dla pracowników. - 405,500|100,490
 625. LT - Likwidacja środka trwałego - 070,761|010
 626. WB - Wniesienie kapitałów, wkładów. - 130|250
 627. PK - Utworzono rezerwę celową. - 761|840
 628. FV - Otrzymano fakturę za zakupione komputery. - 300,221-2|201
 629. RW - Wydano do zużycia w produkcji materiał podstawowy. - 401,500|310,490
 630. PK - Amortyzacja (umorzenie ) środków trwałych używanych w wydziale produkcyjnym. - 400,500|070,490
 631. PK - Amortyzacja (umorzenie ) środków trwałych używanych w biurze zarządu. - 400,550|070,490
 632. PK - przeznaczenie zysku netto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). - 820|851
 633. PK - przeznaczenie zysku netto na fundusz załogi. - 820|852
 634. PK - przeznaczenie zysku netto na kapitał rezerwowy. - 820|803
 635. PK - przeznaczenie zysku netto na podwyższenie kapitału/funduszu podstawowego. - 820|801
 636. PK - przeznaczenie zyskku netto na wypłatę dla wspólników. - 820|240
 637. PK - pobranie podatku od wypłacanej przez spółkę dywidendy. - 240|220-2
 638. PK - przeznaczenie zyskku netto na wypłatę dla wspólników. - 820|240
 639. PK - składki ZUS pracodawcy od przyznanych pracownikom nagród z zysku netto. - 820|220-2
 640. PK - pokrycie straty z kapitału rezerwowego - 803|820
 641. PK - utworzenie rezerwy na podatek dochodowy. - 871|840
 642. PK - przeksięgowanie podatku dochodowego zgodnie z rocznym zeznaniem podatkowym - 871|220-2
 643. PK - rozwiązanie nadmiernej rezerwy na podatek dochodowy. - 840|871
 644. PK - roczy odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych rozliczany w czasie. - 405,641|851,490
 645. PK - miesięczna rata rezerwy na zużytą energię elektryczną w układzie rodzajowym kosztów. - 490|642
 646. WB - Przekazanie weksla obcego do dyskonta w banku (zdyskontowanie). - 130,751|144
 647. Weksel - przekazanie weksla obcego płatnego w terminie innemu kontrahentowi (indosowanie). - 201,751|144
 648. WB - Wykupienie weksla obcego przez wystawcę po terminie wykupu (suma wekslowa + odsetki). - 130,750|144
 649. PK - Rozliczenie raty wcześniej księgowanego odpisu na ZFŚS w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. - 500|641
 650. PK - Rozliczenie raty wcześniej księgowanego odpisu na ZFŚS w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym. - 490|641
 651. PK - miesięczna rata rezerwy na remont maszyny produkcyjnej układzie kalkulacyjnym i rodzajowym kosztów. - 500|642
 652. FV - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz + miesięczna rata rozliczona w czasie. - 641,409|201,641
 653. PK - miesięczna rata rezerwy na energię elektryczną (rodzajowy i fukcjonalny układ kosztów). - 500|642
 654. FV - Fakutra VAT za energię elektryczną, na którą wcześniej tworzono rezerwę. - 401,642|201,490
 655. PK - miesięczna rata rezerwy na remont maszyny produkcyjnej układzie rodzajowym kosztów. - 490|642
 656. FV - Fakutra VAT za remont maszyny produkcyjnej na który wcześniej tworzono rezerwę. - 402,642|201,490
 657. FV - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz. - 201,641|641,409
 658. SAD - dokument celny dotyczacy zakupu materiałów. - 301,221-2|225,225
 659. WB - zapłaca cła i VAT do urzędu celnego. - 225|130
 660. WB - zapłata cła i VAT do urzędu celnego. - 225|130
 661. PK - składki zus pracodawcy obciążające koszty działalności wytwórczej. - 405,500|220-1,490
 662. PK - Zniszczenie zapasu towarów z przyczyn losowych (np. powódź). - 771|330
 663. FV - Faktura VAT za sprzedaż licencji (WNIP). - 200|760,221-1
 664. PK - Rozchód sprzedanej wcześniej licencji (WNIP). - 075,761|020
 665. PK - składki zus pracodawcy obciążające koszty ogólnego zarządu. - 405,550|220-1,490
 666. Rw - Wydano z magazynu torby foliowe do pakowania towarów. - 401,500|310,490
 667. PK - przeksięgowanie przyjetej przedpłaty za wykonanie usług do przychodów bieżącego okresu. - 845|702
 668. FV - otrzymano fakturę płatną przelewem za usługi telekomunikacyjne. - 221-2,402|201
 669. FV - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za transport materiałów. - 402,640|201,490
 670. PK - miesięczna rata opłaty za transport materiałów. - 522|640
 671. PK - wyksięgowanie roszczenia w przypadku nie uznania reklamacji w przypadku gdy faktura VAT wystawiona odbiorcy nie została zapłacona (w. brutto) oraz utworzenie rezerwy. - 244,761|200,840
 672. PK - wyksięgowanie roszczenia na podstawie wyrok sądu orzeczonego na niekorzyśc odbiorcy oraz rozwiązanie rezerwy. - 200,840|244,760
 673. PK - wyksięgowanie roszczenia na podstawie wyrok sądu orzeczonego na korzyśc odbiorcy oraz rozwiązanie rezerwy. - 701,840|244,760
 674. PK - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarówz tytułu marży w detalu. - 303|343
 675. PK - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu. - 303|344
 676. PZ - przyjęcie towarów na szczeblu detalicznym. - 335|303
 677. PK - przyjęcie towarów na które podmiot składa reklamację. - 390|303
 678. PK - wyksięgowanie zapasów obcych, tj. towarów które były reklamowane przez dostawcę. - 390|390
 679. PK - Wyksięgowanie zawinionego niedoboru aktywów finansowych. - 231|242
 680. PK - Wyksięgowanie zawinionego niedoboru aktywów rzeczowych w cenie sprzedaży.. - 231|242,760
 681. Akt notarialny - podwyższenie kapitału podstawowego w związku z przyjęciem nowego udziałowca, który zadeklarował wniesienie wkładów. - 250|801
 682. WB - nowy udziałowiec wnosi wkłady finansowe oraz aport (wkład niepieniężny np. WNiP lub ŚT). - 130,010|250
 683. PK - wypłata zapomóg z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). - 851|149
 684. PK - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach środków specjalnych. - 149|851
 685. PK - wypłata pożyczek mieszkaniowych. - 234|149
 686. FV - za zakup usług (np. montażu alarmu). - 302,221-2|201
 687. PK - rozliczenie z wykonania usługi montażu alarmu przeciwpożarowego w biurowcu. - 402,550|302,490
 688. WB - przelew kwoty odpisanej na ZFŚS. - 149|130
 689. RW - wydanie półfabrykatów z magazynu do produkcji. - 500|602
 690. PK - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych półfabrykatów. - 622|602
 691. PK - przeksięgowanie na koniec miesiąca VAT naliczonego od faktur zakupu. - 223|221-2
 692. PK - przeksięgowanie na koniec miesiąca VAT należnego od faktur sprzedaży. - 221-1|223
 693. PK - utrata wartości środka trwałego. - 761|078
 694. PK - w związku z reklamacją skierowaną do sądu wyksięgowano zobowiązanie - 761|291
 695. PK - zarachowanie kosztów transportu do rozliczenia w czasie oraz rozliczenie kosztów zakupu po wydaniu materiałów do produkcji. - 640,500|490,640
 696. PK - Naliczenie odsetek na udzielonej pożyczce krótkoterminowej. - 240|750
 697. Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym. - 402|130
 698. Podjęto gotówke z rachunku bankowego do kasy (nie otrzymano wyciągu bankowego) - 145|100
 699. PK - spisanie nieściągalnych należności. - 761|200
 700. PK - przeskięgowanie utargu. - 145|100
 701. FV - Faktura VAT za zakupioną działkę. - 300,221-2|201
 702. PK - Rozliczenie wyniku finansowego, przeniesienie straty z roku ubiegłego. - 820|860
 703. PK - odpis aktualizujący krótkoterminowe aktywa finansowe, np. utrata wartości akcji. - 751|141
 704. PK - odpis aktualizujący krótkoterminowe aktywa finansowe, np. wzrost wartości akcji. - 141|750
 705. PK - odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe, np. wzrost wartości akcji. - 079|804
 706. PK - odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe, np. spadek wartości akcji, które były wcześniej aktualizowane "in plus". - 804|079
 707. PK - udziałowiec wnosi środek trwały jako aport. - 010|801
 708. FV zaliczkowa - zaksięgowanie zaliczki - 200|845
 709. PK - Księgowanie Kosztu usług(bez zespołu 4 - 500|201
 710. PK - Ujawnienie środka trwałego - 010|243
 711. WB spłata zobowiązań publiczonoprawnych z rachunku bankowego - 220|130
 712. PK - przerachowanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na spłatę zobowiązania z tytułu pdof - 220|221-2
 713. PK- naliczenie zaliczkai na pdof - 870|220
 714. PK- zaliczkana pdof dotycząca właściciela - 240|220
 715. otrzymanie pożyczki od wspólnika - 100|240
 716. amortyzacja jednorazowa 100000 - 400|070
 717. Wniesienie gotówki na kapitał zakładowy przez udziałowca - 100|801
 718. Spłata raty kredytu bankowego - 138|130
 719. Pk - naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych - 870|225
 720. Testy z księgowości

 721. Ewidencja na rachunku bankowym
 722. Ewidencja operacji kasowych
 723. Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
 724. Ewidencja rozrachunków z tytułu VAT
 725. Rozliczenie zakupu materiałów
 726. Ewidencja leasingu operacyjnego
 727. Ewidencja środków trwałych
 728. Ewidencja akcji
 729. Ewidencja leasingu finansowego
 730. Ewidencja rozrachunków w walutach obcych
 731. Ewidencja wynagrodzeń
 732. Ewidencja kosztów
 733. Księgowanie na konta bilansowe
 734. Ksiegowanie przychodów i kosztów
 735. Księgowanie przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym (koszty wg. typów działalności)
 736. Obrót towarowy
 737. Obrót towarowy
 738. Koszty w układzie rodzajowym
 739. Dekretacja operacji gospodarczych
 740. Rozrachunki
 741. Przyjęcie środków trwałych na stan
 742. Umorzenie i wartość bilansowa środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych
 743. Rozrachunki - wynagrodzenia
 744. Rozrachunki w walutach obcych
 745. Rozliczenie zaliczki na delegację pracownika
 746. Rozrachunki z kontrahentami
 747. Księgowanie amortyzacji darowanego srodka trwałego i rozliczanie darowizny
 748. Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 749. Księgowanie przychodów i kosztów w zespole 4 i 5
 750. OCEM- odchylenie od cen ewidencyjnych materiałów
 751. Aktywa i pasywa
 752. Środki pieniężne
 753. Operacje gospodarcze
 754. Weksle
 755. Ewidencja weksli własnych (przekazanych)
 756. Przepływy finansowe
 757. Dokonaj klasyfikacji zasobów majątkowych i źródeł ich finansowania.
 758. Zaksięguj operacje gospodarcze
 759. Ewidencja rozrachunków z pracownikami.
 760. Dokumentacja księgowa.
 761. Rozliczenia międzyokresowe
 762. Technik rachunkowości 1
 763. Technik rachunkowości 2
 764. Technik rachunkowości 3
 765. Technik rachunkowości 4
 766. Technik rachunkowości 5
 767. Technik rachunkowości 6
 768. Technik rachunkowości 7
 769. Technik rachunkowości 8
 770. Rozliczenie zakupu materiałów oraz odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów
 771. Ewidencja obligacji długoterminowych
 772. Reklamacje związane z zakupem materiałów
 773. Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej
 774. Rozliczanie kosztów zakupu przypadających na zużyte materiały
 775. Rozliczanie odchyleń przypadających na zużyte materiały
 776. Inwestycje długoterminowe
 777. Ewidencja zakupu i sprzedaży akcji
 778. Zaksięguj operacje gospodarcze
 779. Księgowanie rozrachunków z odbiorcami
 780. Księgowanie rozrachunków z dostawcami
 781. Księgowość w jednostkach gospodarczych
 782. Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych
 783. Ewidencja niedoborów i szkód inwentaryzacyjnych
 784. Ewidencja operacji związanych z odwrotnym obciążeniem
 785. Rachunkowość w podmiotach gospodarczych
 786. Księgowania związane z kaucjami
 787. Rachunkowość jednostek gospodarczych

Ulubiona strona o rachunkowości, pisali o nas:


Obecnie serwis jak-ksiegowac.pl ma 10190 zarejestrowanych użytkowników. Dzisiaj zarejestrowało się 3 użytkowników.