Informacja dotycząca plików cookies. Dbając o Twoją wygodę i dla świadczenia przez nas usług na najwyższym poziomie informujemy, że serwis wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

OK, rozumiem
Rejestracja

Zawartość lista - www.jak-księgować.pl

Artykuły:

 1. Amortyzacja środków trwałych
 2. Dokumenty księgowe
 3. Rozrachunki w walutach obcych i różnice kursowe
 4. Polityka prywatności
 5. Etapy ewidencji i rozliczenia kosztów
 6. Kalkulator mnożnika kreacji pieniądza
 7. Kalkulator do obliczenia podatku VAT: 5%, 8% i 23%
 8. Aktywa
 9. Pasywa
 10. Materiały i towary.
 11. Płynność finansowa
 12. Zasady księgowania na konta
 13. Zobowiązania, a należności
 14. Rozrachunki
 15. Księgowanie zakupu lub przyjęcia na stan środka trwałego w budowie oraz jego amortyzacji.
 16. Księgowanie operacji otrzymania środków trwałych w formie darowizny.
 17. Księgowanie środka trwałego w formie aportu
 18. Odpis i likwidacja środków trwałych
 19. Przekazanie środka trwałego w formie darowizny.
 20. Rozrachunki z tytułu vat
 21. Podział poziomy i pionowy kont
 22. Z czego wynika potrzeba wprowadenia kont analitycznych?
 23. Kalkulator do obliczania podatku VAT
 24. Rozliczenia gotówkowe
 25. Weksle jako jedna z form rozliczeń bezgotówkowych
 26. Księgowanie weksli obcych
 27. Księgowanie weksli własnych
 28. Formy rozliczeń między przedsiębiorstwami
 29. Krótkoterminowe papiery wartościowe. Ich cena nabycia i cena zakupu...
 30. Środki pieniężne w drodze
 31. Czeki jako kolejna forma rozliczeń bezgotówkowych
 32. Księgowanie czeków
 33. Kredyty bankowe
 34. Analiza finansowa- wiadomości wstępne
 35. Wskaźnikowa analiza finansowa- pierwsze czynności przy sporządzaniu analizy finansowej przedsiębiorstwa.
 36. Co powinniśmy jeszcze wiedzieć przed przystąpieniem do wskaźnikowej analizy finansowej?
 37. Co to jest rentowność
 38. Wskaźniki rentowności sprzedaży
 39. Analiza trendu rentowności majątku i rentowności kapitału własnego
 40. Analiza rentowności majątku własnego przedsiebiorstwa w przestrzeni.
 41. Amortyzacja środków trwałych metodą degresywną.
 42. Ewidencja zaliczek wypłacanych pracownikom.
 43. Ewidencja zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia
 44. Ewidencja wynagrodzeń.
 45. Wartości niematerialne i prawne.
 46. Ceny ewidencyjne materiałów i towarów.
 47. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 48. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 49. Rozliczenie zakupu materiałów lub towarów
 50. Kalkulator odsetek ustawowych
 51. Bieżąca ewidencja obrotu materiałowego oraz odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
 52. Rozliczanie odchyleń przypadających na zużyte materiały
 53. Rozliczanie kosztów zakupu przypadających na zużyte materiały
 54. Reklamacje związane z zakupem materiałów
 55. Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej
 56. Należności dochodzone na drodze sądowej
 57. Inwestycje długoterminowe
 58. Długoterminowe aktywa finansowe
 59. Ewidencja udzielonych pożyczek długoterminowych
 60. VAT w Europie – wizualizacja danych na mapie
 61. Ewidencja udziałów długoterminowych
 62. Kalkulator wynagrodzeń - dla umów o pracę, umów o dzieło oraz umów zlecenie
 63. Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia netto?
 64. Ewidencja zakupu akcji oraz przeszacowania ich wartości
 65. Sprzedaż i rozchód akcji
 66. Ewidencja zakupu i sprzedaży obligacji
 67. Klasyfikacja i wycena rozrachunków
 68. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
 69. Rozrachunki publicznoprawne
 70. Niedobory i nadwyżki
 71. Księgowanie zakupu napojów oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników – praktyczne ujęcie
 72. Inwentaryzacja 2015 + Ściąga z terminów inwentaryzacji
 73. Różnice inwentaryzacyjne - NADWYŻKI - przykłady księgowań
 74. Różnice inwentaryzacyjne - NIEDOBORY I SZKODY
 75. Odwrotne obciążenie - ujęcie w księgach rachunkowych i deklaracji VAT
 76. Wydatki na stronę internetową w księgach rachunkowych
 77. Kredyty bankowe - wycena i ujęcie w bilansie
 78. Roczna koreka VAT naliczonego w księgach rachunkowych
 79. Kaucja - ujęcie księgowe i podatkowe
 80. Środki higieny osobistej w ewidencji księgowej i podatkowej
 81. Zaliczki na dostawy
 82. Koszty układu rodzajowego - Amortyzacja
 83. Koszty układu rodzajowego - Usługi obce
 84. Kalkulator urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego
 85. Podatki i opłaty - układ rodzajowy kosztów
 86. Jednolity plik kontrolny
 87. Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego - BEZ TAJEMNIC
 88. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty rodzajowe ciąg dalszy
 89. Zużycie materiałów i energii - koszty układu rodzajowego
 90. Limity i wskaźniki 2016 rok
 91. VAT w Europie 2017 – wizualizacja danych na mapie
 92. 2017 - Limity i stawki
 93. Poniesione koszty otrzymane po zakończeniu roku podatkowego a moment ujęcia wydatków jako koszty uzyskania przychodu
 94. Zamknięcie roku w spółkach należących do kategorii małych i mikro
 95. System mieszany ewidencji kosztów
 96. Jednorazowa amortyzacja od 2017 roku
 97. Benefity dla pracowników w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 98. Ujęcie rachunkowe darowizny
 99. Podatek u źródła - co warto wiedzieć?
 100. Wydatki na gastronomie a koszty uzyskania przychodu
 101. Moment otrzymania faktury a termin odliczenia VAT
 102. Czy faktura pro-forma jest podstawą zapisu w księgach?
 103. Leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości
 104. Ewidencja rezerw, RMB oraz RMK w ujęciu podatkowym
 105. Duplikat faktury VAT a termin odliczenia VAT?
 106. Kompensata wzajemnych zobowiązań
 107. Odliczenie VAT a nieodpłatne dostawy towarów
 108. Czym jest Split Payment?
 109. Wygrane w grach losowych a zwolnienia z podatku
 110. Odpis na ZFŚS w 2018 roku
 111. Wszystko o JPK od 2018 roku!
 112. VAT w Europie 2018 – wizualizacja danych na mapie
 113. Odpisy aktualizujące należności
 114. Różnice kursowe przy transakcjach handlowych
 115. Różnice kursowe od VAT
 116. Rachunek przepływów pieniężnych - metody
 117. Ewidencja i rozliczenie przecenionych towarów
 118. Przekazywanie prezentu kontrahentowi
 119. Elektroniczne sprawozdania finansowe
 120. VAT w Europie – wizualizacja danych na mapie
 121. Ujęcie w księgach rachunkowych danego roku w razie braku dokumentów
 122. Zaliczka na dostawy w księgach rachunkowych
 123. Jak zaksięgować faktoring?
 124. Zmiany w podatku dochodowym
 125. Likwidacja Sp. z o.o. - obowiązki sprawozdawcze
 126. Akty prawne - cstawa o VAT, CIT, PIT do pobrania w PDF
 127. Środek trwały a dotacja- ewidencja
 128. Delegacje pracownicze krajowe i zagraniczne
 129. Słownik:

 130. Akcja
 131. Akredytywa
 132. Aktywa
 133. Amortyzacja
 134. Bilans
 135. Cedent
 136. Cena brutto
 137. Cena nabycia
 138. Cena netto
 139. Cena zakupu
 140. Cesja wierzytelności
 141. Detal
 142. Dowód księgowy
 143. Dowód zastępczy
 144. Dywidenda
 145. Dziennik ksiąg rachunkowych
 146. Franczyza
 147. Hurt
 148. Inwentaryzacja
 149. Inwentaryzacja
 150. Jednostka powiązana
 151. Jednostka zależna
 152. Kaucja
 153. Konsolidowane sprawozdanie finansowe
 154. Konto
 155. Konto analityczne
 156. Konto syntetyczne
 157. Kontrola formalna
 158. Kontrola merytoryczna
 159. Kontrola rachunkowa
 160. Korespondencja kont
 161. Koszt prosty
 162. Koszt złożony
 163. Koszty bezpośrednie
 164. Koszty pośrednie
 165. Księga główna
 166. Księga pomocnicza
 167. Księgi rachunkowe
 168. Leasing finansowy
 169. Leasing operacyjny
 170. Lista płac
 171. Lokata
 172. Materiały
 173. Metoda statystyczna ustalania wyniku finansowego
 174. MSR
 175. MSSF
 176. Obligacja
 177. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
 178. Obrót pieniężny
 179. Obrót towarowy
 180. Odsetki
 181. Operacja gospodarcza
 182. Outsourcing
 183. Pasywa
 184. Plan kont
 185. Podatek odroczony
 186. Polecenie księgowania
 187. Płynność finansowa
 188. Rachunek przepływów pieniężnych
 189. Rachunek zysków i strat
 190. Raport kasowy
 191. Reguła podwójnego zapisu
 192. RMK bierne
 193. RMK czynne
 194. Rozliczenie planowe
 195. Rozliczenie saldami
 196. Różnice kursowe
 197. Saldo
 198. Saldo debetowe
 199. Saldo kredytowe
 200. Storno
 201. Storno czarne
 202. Storno czerwone
 203. Towary
 204. Umorzenie
 205. VAT
 206. Wariant kalkulacyjny
 207. Wariant porównawczy
 208. Wartości niematerialne i prawne
 209. Weksel
 210. Wycena zapasów (AVCO)
 211. Wycena zapasów (FIFO)
 212. Wycena zapasów (LIFO)
 213. Wynagrodzenie
 214. Wynik finansowy brutto
 215. Wynik finansowy netto
 216. Wynik z działalności gospodarczej
 217. Wynik z działalności operacyjnej
 218. Wynik ze sprzedaży
 219. Wyroby gotowe
 220. Zasada równowagi bilansowej
 221. Zbyt
 222. Zestawienie obrotów i sald
 223. Zmiana stanu produktów
 224. Accounts:

 225. 010 - Środki trwałe
 226. 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki
 227. 093 - Środki trwałe obce
 228. 020 - Wartości niematerialne i prawne
 229. 030 - Długoterminowe aktywa finansowe
 230. 070 - Umorzenie środków trwałych
 231. 080 - Środki trwałe w budowie
 232. 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
 233. 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie
 234. 100 - Kasa
 235. 130 - Rachunek bieżący
 236. 135 - Inne środki pieniężne
 237. 138 - Kredyty bankowe długoterminowe
 238. 139 - Kredyty bankowe krótkoterminowe
 239. 140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe
 240. 200 - Rozrachunki z odbiorcami
 241. 201 - Rozrachunki z dostawcami
 242. 220 - Rozrachunki publicznoprawne
 243. 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT
 244. 220-1 - Rozrachunki z ZUS
 245. 220-2 - Rozrachunki z US
 246. 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 247. 243 - Rozliczenie nadwyżek
 248. 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
 249. 240 - Pozostałe rozrachunki
 250. 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód
 251. 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych
 252. 310 - Materiały
 253. 330 - Towary w hurcie
 254. 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 255. 214 - Zobowiązania wekslowe
 256. 400 - Amortyzacja
 257. 401 - Zużycie materiałów i energii
 258. 402 - Usługi obce
 259. 403 - Podatki i opłaty
 260. 404 - Wynagrodzenia
 261. 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 262. 409 - Pozostałe koszty
 263. 490 - Rozliczenie kosztów
 264. 500 - Koszty działalności podstawowej
 265. 520 - Koszty wydziałowe
 266. 522 - Koszty zakupu
 267. 527 - Koszty sprzedaży
 268. 528 - Koszty handlowe
 269. 530 - Koszty działalności pomocniczej
 270. 550 - Koszty zarządu
 271. 580 - Rozliczenie kosztów działalności
 272. 601 - Wyroby gotowe
 273. 602 - Półfabrykaty
 274. 145 - Środki pieniężne w drodze
 275. 641 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
 276. 642 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne
 277. 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych
 278. 702 - Przychody netto ze sprzedaży usług
 279. 711 - Koszty sprzedanych wyrobów gotowych
 280. 712 - Koszty sprzedanych usług
 281. 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów
 282. 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia
 283. 740 - Przychody netto ze sprzedanych materiałów
 284. 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia
 285. 750 - Przychody finansowe
 286. 751 - Koszty finansowe
 287. 760 - Pozostałe przychody operacyjne
 288. 761 - Pozostałe koszty operacyjne
 289. 770 - Zyski nadzwyczajne
 290. 771 - Straty nadzwyczajne
 291. 801 - Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy)
 292. 802 - Kapitał zapasowy/Fundusz przedsiębiorstwa (zasobowy)
 293. 803 - Kapitał rezerwowy
 294. 804 - Kapitał/Fundusz z aktualizacji wyceny
 295. 820 - Rozliczenie wyniku finansowego
 296. 840 - Rezerwy
 297. 845 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 298. 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 299. 852 - Inne fundusze specjalne
 300. 860 - Wynik finansowy
 301. 870 - Podatek dochodowy
 302. 871 - Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
 303. 621 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
 304. 622 - Odchylenia od cen ewidencyjnych półfabrykatów
 305. 079 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
 306. 343 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży w detalu
 307. 344 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu
 308. 623 - Odchylenia aktualizujące wartości wyrobów gotowych
 309. 092 - Środki trwałe dzierżawione
 310. 091 - Środki trwałe w likwidacji
 311. 078 - Odpisy aktualizujące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 312. 301 - Rozliczenie zakupów materiałów
 313. 303 - Rozliczenie zakupu towarów
 314. 406 - Podróże służbowe
 315. 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne
 316. 221-1 - Rozliczenie należnego VAT
 317. 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT
 318. 144 - Weksle obce
 319. 250 - Należne wpłaty na poczet kapitału
 320. 149 - Rachunek środków funduszy specjalnych
 321. 223 - Podatek VAT do rozliczenia
 322. 231 - Należności z tytułu niedoborów i szkód
 323. 302 - Rozliczenie zakupu usług
 324. 335 - Towary w detalu
 325. 345 - Odchylenia aktualizujące wartości zapasów materiałów i towarów
 326. 390 - Zapasy obce
 327. 244 - Należności dochodzone na drodze sądowej
 328. 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne
 329. 291 - Zobowiązania warunkowe
 330. 040 - Nieruchomości inwestycyjne i prawa
 331. 077 - Odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne i prawa
 332. 141 - Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych
 333. 603 - Produkcja niezakończona

  Przykłady księgowania:

 334. WB - Zakupienie 3-letnich obligacji na rynku pierwotnym - dokonanie zdeklarowanej wpłaty. - 240|130
 335. FV - Zakupienie materiałów za środki z rachunku bieżącego - 310,221-2|130
 336. PK - Rozchód sprzedanego wcześniej środka trwałego. - 761,070|010
 337. WB - Spłata raty długoterminowego kredytu z rachunku bankowego. - 138|130
 338. FV - Sprzedaż materiałów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy. - 130|740,221-1
 339. FV - Zakupienie towarów - zapłata w późniejszym terminie. - 330,221-2|201
 340. WB - Przelew gotówki z rachunku bankowego do kasy. - 100|130
 341. FV - Zakupiono materiały za środki z kasy. - 310,221-2|100
 342. FV - Sprzedaż towarów - zapłata należności od odbiorcy w późniejszym terminie. - 200|730,221-1
 343. WB - Spłata zobowiązań wobec dostawców środkami z rachunku bankowego. - 201|130
 344. WB - Wpływ na rachunek bankowy należności od odbiorcy. - 130|200
 345. FV - Sprzedaż wyrobów gotowych - wpłata należności od odbiorcy na rachunek bankowy. - 130|701,221-1
 346. WB - Prowizja za udzielenie kredytu bankowego. - 751|130
 347. RK - Wpływ do kasy należności od odbiorcy. - 100|200
 348. FV - Zakupienie towarów za środki z rachunku bankowego. - 330,221-2|130
 349. FV - Sprzedaż środka trwałego. - 200|760,221-1
 350. RK - Spłata raty kredytu długoterminowego środkami z kasy. - 138|100
 351. OT - Udziałowiec wyposażył firmę w samochód - aport wniesiony do firmy. - 250|801
 352. WB - Wpłata nadwyżki kasowej na rachunek bankowy. - 130|100
 353. RK - Wpłata udziału do kasy przez nowego udziałowca. - 100|250
 354. FV - Zakupienie samochodu za środki z przyznanego kredytu bankowego. - 010,221-2|130
 355. WB - Sprzedaż towarów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy - 130|200
 356. FV - Otrzymano fakturę za transport materiałów. - 402,221-2|201
 357. ZW - Zwrócenie do magazynu niewykorzystanych materiałów. - 310,490|401,500
 358. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. - 342|303
 359. WB - Wpłata na rachunek bankowy należności na podstawie wyroku sądowego. - 130|200
 360. PK - Miesięczny odpis umorzeniowy środków trwałych. - 400,500|070,490
 361. Nota - Zapłata kary umownej za nieterminową realizację dostawy. - 761|130
 362. FV - Wystawienie faktury za sprzedany środek trwały. - 200|760,221-1
 363. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. - 341|301
 364. PK - Wyrok sądowy na korzyść firmy - zwrot należności, odsetek za zwłokę, kosztów postępowania sądowego. - 200|240
 365. WB - Odsetki naliczone od wykorzystanego kredytu bankowego. - 751|130
 366. WB - Wpływ odsetek od środków lokowanych na rachunku bankowym. - 130|750
 367. PK - Zniszczenie materiałów z przyczyn losowych. - 771|310
 368. WB - Wpływ na rachunek bankowy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone materiały. - 130|770
 369. RW - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale pomocniczym. - 401,530|310,490
 370. RW - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale administracyjnym. - 401,550|310,490
 371. RW - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale utrzymania ruchu. - 401,520|310,490
 372. FV - Otrzymano fakturę za remont magazynu. - 080,221-2|201
 373. RW - Wydanie materiałów z magazynu do produkcji. - 401,520|310,490
 374. PK - Odpis wartości weksli obcych przedawnionych lub nieściągalnych. - 761|144
 375. RK - Zapłata faktury za wykonaną usługę transportową zakupionych materiałów. - 402,522|100,490
 376. RK - Zapłata faktury za zakupione materiały biurowe. - 201|100
 377. RK - Zapłata za znaczek skarbowy. - 403,550|100,490
 378. FV - Faktura za zakupiony program komputerowy zapłacona gotówką. - 020,221-2|100
 379. RK - Zwrot przez pracownika zaliczki na delegację (odwołanie podróży służbowej). - 100|234
 380. WB - Zapłacono przelewem zaliczkę na podatkek dochodowy od osób fizycznych. - 220-2|130
 381. WB - Wpływ na rachunek bankowy kredytu krótkoterminowego. - 130|139
 382. WB - Spłata raty kredytu krótkoterminowego środkami z rachunku bankowego. - 139|130
 383. WB - Wpłacono udział do obcej spółki z o.o. - 030|130
 384. RK - Zakup blankietów wekslowych. - 751|100
 385. RK - Wpłata utargu na rachunek bankowy za pośrednictwem poczty. - 145|100
 386. WB - Wpływ utargu za pośrednictwem poczty na rachunek bankowy. - 130|145
 387. RK - Zapłacono podatek od środków transportu gotówką z kasy. - 220-2|100
 388. PZ - Przyjęcie do magazynu materiałów zafakturowanych w poprzednim miesiącu. - 310|301
 389. WB - Zapłata raty leasingowej przelewam na konto leasingodawcy. - 201|130
 390. WZ - Wydanie wyrobów gotowych na budowę środka trwałego. - 080|601
 391. OT - Zakończono budowę i przyjęto środek trwały do użytkowania. - 010|080
 392. PK - Nadwyżka gotówki w kasie. - 100|243
 393. PK - Nadwyżka materiałów w magazynie. - 310|243
 394. PK - Nadwyżka wyrobów gotowych. - 601|243
 395. PK - Niedobór materiałów w magazynie. - 242|310
 396. PK - Niedobór towarów. - 242|330
 397. PK - Umorzenie przedawnionego zobowiązania. - 201|760
 398. WB - Wpływ na rachunek bankowy odsetek od obligacji. - 130|750
 399. WB - Zapłacono odsetki za zwłokę środkami z rachunku bankowego. - 751|130
 400. PK - Odpisanie nieściągalnych należności. - 761|200
 401. WB - Wpływ na rachunek bankowy nadpłaty podatku VAT. - 130|220-2
 402. WB - Wykupienie weksla własnego w terminie wykupu. - 214|130
 403. WB - Wykupienie weksla obcego przez wystawcę w terminie wykupu (suma wekslowa). - 130|144
 404. WB - Zapłata za zamówione 2-letnie obligacje. - 240|130
 405. PK - Otrzymanie 2-letnich obligacji zamówionych na rynku pierwotnym (przewidywany okres posiadania kilka miesięcy). - 140|240
 406. WB -Zakupienie 3-letnich obligacji na rynku wtórnym (termin wykupu obligacji za cztery miesiące). - 140|130
 407. PK - Otrzymanie 3-letnich obligacji (przewidywany okres ich posiadania - 3 lata). - 030|240
 408. WB - Sprzedaż 2-letnich obligacji na GPW. - 130|750
 409. PK - Wyksięgowanie rozchodu sprzedanych na rynku wtórnym obligacji (wartość według cen zakupu). - 751|140
 410. Czek - Otrzymanie czeku na okaziciela jako pokrycie należności za sprzedane wyroby. - 135|200
 411. WB - Zrealizowanie obcego czeku rozrachunkowego. - 130|135
 412. RK - Zrealizowanie obcego czeku gotówkowego. - 100|135
 413. Czek - Zapłacono czekiem rozrachunkowym za zakupione materiały. - 201|135
 414. WB - Potrącenie przez bank prowizji za wydanie książeczki czekowej. - 402,550|130,490
 415. WB - Otrzymano dywidendę z posiadanych akcji. - 130|750
 416. PK - Rozliczenie raty wcześniej księgowanej opłaty za czynsz rozliczanej w czasie w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym. - 500|641
 417. FV - Poniesienie kosztu bezpośredniego ulepszenia środka trwałego wpływającego na wzrost wartości użytkowej środka trwałego. - 010,221-2|201
 418. OT - Przyjęcie darowizny w postaci środka trwałego. - 010|845
 419. PT - Przekazanie środka trwałego jako darowizny. - 761|010
 420. PT - Wniesienie aportu do innej spółki w postaci środka trwałego. - 030,070|010
 421. PK - Zaksięgowanie dotychczasowego umorzenia środka trwałego w likwidacji. - 070|010
 422. PK - Zaksięgowanie różnicy między wartością początkową środka trwałego a jego umorzeniem. - 761|010
 423. PK - Przyjęcie, rozliczenie nabytych wcześniej wartości niematerialnych i prawnych. - 020|300
 424. FV - Faktura VAT za zakupione wartości niematerialnych i prawnych. - 300,221-2|201
 425. PK - Odpis umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. - 400,550|075,490
 426. PK - Wyksięgowanie umorzonych wartości niematerialnych i prawnych. - 075|020
 427. WB - Wycofanie za spółki z o.o. udziału wycenionego według cen jego nabycia. - 130|030
 428. WB - Zapłata odsetek, prowizji od kredytów bankowych za czas budowy środków trwałych. - 080|130
 429. PK - Zaksięgowanie kosztów usług, robót dotyczących środka trwałego w budowie. - 080|201
 430. LT - Przerwanie budowy środka trwałego. - 761|080
 431. PK - Dodatnia różnica kursowa walut obcych na dany dzień bilansowy. - 100|750
 432. PK - Ujemna różnica kursowa walut obcych na dany dzień bilansowy. - 751|100
 433. Weksel - Otrzymanie weksla od odbiorcy na pokrycie należności. - 144 ,144 |200,750
 434. PK - Zwrot przez dostawcę weksli obcych w cenie nominalnej. - 201|144
 435. PK - Przyjęcie akcji w celu zapewnienia wierzytelności firmy. - 140|240
 436. WB - Zapłata przelewem bankowym za zamówione akcje u emitenta. - 240|130
 437. PK - Zakupienie akcji na rynku pierwotnym. - 140|240
 438. WB - Zwrot kwoty z tytułu zakupu akcji - redukcja sprzedaży. - 130|240
 439. WB - Zakupienie akcji na rynku wtórnym GPW - wartość według cen rynkowych. - 140|130
 440. WB - Otrzymanie dywidendy z tytułu posiadanych akcji. - 130|750
 441. WB - Sprzedaż akcji na rynku wtórnym. - 130|750
 442. PK - Wyksięgowanie rozchodu sprzedanych na rynku wtórnym akcji (wartość w cenie zakupu). - 751|140
 443. WB - Potrącenie przez bank prowizji za obsługę rachunku związanego z emisją akcji. - 751|130
 444. WB - Wpływ na rachunek bankowy środków ze sprzedanych akcji. - 130|200
 445. PK - przeznaczenie zysku netto na wypłatę dywidend akcjonariuszom. - 820|240
 446. WB - Wypłacenie przelewem dywidendy akcjonariuszom. - 200|130
 447. PK - Wniesienie do spółki wartości niematerialnych i prawnych aportem. - 250|801
 448. PK - Zaksięgowanie kosztów wynagrodzenia pracownika pracującego przy budowie środka trwałego. - 080|230
 449. LT - Sprzedaż lub likwidacja środka trwałego w budowie. - 761|080
 450. FV - Faktura za zakupiony środek trwały (podatek nie podlega odliczeniu). - 010|201
 451. FV - Faktura za zakupiony środek trwały. - 010,221-2|201
 452. FV - Zaksięgowanie przychodów ze sprzedaży środka trwałego. - 200|760,221-1
 453. FV - Faktura za zakupione materiały. - 301,221|201
 454. FV - Faktura za zakupione towary, dostawa w terminie późniejszym. - 303,221-2|201
 455. PZ - Przyjęcie towarów do magazynu. - 330|303
 456. WZ - Wydanie materiałów do sprzedaży. - 741|310
 457. WZ - Wydanie towarów do sprzedaży. - 731|330
 458. RK - Wypłacono pracownikowi gotówką zaliczkę poczet przyszłego wynagrodzenia. - 230|100
 459. PK - Zaksięgowanie nagród i premii z zysku dla pracownika. - 820|230
 460. PK - Odpis przedawnionego zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. - 230|760
 461. PK - Odpis przedawnionych należności od pracownika z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia. - 761|230
 462. PK - Należności od odbiorcy na drodze postępowania sądowego. - 240|200
 463. WB - Zapłata przelewem bankowym kosztów postępowania sądowego. - 761|130
 464. PK - Odpis aktualizujący należność i koszty postępowania sądowego. - 761|290
 465. PK - Odpis aktualizujący należność - zapłata należności, odsetek, kosztów postępowania sądowego. - 290,290|760,750
 466. RK - Spłata należności przez pracownika. - 100|234
 467. PK - Obciążenie pracownika z tytułu niedoboru. - 234|242
 468. PK - Utworzenie rezerwy obciążającej pozostałe koszty operacyjne. - 761|840
 469. PK - Wykorzystanie rezerwy na rzecz powstałego zobowiązania. - 840|201
 470. PK - Utworzenie rezerwy obciążającej koszty finansowe. - 751|840
 471. PK - Utworzenie rezerwy obciążającej straty nadzwyczajne. - 771|840
 472. PK - Rozwiązanie rezerwy na rzecz pozostałych przychodów operacyjnych. - 840|760
 473. PK - Rozwiązanie rezerwy na rzecz przychodów finansowych. - 840|750
 474. PK - Rozwiązanie rezerwy na rzecz zysków nadzwyczajnych. - 840|770
 475. WB - Sprzedaż akcji obcych na giełdzie. - 130,751|750,140
 476. PK - Koszty poniesione w trakcie operacji giełdowych. - 751|240
 477. WB - Przekazanie podatku VAT urzędowi skarbowemu. - 221|130
 478. PK - Zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony. - 221-1|221-2
 479. PK - Odsetki za zwłokę należnego podatku VAT. - 221-1|750
 480. PK - Rzeczywisty koszt wytworzenia produktów gotowych po stałych cenach ewidencyjnych. - 580|500
 481. PK - Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych księgowanych według kosztów rzeczywistych. - 601|500
 482. PK - Rozliczenie kosztów działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym. - 500|641
 483. PK - Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej w okresie sprawozdawczym. - 530|641
 484. PK - Świadczenia wydziału pomocniczego na rzecz działalności podstawowej. - 500|530
 485. PK - Świadczenia wydziału pomocniczego na rzecz działalności zarządu. - 550|530
 486. PK - Koszty poniesione w trakcie wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych. - 711|530
 487. PW - Przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych w cenie rzeczywistego kosztu wytworzenia. - 601|500
 488. PW - Przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych w cenie ewidencyjnej. - 601|580
 489. WZ- Wydanie sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu. - 711|601
 490. ZW - Zwrot do magazynu przez odbiorcę wyrobów gotowych z reklamacją. - 601|711
 491. FV - Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych na rzecz odbiorców. - 200|701,221-1
 492. FV - Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych na rzecz pracowników. - 234|701,221-1
 493. FVK - Dokonanie korekty zmniejszającej przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych. - 701,221-1|200
 494. FVK - Dokonanie korekty zwiększającej przychody ze sprzedaży produktów na rzecz odbiorców. - 200|701,221-1
 495. PK - Dokonanie korekty zwiększającej przychody ze sprzedaży produktów na rzecz pracowników. - 234|701
 496. FV - Wystawienie faktury VAT za sprzedaną usługę. - 200|702,221-1
 497. PK - Koszty poniesione w trakcie wytworzenia usług. - 712|500
 498. RK - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane towary. - 100|730
 499. RK - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane materiały. - 100|740
 500. WB - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane materiały. - 130|740
 501. WB - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane towary. - 130|730
 502. FV - Przychód bezgotówkowy za sprzedane materiały. - 200|740,221-1
 503. FV - Przychód ze sprzedanych towarów. - 200|730,221-1
 504. FVK - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane materiały. - 740,221-1|200
 505. FVK - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane towary. - 730,221-1|200
 506. RK - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane materiały. - 740|100
 507. RK - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane towary. - 730|100
 508. PK - Wartość sprzedanych materiałów brutto wraz z opakowaniem. - 741|310
 509. PK - Przeksięgowanie zysków nadzwyczajnych. - 770|860
 510. PK - Przeksięgowanie strat nadzwyczajnych. - 860|771
 511. PK - Przeksięgowanie kosztów finansowych. - 860|751
 512. PK - Przeksięgowanie przychodów finansowych. - 750|860
 513. PK - Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych. - 860|761
 514. PK - Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych. - 760|860
 515. PK - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży materiałów. - 740|860
 516. PK - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów. - 730|860
 517. PK - Przeksięgowanie wartości sprzedanych materiałów. - 860|741
 518. PK - Przeksięgowanie wartości sprzedanych towarów. - 860|731
 519. PK - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych - 701|860
 520. PK - Przeksięgowanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. - 860|871
 521. PK - Przeksięgowanie podatku dochodowego. - 860|870
 522. WB - Zapłacono przelewem bankowym opłat y związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych. - 020|130
 523. FV - Zapłata przelewem bankowym opłat ponoszonych w trakcie użytkowania wartości niematerialnych i prawnych. - 020,221-2|130
 524. PK - Wzrost wartości początkowej środka trwałego po zakończeniu budowy. - 010|080
 525. PK - Należny podatek VAT od przekazanej darowizny. - 761|221
 526. PK - Dodatnie różnice kursowe z tytułu zobowiązania wobec dostawcy. - 201|750
 527. WB - Leasingobiorca - dokonanie przelewem bankowym płatności wynikających z umowy leasingowej. - 402|130
 528. WB - Leasingodawca - dokonanie przelewem płatności wynikających z umowy leasingowej. - 130|750
 529. FV - Leasingobiorca - wartość środka trwałego przyjętego w leasing finansowy. - 010,221-2|201
 530. PK - Leasingobiorca - koszty odsetek. - 641|201
 531. PK - Korekta VAT od zakupionych środków trwałych o wartości powyżej 15 tys. rozliczana przez 5 lat. - 641|221-2
 532. WB - Leasingobiorca - zapłata podatku VAT od wartości podanej w umowie. - 201|130
 533. PK - Leasingobiorca - koszty odsetek z dalszych okresów sprawozdawczych. - 751|201
 534. PK - Leasingobiorca - amortyzacja środka trwałego przyjętego w leasing. - 400|070
 535. PK - Leasingodawca - wartość środka trwałego przekazanego w leasing. - 200|330
 536. PK - Leasingodawca - przychody z odsetek. - 200|845
 537. PK - Leasingodawca - VAT należny od wartości podanej w umowie. - 200|221
 538. PK - Leasingodawca - przychody z odsetek z następnych okresów sprawozdawczych . - 845|200
 539. WB - Leasingodawca - wpływ na rachunek bankowy raty za przekazany w leasing środek trwały. - 130|200
 540. PZ - Przyjęcie do magazynu materiałów pochodzących z rozbiórki. - 310|760
 541. WB -Zapłacenie kosztów prac badawczych wykonanych przez inną jednostkę. - 761|130
 542. WB - Zapłacenie kosztów prac rozwojowych wykonanych przez inną jednostkę. - 402,641|130,490
 543. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. - 301|341
 544. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. - 303|342
 545. PK - Marża należna przy zakupie materiałów. - 301|341
 546. PK - Zrealizowanie marży na sprzedaży materiałów. - 341|741
 547. PK - Zrealizowanie marży na sprzedaży towarów. - 342|731
 548. VAT należny od posiadanych towarów - 342|330
 549. PK - Rozliczenie miesięczne zarezerwowanej marży od towarów. - 342|731
 550. PK - Wzrost cen ewidencyjnych wyrobów. - 601|621
 551. PK - Obniżenie cen ewidencyjnych wyrobów. - 621|601
 552. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów - cena ewidencyjna wyrobów jest niższa od rzeczywistego kosztu wytworzenia. - 621|580
 553. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów - cena ewidencyjna wyrobów jest wyższa od rzeczywistego kosztu wytworzenia. - 580|621
 554. PK - Przeniesienie debetowych odchyleń od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów gotowych. - 711|621
 555. PK - Przeniesienie kredytowych odchyleń od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów gotowych. - 621|711
 556. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot towarów. - 731|342
 557. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot materiałów. - 741|341
 558. PK - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie. - 761|079
 559. PK - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych. - 761|079
 560. Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu. - 601|603
 561. WB - spłata zobowiazań wobec ZUS ze środków na rachunku bieżącym. - 130|220-1
 562. PK - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących zużycia materiałów. - 341|401
 563. PK - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących zużycia materiałów. - 401,500|341,490
 564. PK - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży materiałów. - 341|741
 565. PK - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży materiałów. - 741|341
 566. PK - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży towarów. - 342|731
 567. PK - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży towarów. - 731|342
 568. PK - Odpis aktualizujący wartość materiałów. - 761|345
 569. PK - Odpis aktualizujący wartość towarów. - 761|344
 570. PK - Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych. - 761|623
 571. PK - Odpis aktualizujący należności - wartość główna. - 761|290
 572. PK - Odpis aktualizujący należności - odsetki. - 751|290
 573. PK - Korekta odpisu aktualizującego należności - wartość główna. - 290|760
 574. PK - Korekta odpisu aktualizującego należności - odsetki. - 290|750
 575. PK - Lista płac - wynagrodzenia brutto pracowników produkcyjnych. - 404,490|230,500
 576. PK - Lista płac - pobranie zaliczki na podatek dochodowy pracownika. - 230|220-2
 577. PK - Lista płac - potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. - 230|220-1
 578. PK - Potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika, np. nierozliczonej zaliczki. - 230|234
 579. WB - Wypłacenie pracownikom wynagrodzeń netto. - 230|130
 580. FV - Zakup materiałów zaplata w pozniejszym terminie. - 310,221-2|201
 581. FV - Wartość sprzedanych towarów brutto wraz z opakowaniem. - 731|330,221-1
 582. PK - Ujemne różnice kursowe z tytułu należności od odbiorcy. - 751|200
 583. FV - Podatek VAT należny z faktur sprzedaży. - 200|221-1,310
 584. FV - Podatek VAT naliczony z faktur zakupu. - 221-2,300|201
 585. PK - Leasingobiorca - przyjęcie środka trwałego do użytkowania (ewidencja pozabilansowa) . - 093|201
 586. PK - Leasingodawca - przekazanie środka trwałego leasingobiorcy (ewidencja pozabilansowa). - 092|201
 587. PK - Leasingodawca - przyjęcie środka trwałego po wygaśnięciu umowy (ewidencja pozabilansowa). - 092|092
 588. OT - Przyjęto zakupiony środek trwały do użytkowania. - 010|080
 589. LT - Przyjęto środek trwały do likwidacji (ewidencja pozabilansowa). - 091|080
 590. PK - Podatek od środków transportu rozliczany w czasie + miesięczna rata rozliczona w czasie. - 641,403|220-2,641
 591. RK - Opłacenie lokalu sklepowego gotówką z kasy. - 528,528|100,490
 592. KW - Wypłacono z kasy zaliczke dla pracownika. - 234|100
 593. PK - odpis amortyzacyjny środka trwałego, biurowiec. - 400,550|070,490
 594. PW - Przyjęto z produkcji półfabrykaty. - 602|500
 595. FV - Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa towaru. - 200|730,221
 596. RK - Opłacono gotówką ogłoszenie prasowe dotyczące naboru nowych pracowników. - 402,490|100,550
 597. PK - Zwrot nadpłaconych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych. - 220-2|870
 598. PZ - zwrot materiałów od klienta do magazynu. - 310|741
 599. FVK - Korekta faktury VAT sprzedaży z powodu zwrotu materiałów przez klienta. - 740,221|200
 600. PK - Rozliczenie wyniku finansowego, przeniesienie zysku z roku ubiegłego. - 860|820
 601. RK - Wpłata gotówki z kasy na rachunek bieżący. - 130|100
 602. KP - Rozliczenie niewykorzystanej części zaliczki pobranej na delegację przez pracownika. - 100|234
 603. PK - Nadwyżka wartości niematerialnych i prawnych. - 020|243
 604. FV - Zakup środta trwałego powyżej 3.500 sprzetu sportowego przez bibliotekę na fakturę przelewową. - 010,221-2|201
 605. PK - Udzielenie pożyczki spółce na okres 2 lat. - 240|130
 606. RK - Zapłacono gotówką za druk ulotek reklamowych. - 409,528|100,490
 607. PK - Zaksięgowanie podatku dochodowego od osób prawnych. - 870|220-2
 608. WB - Wypłacono pracownikom odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy (z rachunku bieżącego). - 234|130
 609. FV - Wystawiono fakturę sprzedaży towarów. - 200|730,221
 610. WB - Ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie za poniesione straty losowe. - 130|760
 611. PK - Uchwałą zarządu spółki podwyższono kapitał zapasowy. - 820|802
 612. FVK - Zwrot wadliwych towarów, faktura VAT nie była wcześniej opłacona. - 201,221|330
 613. PK - Zlikwidowano odpis aktualizujący należności z powodu uznania jej za nieściągalną. - 200|290
 614. WB - kapitalizacja odsetek od lokaty. - 130|750
 615. PK - Naliczono podatek dochodowy. - 870|220-2
 616. WB - Wpłacono podatek dochodowy do urzędu skarbowego. - 220-2|130
 617. PK - Przeksięgowano koszty sprzedanych wyrobów na wynik finansowy. - 860|711
 618. PK- Pracodawca umorzył pracownikowi resztę niespłaconego niedoboru. - 761|234
 619. WB - otrzymano dotację na budowę drogi gminnej. - 080|130
 620. WZ - przekazano formie darowizny materiały. - 761|310
 621. PK - Rozliczenie raty wcześniej księgowanej opłaty za czynsz rozliczanej w czasie w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym. - 490|641
 622. PK - Aktualizacja wartości środka trwałego. - 010|070,804
 623. PK - Odpis umorzeniowy środka trwałego, maszyna produkcyjna. - 400,500|070,490
 624. Nota - naliczenie odbiory kary za nieterminową spłatę należności. - 200|760
 625. WZ - Wydanie towaru klientowi. - 741|330
 626. WB - Spłata zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bieżącego. - 201|130
 627. WB - Wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bieżący. - 130|200
 628. PK - Rozliczono kapitał z aktualizacji wyceny w momencie sprzedaży środka trwałego podlegającego wcześniej przeszacowaniu wartości. - 804|802
 629. R-k - Otrzymano rachunek kosztów podróży służbowej przedstawiony do rozliczenia przez pracownika działu handlowego. - 406,527|234,490
 630. WZ - Wydano materiały z magazynu na cele reklamowe. - 409,530|310,490
 631. FV - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz. - 409,641|201,490
 632. PK - Księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów przypadających na wydane towary. WZ (wydanie towarów) księgowana wcześniej. - 731|342
 633. FV - Faktura VAT za zakupioną odzież roboczą dla pracowników. - 405,500|100,490
 634. LT - Likwidacja środka trwałego - 070,761|010
 635. WB - Wniesienie kapitałów, wkładów. - 130|250
 636. PK - Utworzono rezerwę celową. - 761|840
 637. FV - Otrzymano fakturę za zakupione komputery. - 300,221-2|201
 638. RW - Wydano do zużycia w produkcji materiał podstawowy. - 401,500|310,490
 639. PK - Amortyzacja (umorzenie ) środków trwałych używanych w wydziale produkcyjnym. - 400,500|070,490
 640. PK - Amortyzacja (umorzenie ) środków trwałych używanych w biurze zarządu. - 400,550|070,490
 641. PK - przeznaczenie zysku netto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). - 820|851
 642. PK - przeznaczenie zysku netto na fundusz załogi. - 820|852
 643. PK - przeznaczenie zysku netto na kapitał rezerwowy. - 820|803
 644. PK - przeznaczenie zysku netto na podwyższenie kapitału/funduszu podstawowego. - 820|801
 645. PK - przeznaczenie zyskku netto na wypłatę dla wspólników. - 820|240
 646. PK - pobranie podatku od wypłacanej przez spółkę dywidendy. - 240|220-2
 647. PK - przeznaczenie zyskku netto na wypłatę dla wspólników. - 820|240
 648. PK - składki ZUS pracodawcy od przyznanych pracownikom nagród z zysku netto. - 820|220-2
 649. PK - pokrycie straty z kapitału rezerwowego - 803|820
 650. PK - utworzenie rezerwy na podatek dochodowy. - 871|840
 651. PK - przeksięgowanie podatku dochodowego zgodnie z rocznym zeznaniem podatkowym - 871|220-2
 652. PK - rozwiązanie nadmiernej rezerwy na podatek dochodowy. - 840|871
 653. PK - roczy odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych rozliczany w czasie. - 405,641|851,490
 654. PK - miesięczna rata rezerwy na zużytą energię elektryczną w układzie rodzajowym kosztów. - 490|642
 655. WB - Przekazanie weksla obcego do dyskonta w banku (zdyskontowanie). - 130,751|144
 656. Weksel - przekazanie weksla obcego płatnego w terminie innemu kontrahentowi (indosowanie). - 201,751|144
 657. WB - Wykupienie weksla obcego przez wystawcę po terminie wykupu (suma wekslowa + odsetki). - 130,750|144
 658. PK - Rozliczenie raty wcześniej księgowanego odpisu na ZFŚS w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. - 500|641
 659. PK - Rozliczenie raty wcześniej księgowanego odpisu na ZFŚS w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym. - 490|641
 660. PK - miesięczna rata rezerwy na remont maszyny produkcyjnej układzie kalkulacyjnym i rodzajowym kosztów. - 500|642
 661. FV - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz + miesięczna rata rozliczona w czasie. - 641,409|201,641
 662. PK - miesięczna rata rezerwy na energię elektryczną (rodzajowy i fukcjonalny układ kosztów). - 500|642
 663. FV - Fakutra VAT za energię elektryczną, na którą wcześniej tworzono rezerwę. - 401,642|201,490
 664. PK - miesięczna rata rezerwy na remont maszyny produkcyjnej układzie rodzajowym kosztów. - 490|642
 665. FV - Fakutra VAT za remont maszyny produkcyjnej na który wcześniej tworzono rezerwę. - 402,642|201,490
 666. FV - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz. - 201,641|641,409
 667. SAD - dokument celny dotyczacy zakupu materiałów. - 301,221-2|225,225
 668. WB - zapłaca cła i VAT do urzędu celnego. - 225|130
 669. WB - zapłata cła i VAT do urzędu celnego. - 225|130
 670. PK - składki zus pracodawcy obciążające koszty działalności wytwórczej. - 405,500|220-1,490
 671. PK - Zniszczenie zapasu towarów z przyczyn losowych (np. powódź). - 771|330
 672. FV - Faktura VAT za sprzedaż licencji (WNIP). - 200|760,221-1
 673. PK - Rozchód sprzedanej wcześniej licencji (WNIP). - 075,761|020
 674. PK - składki zus pracodawcy obciążające koszty ogólnego zarządu. - 405,550|220-1,490
 675. Rw - Wydano z magazynu torby foliowe do pakowania towarów. - 401,500|310,490
 676. PK - przeksięgowanie przyjetej przedpłaty za wykonanie usług do przychodów bieżącego okresu. - 845|702
 677. FV - otrzymano fakturę płatną przelewem za usługi telekomunikacyjne. - 221-2,402|201
 678. FV - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za transport materiałów. - 402,640|201,490
 679. PK - miesięczna rata opłaty za transport materiałów. - 522|640
 680. PK - wyksięgowanie roszczenia w przypadku nie uznania reklamacji w przypadku gdy faktura VAT wystawiona odbiorcy nie została zapłacona (w. brutto) oraz utworzenie rezerwy. - 244,761|200,840
 681. PK - wyksięgowanie roszczenia na podstawie wyrok sądu orzeczonego na niekorzyśc odbiorcy oraz rozwiązanie rezerwy. - 200,840|244,760
 682. PK - wyksięgowanie roszczenia na podstawie wyrok sądu orzeczonego na korzyśc odbiorcy oraz rozwiązanie rezerwy. - 701,840|244,760
 683. PK - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarówz tytułu marży w detalu. - 303|343
 684. PK - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu. - 303|344
 685. PZ - przyjęcie towarów na szczeblu detalicznym. - 335|303
 686. PK - przyjęcie towarów na które podmiot składa reklamację. - 390|303
 687. PK - wyksięgowanie zapasów obcych, tj. towarów które były reklamowane przez dostawcę. - 390|390
 688. PK - Wyksięgowanie zawinionego niedoboru aktywów finansowych. - 231|242
 689. PK - Wyksięgowanie zawinionego niedoboru aktywów rzeczowych w cenie sprzedaży.. - 231|242,760
 690. Akt notarialny - podwyższenie kapitału podstawowego w związku z przyjęciem nowego udziałowca, który zadeklarował wniesienie wkładów. - 250|801
 691. WB - nowy udziałowiec wnosi wkłady finansowe oraz aport (wkład niepieniężny np. WNiP lub ŚT). - 130,010|250
 692. PK - wypłata zapomóg z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). - 851|149
 693. PK - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach środków specjalnych. - 149|851
 694. PK - wypłata pożyczek mieszkaniowych. - 234|149
 695. FV - za zakup usług (np. montażu alarmu). - 302,221-2|201
 696. PK - rozliczenie z wykonania usługi montażu alarmu przeciwpożarowego w biurowcu. - 402,550|302,490
 697. WB - przelew kwoty odpisanej na ZFŚS. - 149|130
 698. RW - wydanie półfabrykatów z magazynu do produkcji. - 500|602
 699. PK - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych półfabrykatów. - 622|602
 700. PK - przeksięgowanie na koniec miesiąca VAT naliczonego od faktur zakupu. - 223|221-2
 701. PK - przeksięgowanie na koniec miesiąca VAT należnego od faktur sprzedaży. - 221-1|223
 702. PK - utrata wartości środka trwałego. - 761|078
 703. PK - w związku z reklamacją skierowaną do sądu wyksięgowano zobowiązanie - 761|291
 704. PK - zarachowanie kosztów transportu do rozliczenia w czasie oraz rozliczenie kosztów zakupu po wydaniu materiałów do produkcji. - 640,500|490,640
 705. PK - Naliczenie odsetek na udzielonej pożyczce krótkoterminowej. - 240|750
 706. Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym. - 402|130
 707. Podjęto gotówke z rachunku bankowego do kasy (nie otrzymano wyciągu bankowego) - 145|100
 708. PK - spisanie nieściągalnych należności. - 761|200
 709. PK - przeskięgowanie utargu. - 145|100
 710. FV - Faktura VAT za zakupioną działkę. - 300,221-2|201
 711. PK - Rozliczenie wyniku finansowego, przeniesienie straty z roku ubiegłego. - 820|860
 712. PK - odpis aktualizujący krótkoterminowe aktywa finansowe, np. utrata wartości akcji. - 751|141
 713. PK - odpis aktualizujący krótkoterminowe aktywa finansowe, np. wzrost wartości akcji. - 141|750
 714. PK - odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe, np. wzrost wartości akcji. - 079|804
 715. PK - odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe, np. spadek wartości akcji, które były wcześniej aktualizowane "in plus". - 804|079
 716. PK - udziałowiec wnosi środek trwały jako aport. - 010|801
 717. FV zaliczkowa - zaksięgowanie zaliczki - 200|845
 718. PK - Księgowanie Kosztu usług(bez zespołu 4 - 500|201
 719. PK - Ujawnienie środka trwałego - 010|243
 720. WB spłata zobowiązań publiczonoprawnych z rachunku bankowego - 220|130
 721. PK - przerachowanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na spłatę zobowiązania z tytułu pdof - 220|221-2
 722. PK- naliczenie zaliczkai na pdof - 870|220
 723. PK- zaliczkana pdof dotycząca właściciela - 240|220
 724. otrzymanie pożyczki od wspólnika - 100|240
 725. amortyzacja jednorazowa 100000 - 400|070
 726. Wniesienie gotówki na kapitał zakładowy przez udziałowca - 100|801
 727. Spłata raty kredytu bankowego - 138|130
 728. Pk - naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych - 870|225
 729. Testy z księgowości

 730. Ewidencja na rachunku bankowym
 731. Ewidencja operacji kasowych
 732. Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
 733. Ewidencja rozrachunków z tytułu VAT
 734. Rozliczenie zakupu materiałów
 735. Ewidencja leasingu operacyjnego
 736. Ewidencja środków trwałych
 737. Ewidencja akcji
 738. Ewidencja leasingu finansowego
 739. Ewidencja rozrachunków w walutach obcych
 740. Ewidencja wynagrodzeń
 741. Ewidencja kosztów
 742. Księgowanie na konta bilansowe
 743. Ksiegowanie przychodów i kosztów
 744. Księgowanie przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym (koszty wg. typów działalności)
 745. Obrót towarowy
 746. Obrót towarowy
 747. Koszty w układzie rodzajowym
 748. Dekretacja operacji gospodarczych
 749. Rozrachunki
 750. Przyjęcie środków trwałych na stan
 751. Umorzenie i wartość bilansowa środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych
 752. Rozrachunki - wynagrodzenia
 753. Rozrachunki w walutach obcych
 754. Rozliczenie zaliczki na delegację pracownika
 755. Rozrachunki z kontrahentami
 756. Księgowanie amortyzacji darowanego srodka trwałego i rozliczanie darowizny
 757. Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 758. Księgowanie przychodów i kosztów w zespole 4 i 5
 759. OCEM- odchylenie od cen ewidencyjnych materiałów
 760. Aktywa i pasywa
 761. Środki pieniężne
 762. Operacje gospodarcze
 763. Weksle
 764. Ewidencja weksli własnych (przekazanych)
 765. Przepływy finansowe
 766. Dokonaj klasyfikacji zasobów majątkowych i źródeł ich finansowania.
 767. Zaksięguj operacje gospodarcze
 768. Ewidencja rozrachunków z pracownikami.
 769. Dokumentacja księgowa.
 770. Rozliczenia międzyokresowe
 771. Technik rachunkowości 1
 772. Technik rachunkowości 2
 773. Technik rachunkowości 3
 774. Technik rachunkowości 4
 775. Technik rachunkowości 5
 776. Technik rachunkowości 6
 777. Technik rachunkowości 7
 778. Technik rachunkowości 8
 779. Rozliczenie zakupu materiałów oraz odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów
 780. Ewidencja obligacji długoterminowych
 781. Reklamacje związane z zakupem materiałów
 782. Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej
 783. Rozliczanie kosztów zakupu przypadających na zużyte materiały
 784. Rozliczanie odchyleń przypadających na zużyte materiały
 785. Inwestycje długoterminowe
 786. Ewidencja zakupu i sprzedaży akcji
 787. Zaksięguj operacje gospodarcze
 788. Księgowanie rozrachunków z odbiorcami
 789. Księgowanie rozrachunków z dostawcami
 790. Księgowość w jednostkach gospodarczych
 791. Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych
 792. Ewidencja niedoborów i szkód inwentaryzacyjnych
 793. Ewidencja operacji związanych z odwrotnym obciążeniem
 794. Rachunkowość w podmiotach gospodarczych
 795. Księgowania związane z kaucjami
 796. Rachunkowość jednostek gospodarczych

Ulubiona strona o rachunkowości, pisali o nas:


Obecnie serwis jak-ksiegowac.pl ma 10902 zarejestrowanych użytkowników. Dzisiaj zarejestrowało się 0 użytkowników.