Informacja dotycząca plików cookies. Dbając o Twoją wygodę i dla świadczenia przez nas usług na najwyższym poziomie informujemy, że serwis wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

OK, rozumiem
Rejestracja

Zawartość lista - www.jak-księgować.pl

Artykuły:

 1. Amortyzacja środków trwałych
 2. Dokumenty księgowe
 3. Rozrachunki w walutach obcych i różnice kursowe
 4. Polityka prywatności
 5. Etapy ewidencji i rozliczenia kosztów
 6. Kalkulator mnożnika kreacji pieniądza
 7. Kalkulator do obliczenia podatku VAT: 5%, 8% i 23%
 8. Aktywa
 9. Pasywa
 10. Materiały i towary.
 11. Płynność finansowa
 12. Zasady księgowania na konta
 13. Zobowiązania, a należności
 14. Rozrachunki
 15. Księgowanie zakupu lub przyjęcia na stan środka trwałego w budowie oraz jego amortyzacji.
 16. Księgowanie operacji otrzymania środków trwałych w formie darowizny.
 17. Księgowanie środka trwałego w formie aportu
 18. Odpis i likwidacja środków trwałych
 19. Przekazanie środka trwałego w formie darowizny.
 20. Rozrachunki z tytułu vat
 21. Podział poziomy i pionowy kont
 22. Z czego wynika potrzeba wprowadenia kont analitycznych?
 23. Kalkulator do obliczania podatku VAT
 24. Rozliczenia gotówkowe
 25. Weksle jako jedna z form rozliczeń bezgotówkowych
 26. Księgowanie weksli obcych
 27. Księgowanie weksli własnych
 28. Formy rozliczeń między przedsiębiorstwami
 29. Krótkoterminowe papiery wartościowe. Ich cena nabycia i cena zakupu...
 30. Środki pieniężne w drodze
 31. Czeki jako kolejna forma rozliczeń bezgotówkowych
 32. Księgowanie czeków
 33. Kredyty bankowe
 34. Analiza finansowa- wiadomości wstępne
 35. Wskaźnikowa analiza finansowa- pierwsze czynności przy sporządzaniu analizy finansowej przedsiębiorstwa.
 36. Co powinniśmy jeszcze wiedzieć przed przystąpieniem do wskaźnikowej analizy finansowej?
 37. Co to jest rentowność
 38. Wskaźniki rentowności sprzedaży
 39. Analiza trendu rentowności majątku i rentowności kapitału własnego
 40. Analiza rentowności majątku własnego przedsiebiorstwa w przestrzeni.
 41. Amortyzacja środków trwałych metodą degresywną.
 42. Ewidencja zaliczek wypłacanych pracownikom.
 43. Ewidencja zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia
 44. Ewidencja wynagrodzeń.
 45. Wartości niematerialne i prawne.
 46. Ceny ewidencyjne materiałów i towarów.
 47. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 48. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 49. Rozliczenie zakupu materiałów lub towarów
 50. Kalkulator odsetek ustawowych
 51. Bieżąca ewidencja obrotu materiałowego oraz odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
 52. Rozliczanie odchyleń przypadających na zużyte materiały
 53. Rozliczanie kosztów zakupu przypadających na zużyte materiały
 54. Reklamacje związane z zakupem materiałów
 55. Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej
 56. Należności dochodzone na drodze sądowej
 57. Inwestycje długoterminowe
 58. Długoterminowe aktywa finansowe
 59. Ewidencja udzielonych pożyczek długoterminowych
 60. VAT w Europie – wizualizacja danych na mapie
 61. Ewidencja udziałów długoterminowych
 62. Kalkulator wynagrodzeń - dla umów o pracę, umów o dzieło oraz umów zlecenie
 63. Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia netto?
 64. Ewidencja zakupu akcji oraz przeszacowania ich wartości
 65. Sprzedaż i rozchód akcji
 66. Ewidencja zakupu i sprzedaży obligacji
 67. Klasyfikacja i wycena rozrachunków
 68. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
 69. Rozrachunki publicznoprawne
 70. Niedobory i nadwyżki
 71. Księgowanie zakupu napojów oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników – praktyczne ujęcie
 72. Inwentaryzacja 2015 + Ściąga z terminów inwentaryzacji
 73. Różnice inwentaryzacyjne - NADWYŻKI - przykłady księgowań
 74. Różnice inwentaryzacyjne - NIEDOBORY I SZKODY
 75. Odwrotne obciążenie - ujęcie w księgach rachunkowych i deklaracji VAT
 76. Wydatki na stronę internetową w księgach rachunkowych
 77. Kredyty bankowe - wycena i ujęcie w bilansie
 78. Roczna koreka VAT naliczonego w księgach rachunkowych
 79. Kaucja - ujęcie księgowe i podatkowe
 80. Środki higieny osobistej w ewidencji księgowej i podatkowej
 81. Zaliczki na dostawy
 82. Koszty układu rodzajowego - Amortyzacja
 83. Koszty układu rodzajowego - Usługi obce
 84. Kalkulator urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego
 85. Podatki i opłaty - układ rodzajowy kosztów
 86. Jednolity plik kontrolny
 87. Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego - BEZ TAJEMNIC
 88. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty rodzajowe ciąg dalszy
 89. Zużycie materiałów i energii - koszty układu rodzajowego
 90. Limity i wskaźniki 2016 rok
 91. VAT w Europie 2017 – wizualizacja danych na mapie
 92. 2017 - Limity i stawki
 93. Poniesione koszty otrzymane po zakończeniu roku podatkowego a moment ujęcia wydatków jako koszty uzyskania przychodu
 94. Zamknięcie roku w spółkach należących do kategorii małych i mikro
 95. System mieszany ewidencji kosztów
 96. Jednorazowa amortyzacja od 2017 roku
 97. Benefity dla pracowników w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 98. Ujęcie rachunkowe darowizny
 99. Podatek u źródła - co warto wiedzieć?
 100. Wydatki na gastronomie a koszty uzyskania przychodu
 101. Moment otrzymania faktury a termin odliczenia VAT
 102. Czy faktura pro-forma jest podstawą zapisu w księgach?
 103. Leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości
 104. Ewidencja rezerw, RMB oraz RMK w ujęciu podatkowym
 105. Duplikat faktury VAT a termin odliczenia VAT?
 106. Kompensata wzajemnych zobowiązań
 107. Odliczenie VAT a nieodpłatne dostawy towarów
 108. Czym jest Split Payment?
 109. Wygrane w grach losowych a zwolnienia z podatku
 110. Odpis na ZFŚS w 2018 roku
 111. Wszystko o JPK od 2018 roku!
 112. VAT w Europie 2018 – wizualizacja danych na mapie
 113. Odpisy aktualizujące należności
 114. Różnice kursowe przy transakcjach handlowych
 115. Różnice kursowe od VAT
 116. Rachunek przepływów pieniężnych - metody
 117. Ewidencja i rozliczenie przecenionych towarów
 118. Przekazywanie prezentu kontrahentowi
 119. Elektroniczne sprawozdania finansowe
 120. VAT w Europie – wizualizacja danych na mapie
 121. Ujęcie w księgach rachunkowych danego roku w razie braku dokumentów
 122. Zaliczka na dostawy w księgach rachunkowych
 123. Jak zaksięgować faktoring?
 124. Zmiany w podatku dochodowym
 125. Słownik:

 126. Akcja
 127. Akredytywa
 128. Aktywa
 129. Amortyzacja
 130. Bilans
 131. Cedent
 132. Cena brutto
 133. Cena nabycia
 134. Cena netto
 135. Cena zakupu
 136. Cesja wierzytelności
 137. Detal
 138. Dowód księgowy
 139. Dowód zastępczy
 140. Dywidenda
 141. Dziennik ksiąg rachunkowych
 142. Franczyza
 143. Hurt
 144. Inwentaryzacja
 145. Inwentaryzacja
 146. Jednostka powiązana
 147. Jednostka zależna
 148. Kaucja
 149. Konsolidowane sprawozdanie finansowe
 150. Konto
 151. Konto analityczne
 152. Konto syntetyczne
 153. Kontrola formalna
 154. Kontrola merytoryczna
 155. Kontrola rachunkowa
 156. Korespondencja kont
 157. Koszt prosty
 158. Koszt złożony
 159. Koszty bezpośrednie
 160. Koszty pośrednie
 161. Księga główna
 162. Księga pomocnicza
 163. Księgi rachunkowe
 164. Leasing finansowy
 165. Leasing operacyjny
 166. Lista płac
 167. Lokata
 168. Materiały
 169. Metoda statystyczna ustalania wyniku finansowego
 170. MSR
 171. MSSF
 172. Obligacja
 173. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
 174. Obrót pieniężny
 175. Obrót towarowy
 176. Odsetki
 177. Operacja gospodarcza
 178. Outsourcing
 179. Pasywa
 180. Plan kont
 181. Podatek odroczony
 182. Polecenie księgowania
 183. Płynność finansowa
 184. Rachunek przepływów pieniężnych
 185. Rachunek zysków i strat
 186. Raport kasowy
 187. Reguła podwójnego zapisu
 188. RMK bierne
 189. RMK czynne
 190. Rozliczenie planowe
 191. Rozliczenie saldami
 192. Różnice kursowe
 193. Saldo
 194. Saldo debetowe
 195. Saldo kredytowe
 196. Storno
 197. Storno czarne
 198. Storno czerwone
 199. Towary
 200. Umorzenie
 201. VAT
 202. Wariant kalkulacyjny
 203. Wariant porównawczy
 204. Wartości niematerialne i prawne
 205. Weksel
 206. Wycena zapasów (AVCO)
 207. Wycena zapasów (FIFO)
 208. Wycena zapasów (LIFO)
 209. Wynagrodzenie
 210. Wynik finansowy brutto
 211. Wynik finansowy netto
 212. Wynik z działalności gospodarczej
 213. Wynik z działalności operacyjnej
 214. Wynik ze sprzedaży
 215. Wyroby gotowe
 216. Zasada równowagi bilansowej
 217. Zbyt
 218. Zestawienie obrotów i sald
 219. Zmiana stanu produktów
 220. Accounts:

 221. 010 - Środki trwałe
 222. 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki
 223. 093 - Środki trwałe obce
 224. 020 - Wartości niematerialne i prawne
 225. 030 - Długoterminowe aktywa finansowe
 226. 070 - Umorzenie środków trwałych
 227. 080 - Środki trwałe w budowie
 228. 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
 229. 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie
 230. 100 - Kasa
 231. 130 - Rachunek bieżący
 232. 135 - Inne środki pieniężne
 233. 138 - Kredyty bankowe długoterminowe
 234. 139 - Kredyty bankowe krótkoterminowe
 235. 140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe
 236. 200 - Rozrachunki z odbiorcami
 237. 201 - Rozrachunki z dostawcami
 238. 220 - Rozrachunki publicznoprawne
 239. 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT
 240. 220-1 - Rozrachunki z ZUS
 241. 220-2 - Rozrachunki z US
 242. 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 243. 243 - Rozliczenie nadwyżek
 244. 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
 245. 240 - Pozostałe rozrachunki
 246. 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód
 247. 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych
 248. 310 - Materiały
 249. 330 - Towary w hurcie
 250. 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 251. 214 - Zobowiązania wekslowe
 252. 400 - Amortyzacja
 253. 401 - Zużycie materiałów i energii
 254. 402 - Usługi obce
 255. 403 - Podatki i opłaty
 256. 404 - Wynagrodzenia
 257. 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 258. 409 - Pozostałe koszty
 259. 490 - Rozliczenie kosztów
 260. 500 - Koszty działalności podstawowej
 261. 520 - Koszty wydziałowe
 262. 522 - Koszty zakupu
 263. 527 - Koszty sprzedaży
 264. 528 - Koszty handlowe
 265. 530 - Koszty działalności pomocniczej
 266. 550 - Koszty zarządu
 267. 580 - Rozliczenie kosztów działalności
 268. 601 - Wyroby gotowe
 269. 602 - Półfabrykaty
 270. 145 - Środki pieniężne w drodze
 271. 641 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
 272. 642 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne
 273. 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych
 274. 702 - Przychody netto ze sprzedaży usług
 275. 711 - Koszty sprzedanych wyrobów gotowych
 276. 712 - Koszty sprzedanych usług
 277. 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów
 278. 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia
 279. 740 - Przychody netto ze sprzedanych materiałów
 280. 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia
 281. 750 - Przychody finansowe
 282. 751 - Koszty finansowe
 283. 760 - Pozostałe przychody operacyjne
 284. 761 - Pozostałe koszty operacyjne
 285. 770 - Zyski nadzwyczajne
 286. 771 - Straty nadzwyczajne
 287. 801 - Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy)
 288. 802 - Kapitał zapasowy/Fundusz przedsiębiorstwa (zasobowy)
 289. 803 - Kapitał rezerwowy
 290. 804 - Kapitał/Fundusz z aktualizacji wyceny
 291. 820 - Rozliczenie wyniku finansowego
 292. 840 - Rezerwy
 293. 845 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 294. 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 295. 852 - Inne fundusze specjalne
 296. 860 - Wynik finansowy
 297. 870 - Podatek dochodowy
 298. 871 - Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
 299. 621 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
 300. 622 - Odchylenia od cen ewidencyjnych półfabrykatów
 301. 079 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
 302. 343 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży w detalu
 303. 344 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu
 304. 623 - Odchylenia aktualizujące wartości wyrobów gotowych
 305. 092 - Środki trwałe dzierżawione
 306. 091 - Środki trwałe w likwidacji
 307. 078 - Odpisy aktualizujące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 308. 301 - Rozliczenie zakupów materiałów
 309. 303 - Rozliczenie zakupu towarów
 310. 406 - Podróże służbowe
 311. 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne
 312. 221-1 - Rozliczenie należnego VAT
 313. 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT
 314. 144 - Weksle obce
 315. 250 - Należne wpłaty na poczet kapitału
 316. 149 - Rachunek środków funduszy specjalnych
 317. 223 - Podatek VAT do rozliczenia
 318. 231 - Należności z tytułu niedoborów i szkód
 319. 302 - Rozliczenie zakupu usług
 320. 335 - Towary w detalu
 321. 345 - Odchylenia aktualizujące wartości zapasów materiałów i towarów
 322. 390 - Zapasy obce
 323. 244 - Należności dochodzone na drodze sądowej
 324. 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne
 325. 291 - Zobowiązania warunkowe
 326. 040 - Nieruchomości inwestycyjne i prawa
 327. 077 - Odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne i prawa
 328. 141 - Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych
 329. 603 - Produkcja niezakończona

  Przykłady księgowania:

 330. WB - Zakupienie 3-letnich obligacji na rynku pierwotnym - dokonanie zdeklarowanej wpłaty. - 240|130
 331. FV - Zakupienie materiałów za środki z rachunku bieżącego - 310,221-2|130
 332. PK - Rozchód sprzedanego wcześniej środka trwałego. - 761,070|010
 333. WB - Spłata raty długoterminowego kredytu z rachunku bankowego. - 138|130
 334. FV - Sprzedaż materiałów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy. - 130|740,221-1
 335. FV - Zakupienie towarów - zapłata w późniejszym terminie. - 330,221-2|201
 336. WB - Przelew gotówki z rachunku bankowego do kasy. - 100|130
 337. FV - Zakupiono materiały za środki z kasy. - 310,221-2|100
 338. FV - Sprzedaż towarów - zapłata należności od odbiorcy w późniejszym terminie. - 200|730,221-1
 339. WB - Spłata zobowiązań wobec dostawców środkami z rachunku bankowego. - 201|130
 340. WB - Wpływ na rachunek bankowy należności od odbiorcy. - 130|200
 341. FV - Sprzedaż wyrobów gotowych - wpłata należności od odbiorcy na rachunek bankowy. - 130|701,221-1
 342. WB - Prowizja za udzielenie kredytu bankowego. - 751|130
 343. RK - Wpływ do kasy należności od odbiorcy. - 100|200
 344. FV - Zakupienie towarów za środki z rachunku bankowego. - 330,221-2|130
 345. FV - Sprzedaż środka trwałego. - 200|760,221-1
 346. RK - Spłata raty kredytu długoterminowego środkami z kasy. - 138|100
 347. OT - Udziałowiec wyposażył firmę w samochód - aport wniesiony do firmy. - 250|801
 348. WB - Wpłata nadwyżki kasowej na rachunek bankowy. - 130|100
 349. RK - Wpłata udziału do kasy przez nowego udziałowca. - 100|250
 350. FV - Zakupienie samochodu za środki z przyznanego kredytu bankowego. - 010,221-2|130
 351. WB - Sprzedaż towarów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy - 130|200
 352. FV - Otrzymano fakturę za transport materiałów. - 402,221-2|201
 353. ZW - Zwrócenie do magazynu niewykorzystanych materiałów. - 310,490|401,500
 354. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. - 342|303
 355. WB - Wpłata na rachunek bankowy należności na podstawie wyroku sądowego. - 130|200
 356. PK - Miesięczny odpis umorzeniowy środków trwałych. - 400,500|070,490
 357. Nota - Zapłata kary umownej za nieterminową realizację dostawy. - 761|130
 358. FV - Wystawienie faktury za sprzedany środek trwały. - 200|760,221-1
 359. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. - 341|301
 360. PK - Wyrok sądowy na korzyść firmy - zwrot należności, odsetek za zwłokę, kosztów postępowania sądowego. - 200|240
 361. WB - Odsetki naliczone od wykorzystanego kredytu bankowego. - 751|130
 362. WB - Wpływ odsetek od środków lokowanych na rachunku bankowym. - 130|750
 363. PK - Zniszczenie materiałów z przyczyn losowych. - 771|310
 364. WB - Wpływ na rachunek bankowy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone materiały. - 130|770
 365. RW - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale pomocniczym. - 401,530|310,490
 366. RW - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale administracyjnym. - 401,550|310,490
 367. RW - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale utrzymania ruchu. - 401,520|310,490
 368. FV - Otrzymano fakturę za remont magazynu. - 080,221-2|201
 369. RW - Wydanie materiałów z magazynu do produkcji. - 401,520|310,490
 370. PK - Odpis wartości weksli obcych przedawnionych lub nieściągalnych. - 761|144
 371. RK - Zapłata faktury za wykonaną usługę transportową zakupionych materiałów. - 402,522|100,490
 372. RK - Zapłata faktury za zakupione materiały biurowe. - 201|100
 373. RK - Zapłata za znaczek skarbowy. - 403,550|100,490
 374. FV - Faktura za zakupiony program komputerowy zapłacona gotówką. - 020,221-2|100
 375. RK - Zwrot przez pracownika zaliczki na delegację (odwołanie podróży służbowej). - 100|234
 376. WB - Zapłacono przelewem zaliczkę na podatkek dochodowy od osób fizycznych. - 220-2|130
 377. WB - Wpływ na rachunek bankowy kredytu krótkoterminowego. - 130|139
 378. WB - Spłata raty kredytu krótkoterminowego środkami z rachunku bankowego. - 139|130
 379. WB - Wpłacono udział do obcej spółki z o.o. - 030|130
 380. RK - Zakup blankietów wekslowych. - 751|100
 381. RK - Wpłata utargu na rachunek bankowy za pośrednictwem poczty. - 145|100
 382. WB - Wpływ utargu za pośrednictwem poczty na rachunek bankowy. - 130|145
 383. RK - Zapłacono podatek od środków transportu gotówką z kasy. - 220-2|100
 384. PZ - Przyjęcie do magazynu materiałów zafakturowanych w poprzednim miesiącu. - 310|301
 385. WB - Zapłata raty leasingowej przelewam na konto leasingodawcy. - 201|130
 386. WZ - Wydanie wyrobów gotowych na budowę środka trwałego. - 080|601
 387. OT - Zakończono budowę i przyjęto środek trwały do użytkowania. - 010|080
 388. PK - Nadwyżka gotówki w kasie. - 100|243
 389. PK - Nadwyżka materiałów w magazynie. - 310|243
 390. PK - Nadwyżka wyrobów gotowych. - 601|243
 391. PK - Niedobór materiałów w magazynie. - 242|310
 392. PK - Niedobór towarów. - 242|330
 393. PK - Umorzenie przedawnionego zobowiązania. - 201|760
 394. WB - Wpływ na rachunek bankowy odsetek od obligacji. - 130|750
 395. WB - Zapłacono odsetki za zwłokę środkami z rachunku bankowego. - 751|130
 396. PK - Odpisanie nieściągalnych należności. - 761|200
 397. WB - Wpływ na rachunek bankowy nadpłaty podatku VAT. - 130|220-2
 398. WB - Wykupienie weksla własnego w terminie wykupu. - 214|130
 399. WB - Wykupienie weksla obcego przez wystawcę w terminie wykupu (suma wekslowa). - 130|144
 400. WB - Zapłata za zamówione 2-letnie obligacje. - 240|130
 401. PK - Otrzymanie 2-letnich obligacji zamówionych na rynku pierwotnym (przewidywany okres posiadania kilka miesięcy). - 140|240
 402. WB -Zakupienie 3-letnich obligacji na rynku wtórnym (termin wykupu obligacji za cztery miesiące). - 140|130
 403. PK - Otrzymanie 3-letnich obligacji (przewidywany okres ich posiadania - 3 lata). - 030|240
 404. WB - Sprzedaż 2-letnich obligacji na GPW. - 130|750
 405. PK - Wyksięgowanie rozchodu sprzedanych na rynku wtórnym obligacji (wartość według cen zakupu). - 751|140
 406. Czek - Otrzymanie czeku na okaziciela jako pokrycie należności za sprzedane wyroby. - 135|200
 407. WB - Zrealizowanie obcego czeku rozrachunkowego. - 130|135
 408. RK - Zrealizowanie obcego czeku gotówkowego. - 100|135
 409. Czek - Zapłacono czekiem rozrachunkowym za zakupione materiały. - 201|135
 410. WB - Potrącenie przez bank prowizji za wydanie książeczki czekowej. - 402,550|130,490
 411. WB - Otrzymano dywidendę z posiadanych akcji. - 130|750
 412. PK - Rozliczenie raty wcześniej księgowanej opłaty za czynsz rozliczanej w czasie w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym. - 500|641
 413. FV - Poniesienie kosztu bezpośredniego ulepszenia środka trwałego wpływającego na wzrost wartości użytkowej środka trwałego. - 010,221-2|201
 414. OT - Przyjęcie darowizny w postaci środka trwałego. - 010|845
 415. PT - Przekazanie środka trwałego jako darowizny. - 761|010
 416. PT - Wniesienie aportu do innej spółki w postaci środka trwałego. - 030,070|010
 417. PK - Zaksięgowanie dotychczasowego umorzenia środka trwałego w likwidacji. - 070|010
 418. PK - Zaksięgowanie różnicy między wartością początkową środka trwałego a jego umorzeniem. - 761|010
 419. PK - Przyjęcie, rozliczenie nabytych wcześniej wartości niematerialnych i prawnych. - 020|300
 420. FV - Faktura VAT za zakupione wartości niematerialnych i prawnych. - 300,221-2|201
 421. PK - Odpis umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. - 400,550|075,490
 422. PK - Wyksięgowanie umorzonych wartości niematerialnych i prawnych. - 075|020
 423. WB - Wycofanie za spółki z o.o. udziału wycenionego według cen jego nabycia. - 130|030
 424. WB - Zapłata odsetek, prowizji od kredytów bankowych za czas budowy środków trwałych. - 080|130
 425. PK - Zaksięgowanie kosztów usług, robót dotyczących środka trwałego w budowie. - 080|201
 426. LT - Przerwanie budowy środka trwałego. - 761|080
 427. PK - Dodatnia różnica kursowa walut obcych na dany dzień bilansowy. - 100|750
 428. PK - Ujemna różnica kursowa walut obcych na dany dzień bilansowy. - 751|100
 429. Weksel - Otrzymanie weksla od odbiorcy na pokrycie należności. - 144 ,144 |200,750
 430. PK - Zwrot przez dostawcę weksli obcych w cenie nominalnej. - 201|144
 431. PK - Przyjęcie akcji w celu zapewnienia wierzytelności firmy. - 140|240
 432. WB - Zapłata przelewem bankowym za zamówione akcje u emitenta. - 240|130
 433. PK - Zakupienie akcji na rynku pierwotnym. - 140|240
 434. WB - Zwrot kwoty z tytułu zakupu akcji - redukcja sprzedaży. - 130|240
 435. WB - Zakupienie akcji na rynku wtórnym GPW - wartość według cen rynkowych. - 140|130
 436. WB - Otrzymanie dywidendy z tytułu posiadanych akcji. - 130|750
 437. WB - Sprzedaż akcji na rynku wtórnym. - 130|750
 438. PK - Wyksięgowanie rozchodu sprzedanych na rynku wtórnym akcji (wartość w cenie zakupu). - 751|140
 439. WB - Potrącenie przez bank prowizji za obsługę rachunku związanego z emisją akcji. - 751|130
 440. WB - Wpływ na rachunek bankowy środków ze sprzedanych akcji. - 130|200
 441. PK - przeznaczenie zysku netto na wypłatę dywidend akcjonariuszom. - 820|240
 442. WB - Wypłacenie przelewem dywidendy akcjonariuszom. - 200|130
 443. PK - Wniesienie do spółki wartości niematerialnych i prawnych aportem. - 250|801
 444. PK - Zaksięgowanie kosztów wynagrodzenia pracownika pracującego przy budowie środka trwałego. - 080|230
 445. LT - Sprzedaż lub likwidacja środka trwałego w budowie. - 761|080
 446. FV - Faktura za zakupiony środek trwały (podatek nie podlega odliczeniu). - 010|201
 447. FV - Faktura za zakupiony środek trwały. - 010,221-2|201
 448. FV - Zaksięgowanie przychodów ze sprzedaży środka trwałego. - 200|760,221-1
 449. FV - Faktura za zakupione materiały. - 301,221|201
 450. FV - Faktura za zakupione towary, dostawa w terminie późniejszym. - 303,221-2|201
 451. PZ - Przyjęcie towarów do magazynu. - 330|303
 452. WZ - Wydanie materiałów do sprzedaży. - 741|310
 453. WZ - Wydanie towarów do sprzedaży. - 731|330
 454. RK - Wypłacono pracownikowi gotówką zaliczkę poczet przyszłego wynagrodzenia. - 230|100
 455. PK - Zaksięgowanie nagród i premii z zysku dla pracownika. - 820|230
 456. PK - Odpis przedawnionego zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. - 230|760
 457. PK - Odpis przedawnionych należności od pracownika z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia. - 761|230
 458. PK - Należności od odbiorcy na drodze postępowania sądowego. - 240|200
 459. WB - Zapłata przelewem bankowym kosztów postępowania sądowego. - 761|130
 460. PK - Odpis aktualizujący należność i koszty postępowania sądowego. - 761|290
 461. PK - Odpis aktualizujący należność - zapłata należności, odsetek, kosztów postępowania sądowego. - 290,290|760,750
 462. RK - Spłata należności przez pracownika. - 100|234
 463. PK - Obciążenie pracownika z tytułu niedoboru. - 234|242
 464. PK - Utworzenie rezerwy obciążającej pozostałe koszty operacyjne. - 761|840
 465. PK - Wykorzystanie rezerwy na rzecz powstałego zobowiązania. - 840|201
 466. PK - Utworzenie rezerwy obciążającej koszty finansowe. - 751|840
 467. PK - Utworzenie rezerwy obciążającej straty nadzwyczajne. - 771|840
 468. PK - Rozwiązanie rezerwy na rzecz pozostałych przychodów operacyjnych. - 840|760
 469. PK - Rozwiązanie rezerwy na rzecz przychodów finansowych. - 840|750
 470. PK - Rozwiązanie rezerwy na rzecz zysków nadzwyczajnych. - 840|770
 471. WB - Sprzedaż akcji obcych na giełdzie. - 130,751|750,140
 472. PK - Koszty poniesione w trakcie operacji giełdowych. - 751|240
 473. WB - Przekazanie podatku VAT urzędowi skarbowemu. - 221|130
 474. PK - Zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony. - 221-1|221-2
 475. PK - Odsetki za zwłokę należnego podatku VAT. - 221-1|750
 476. PK - Rzeczywisty koszt wytworzenia produktów gotowych po stałych cenach ewidencyjnych. - 580|500
 477. PK - Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych księgowanych według kosztów rzeczywistych. - 601|500
 478. PK - Rozliczenie kosztów działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym. - 500|641
 479. PK - Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej w okresie sprawozdawczym. - 530|641
 480. PK - Świadczenia wydziału pomocniczego na rzecz działalności podstawowej. - 500|530
 481. PK - Świadczenia wydziału pomocniczego na rzecz działalności zarządu. - 550|530
 482. PK - Koszty poniesione w trakcie wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych. - 711|530
 483. PW - Przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych w cenie rzeczywistego kosztu wytworzenia. - 601|500
 484. PW - Przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych w cenie ewidencyjnej. - 601|580
 485. WZ- Wydanie sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu. - 711|601
 486. ZW - Zwrot do magazynu przez odbiorcę wyrobów gotowych z reklamacją. - 601|711
 487. FV - Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych na rzecz odbiorców. - 200|701,221-1
 488. FV - Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych na rzecz pracowników. - 234|701,221-1
 489. FVK - Dokonanie korekty zmniejszającej przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych. - 701,221-1|200
 490. FVK - Dokonanie korekty zwiększającej przychody ze sprzedaży produktów na rzecz odbiorców. - 200|701,221-1
 491. PK - Dokonanie korekty zwiększającej przychody ze sprzedaży produktów na rzecz pracowników. - 234|701
 492. FV - Wystawienie faktury VAT za sprzedaną usługę. - 200|702,221-1
 493. PK - Koszty poniesione w trakcie wytworzenia usług. - 712|500
 494. RK - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane towary. - 100|730
 495. RK - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane materiały. - 100|740
 496. WB - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane materiały. - 130|740
 497. WB - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane towary. - 130|730
 498. FV - Przychód bezgotówkowy za sprzedane materiały. - 200|740,221-1
 499. FV - Przychód ze sprzedanych towarów. - 200|730,221-1
 500. FVK - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane materiały. - 740,221-1|200
 501. FVK - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane towary. - 730,221-1|200
 502. RK - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane materiały. - 740|100
 503. RK - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane towary. - 730|100
 504. PK - Wartość sprzedanych materiałów brutto wraz z opakowaniem. - 741|310
 505. PK - Przeksięgowanie zysków nadzwyczajnych. - 770|860
 506. PK - Przeksięgowanie strat nadzwyczajnych. - 860|771
 507. PK - Przeksięgowanie kosztów finansowych. - 860|751
 508. PK - Przeksięgowanie przychodów finansowych. - 750|860
 509. PK - Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych. - 860|761
 510. PK - Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych. - 760|860
 511. PK - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży materiałów. - 740|860
 512. PK - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów. - 730|860
 513. PK - Przeksięgowanie wartości sprzedanych materiałów. - 860|741
 514. PK - Przeksięgowanie wartości sprzedanych towarów. - 860|731
 515. PK - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych - 701|860
 516. PK - Przeksięgowanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. - 860|871
 517. PK - Przeksięgowanie podatku dochodowego. - 860|870
 518. WB - Zapłacono przelewem bankowym opłat y związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych. - 020|130
 519. FV - Zapłata przelewem bankowym opłat ponoszonych w trakcie użytkowania wartości niematerialnych i prawnych. - 020,221-2|130
 520. PK - Wzrost wartości początkowej środka trwałego po zakończeniu budowy. - 010|080
 521. PK - Należny podatek VAT od przekazanej darowizny. - 761|221
 522. PK - Dodatnie różnice kursowe z tytułu zobowiązania wobec dostawcy. - 201|750
 523. WB - Leasingobiorca - dokonanie przelewem bankowym płatności wynikających z umowy leasingowej. - 402|130
 524. WB - Leasingodawca - dokonanie przelewem płatności wynikających z umowy leasingowej. - 130|750
 525. FV - Leasingobiorca - wartość środka trwałego przyjętego w leasing finansowy. - 010,221-2|201
 526. PK - Leasingobiorca - koszty odsetek. - 641|201
 527. PK - Korekta VAT od zakupionych środków trwałych o wartości powyżej 15 tys. rozliczana przez 5 lat. - 641|221-2
 528. WB - Leasingobiorca - zapłata podatku VAT od wartości podanej w umowie. - 201|130
 529. PK - Leasingobiorca - koszty odsetek z dalszych okresów sprawozdawczych. - 751|201
 530. PK - Leasingobiorca - amortyzacja środka trwałego przyjętego w leasing. - 400|070
 531. PK - Leasingodawca - wartość środka trwałego przekazanego w leasing. - 200|330
 532. PK - Leasingodawca - przychody z odsetek. - 200|845
 533. PK - Leasingodawca - VAT należny od wartości podanej w umowie. - 200|221
 534. PK - Leasingodawca - przychody z odsetek z następnych okresów sprawozdawczych . - 845|200
 535. WB - Leasingodawca - wpływ na rachunek bankowy raty za przekazany w leasing środek trwały. - 130|200
 536. PZ - Przyjęcie do magazynu materiałów pochodzących z rozbiórki. - 310|760
 537. WB -Zapłacenie kosztów prac badawczych wykonanych przez inną jednostkę. - 761|130
 538. WB - Zapłacenie kosztów prac rozwojowych wykonanych przez inną jednostkę. - 402,641|130,490
 539. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. - 301|341
 540. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. - 303|342
 541. PK - Marża należna przy zakupie materiałów. - 301|341
 542. PK - Zrealizowanie marży na sprzedaży materiałów. - 341|741
 543. PK - Zrealizowanie marży na sprzedaży towarów. - 342|731
 544. VAT należny od posiadanych towarów - 342|330
 545. PK - Rozliczenie miesięczne zarezerwowanej marży od towarów. - 342|731
 546. PK - Wzrost cen ewidencyjnych wyrobów. - 601|621
 547. PK - Obniżenie cen ewidencyjnych wyrobów. - 621|601
 548. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów - cena ewidencyjna wyrobów jest niższa od rzeczywistego kosztu wytworzenia. - 621|580
 549. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów - cena ewidencyjna wyrobów jest wyższa od rzeczywistego kosztu wytworzenia. - 580|621
 550. PK - Przeniesienie debetowych odchyleń od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów gotowych. - 711|621
 551. PK - Przeniesienie kredytowych odchyleń od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów gotowych. - 621|711
 552. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot towarów. - 731|342
 553. PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot materiałów. - 741|341
 554. PK - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie. - 761|079
 555. PK - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych. - 761|079
 556. Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu. - 601|603
 557. WB - spłata zobowiazań wobec ZUS ze środków na rachunku bieżącym. - 130|220-1
 558. PK - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących zużycia materiałów. - 341|401
 559. PK - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących zużycia materiałów. - 401,500|341,490
 560. PK - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży materiałów. - 341|741
 561. PK - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży materiałów. - 741|341
 562. PK - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży towarów. - 342|731
 563. PK - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży towarów. - 731|342
 564. PK - Odpis aktualizujący wartość materiałów. - 761|345
 565. PK - Odpis aktualizujący wartość towarów. - 761|344
 566. PK - Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych. - 761|623
 567. PK - Odpis aktualizujący należności - wartość główna. - 761|290
 568. PK - Odpis aktualizujący należności - odsetki. - 751|290
 569. PK - Korekta odpisu aktualizującego należności - wartość główna. - 290|760
 570. PK - Korekta odpisu aktualizującego należności - odsetki. - 290|750
 571. PK - Lista płac - wynagrodzenia brutto pracowników produkcyjnych. - 404,490|230,500
 572. PK - Lista płac - pobranie zaliczki na podatek dochodowy pracownika. - 230|220-2
 573. PK - Lista płac - potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. - 230|220-1
 574. PK - Potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika, np. nierozliczonej zaliczki. - 230|234
 575. WB - Wypłacenie pracownikom wynagrodzeń netto. - 230|130
 576. FV - Zakup materiałów zaplata w pozniejszym terminie. - 310,221-2|201
 577. FV - Wartość sprzedanych towarów brutto wraz z opakowaniem. - 731|330,221-1
 578. PK - Ujemne różnice kursowe z tytułu należności od odbiorcy. - 751|200
 579. FV - Podatek VAT należny z faktur sprzedaży. - 200|221-1,310
 580. FV - Podatek VAT naliczony z faktur zakupu. - 221-2,300|201
 581. PK - Leasingobiorca - przyjęcie środka trwałego do użytkowania (ewidencja pozabilansowa) . - 093|201
 582. PK - Leasingodawca - przekazanie środka trwałego leasingobiorcy (ewidencja pozabilansowa). - 092|201
 583. PK - Leasingodawca - przyjęcie środka trwałego po wygaśnięciu umowy (ewidencja pozabilansowa). - 092|092
 584. OT - Przyjęto zakupiony środek trwały do użytkowania. - 010|080
 585. LT - Przyjęto środek trwały do likwidacji (ewidencja pozabilansowa). - 091|080
 586. PK - Podatek od środków transportu rozliczany w czasie + miesięczna rata rozliczona w czasie. - 641,403|220-2,641
 587. RK - Opłacenie lokalu sklepowego gotówką z kasy. - 528,528|100,490
 588. KW - Wypłacono z kasy zaliczke dla pracownika. - 234|100
 589. PK - odpis amortyzacyjny środka trwałego, biurowiec. - 400,550|070,490
 590. PW - Przyjęto z produkcji półfabrykaty. - 602|500
 591. FV - Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa towaru. - 200|730,221
 592. RK - Opłacono gotówką ogłoszenie prasowe dotyczące naboru nowych pracowników. - 402,490|100,550
 593. PK - Zwrot nadpłaconych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych. - 220-2|870
 594. PZ - zwrot materiałów od klienta do magazynu. - 310|741
 595. FVK - Korekta faktury VAT sprzedaży z powodu zwrotu materiałów przez klienta. - 740,221|200
 596. PK - Rozliczenie wyniku finansowego, przeniesienie zysku z roku ubiegłego. - 860|820
 597. RK - Wpłata gotówki z kasy na rachunek bieżący. - 130|100
 598. KP - Rozliczenie niewykorzystanej części zaliczki pobranej na delegację przez pracownika. - 100|234
 599. PK - Nadwyżka wartości niematerialnych i prawnych. - 020|243
 600. FV - Zakup środta trwałego powyżej 3.500 sprzetu sportowego przez bibliotekę na fakturę przelewową. - 010,221-2|201
 601. PK - Udzielenie pożyczki spółce na okres 2 lat. - 240|130
 602. RK - Zapłacono gotówką za druk ulotek reklamowych. - 409,528|100,490
 603. PK - Zaksięgowanie podatku dochodowego od osób prawnych. - 870|220-2
 604. WB - Wypłacono pracownikom odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy (z rachunku bieżącego). - 234|130
 605. FV - Wystawiono fakturę sprzedaży towarów. - 200|730,221
 606. WB - Ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie za poniesione straty losowe. - 130|760
 607. PK - Uchwałą zarządu spółki podwyższono kapitał zapasowy. - 820|802
 608. FVK - Zwrot wadliwych towarów, faktura VAT nie była wcześniej opłacona. - 201,221|330
 609. PK - Zlikwidowano odpis aktualizujący należności z powodu uznania jej za nieściągalną. - 200|290
 610. WB - kapitalizacja odsetek od lokaty. - 130|750
 611. PK - Naliczono podatek dochodowy. - 870|220-2
 612. WB - Wpłacono podatek dochodowy do urzędu skarbowego. - 220-2|130
 613. PK - Przeksięgowano koszty sprzedanych wyrobów na wynik finansowy. - 860|711
 614. PK- Pracodawca umorzył pracownikowi resztę niespłaconego niedoboru. - 761|234
 615. WB - otrzymano dotację na budowę drogi gminnej. - 080|130
 616. WZ - przekazano formie darowizny materiały. - 761|310
 617. PK - Rozliczenie raty wcześniej księgowanej opłaty za czynsz rozliczanej w czasie w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym. - 490|641
 618. PK - Aktualizacja wartości środka trwałego. - 010|070,804
 619. PK - Odpis umorzeniowy środka trwałego, maszyna produkcyjna. - 400,500|070,490
 620. Nota - naliczenie odbiory kary za nieterminową spłatę należności. - 200|760
 621. WZ - Wydanie towaru klientowi. - 741|330
 622. WB - Spłata zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bieżącego. - 201|130
 623. WB - Wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bieżący. - 130|200
 624. PK - Rozliczono kapitał z aktualizacji wyceny w momencie sprzedaży środka trwałego podlegającego wcześniej przeszacowaniu wartości. - 804|802
 625. R-k - Otrzymano rachunek kosztów podróży służbowej przedstawiony do rozliczenia przez pracownika działu handlowego. - 406,527|234,490
 626. WZ - Wydano materiały z magazynu na cele reklamowe. - 409,530|310,490
 627. FV - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz. - 409,641|201,490
 628. PK - Księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów przypadających na wydane towary. WZ (wydanie towarów) księgowana wcześniej. - 731|342
 629. FV - Faktura VAT za zakupioną odzież roboczą dla pracowników. - 405,500|100,490
 630. LT - Likwidacja środka trwałego - 070,761|010
 631. WB - Wniesienie kapitałów, wkładów. - 130|250
 632. PK - Utworzono rezerwę celową. - 761|840
 633. FV - Otrzymano fakturę za zakupione komputery. - 300,221-2|201
 634. RW - Wydano do zużycia w produkcji materiał podstawowy. - 401,500|310,490
 635. PK - Amortyzacja (umorzenie ) środków trwałych używanych w wydziale produkcyjnym. - 400,500|070,490
 636. PK - Amortyzacja (umorzenie ) środków trwałych używanych w biurze zarządu. - 400,550|070,490
 637. PK - przeznaczenie zysku netto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). - 820|851
 638. PK - przeznaczenie zysku netto na fundusz załogi. - 820|852
 639. PK - przeznaczenie zysku netto na kapitał rezerwowy. - 820|803
 640. PK - przeznaczenie zysku netto na podwyższenie kapitału/funduszu podstawowego. - 820|801
 641. PK - przeznaczenie zyskku netto na wypłatę dla wspólników. - 820|240
 642. PK - pobranie podatku od wypłacanej przez spółkę dywidendy. - 240|220-2
 643. PK - przeznaczenie zyskku netto na wypłatę dla wspólników. - 820|240
 644. PK - składki ZUS pracodawcy od przyznanych pracownikom nagród z zysku netto. - 820|220-2
 645. PK - pokrycie straty z kapitału rezerwowego - 803|820
 646. PK - utworzenie rezerwy na podatek dochodowy. - 871|840
 647. PK - przeksięgowanie podatku dochodowego zgodnie z rocznym zeznaniem podatkowym - 871|220-2
 648. PK - rozwiązanie nadmiernej rezerwy na podatek dochodowy. - 840|871
 649. PK - roczy odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych rozliczany w czasie. - 405,641|851,490
 650. PK - miesięczna rata rezerwy na zużytą energię elektryczną w układzie rodzajowym kosztów. - 490|642
 651. WB - Przekazanie weksla obcego do dyskonta w banku (zdyskontowanie). - 130,751|144
 652. Weksel - przekazanie weksla obcego płatnego w terminie innemu kontrahentowi (indosowanie). - 201,751|144
 653. WB - Wykupienie weksla obcego przez wystawcę po terminie wykupu (suma wekslowa + odsetki). - 130,750|144
 654. PK - Rozliczenie raty wcześniej księgowanego odpisu na ZFŚS w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. - 500|641
 655. PK - Rozliczenie raty wcześniej księgowanego odpisu na ZFŚS w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym. - 490|641
 656. PK - miesięczna rata rezerwy na remont maszyny produkcyjnej układzie kalkulacyjnym i rodzajowym kosztów. - 500|642
 657. FV - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz + miesięczna rata rozliczona w czasie. - 641,409|201,641
 658. PK - miesięczna rata rezerwy na energię elektryczną (rodzajowy i fukcjonalny układ kosztów). - 500|642
 659. FV - Fakutra VAT za energię elektryczną, na którą wcześniej tworzono rezerwę. - 401,642|201,490
 660. PK - miesięczna rata rezerwy na remont maszyny produkcyjnej układzie rodzajowym kosztów. - 490|642
 661. FV - Fakutra VAT za remont maszyny produkcyjnej na który wcześniej tworzono rezerwę. - 402,642|201,490
 662. FV - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz. - 201,641|641,409
 663. SAD - dokument celny dotyczacy zakupu materiałów. - 301,221-2|225,225
 664. WB - zapłaca cła i VAT do urzędu celnego. - 225|130
 665. WB - zapłata cła i VAT do urzędu celnego. - 225|130
 666. PK - składki zus pracodawcy obciążające koszty działalności wytwórczej. - 405,500|220-1,490
 667. PK - Zniszczenie zapasu towarów z przyczyn losowych (np. powódź). - 771|330
 668. FV - Faktura VAT za sprzedaż licencji (WNIP). - 200|760,221-1
 669. PK - Rozchód sprzedanej wcześniej licencji (WNIP). - 075,761|020
 670. PK - składki zus pracodawcy obciążające koszty ogólnego zarządu. - 405,550|220-1,490
 671. Rw - Wydano z magazynu torby foliowe do pakowania towarów. - 401,500|310,490
 672. PK - przeksięgowanie przyjetej przedpłaty za wykonanie usług do przychodów bieżącego okresu. - 845|702
 673. FV - otrzymano fakturę płatną przelewem za usługi telekomunikacyjne. - 221-2,402|201
 674. FV - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za transport materiałów. - 402,640|201,490
 675. PK - miesięczna rata opłaty za transport materiałów. - 522|640
 676. PK - wyksięgowanie roszczenia w przypadku nie uznania reklamacji w przypadku gdy faktura VAT wystawiona odbiorcy nie została zapłacona (w. brutto) oraz utworzenie rezerwy. - 244,761|200,840
 677. PK - wyksięgowanie roszczenia na podstawie wyrok sądu orzeczonego na niekorzyśc odbiorcy oraz rozwiązanie rezerwy. - 200,840|244,760
 678. PK - wyksięgowanie roszczenia na podstawie wyrok sądu orzeczonego na korzyśc odbiorcy oraz rozwiązanie rezerwy. - 701,840|244,760
 679. PK - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarówz tytułu marży w detalu. - 303|343
 680. PK - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu. - 303|344
 681. PZ - przyjęcie towarów na szczeblu detalicznym. - 335|303
 682. PK - przyjęcie towarów na które podmiot składa reklamację. - 390|303
 683. PK - wyksięgowanie zapasów obcych, tj. towarów które były reklamowane przez dostawcę. - 390|390
 684. PK - Wyksięgowanie zawinionego niedoboru aktywów finansowych. - 231|242
 685. PK - Wyksięgowanie zawinionego niedoboru aktywów rzeczowych w cenie sprzedaży.. - 231|242,760
 686. Akt notarialny - podwyższenie kapitału podstawowego w związku z przyjęciem nowego udziałowca, który zadeklarował wniesienie wkładów. - 250|801
 687. WB - nowy udziałowiec wnosi wkłady finansowe oraz aport (wkład niepieniężny np. WNiP lub ŚT). - 130,010|250
 688. PK - wypłata zapomóg z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). - 851|149
 689. PK - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach środków specjalnych. - 149|851
 690. PK - wypłata pożyczek mieszkaniowych. - 234|149
 691. FV - za zakup usług (np. montażu alarmu). - 302,221-2|201
 692. PK - rozliczenie z wykonania usługi montażu alarmu przeciwpożarowego w biurowcu. - 402,550|302,490
 693. WB - przelew kwoty odpisanej na ZFŚS. - 149|130
 694. RW - wydanie półfabrykatów z magazynu do produkcji. - 500|602
 695. PK - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych półfabrykatów. - 622|602
 696. PK - przeksięgowanie na koniec miesiąca VAT naliczonego od faktur zakupu. - 223|221-2
 697. PK - przeksięgowanie na koniec miesiąca VAT należnego od faktur sprzedaży. - 221-1|223
 698. PK - utrata wartości środka trwałego. - 761|078
 699. PK - w związku z reklamacją skierowaną do sądu wyksięgowano zobowiązanie - 761|291
 700. PK - zarachowanie kosztów transportu do rozliczenia w czasie oraz rozliczenie kosztów zakupu po wydaniu materiałów do produkcji. - 640,500|490,640
 701. PK - Naliczenie odsetek na udzielonej pożyczce krótkoterminowej. - 240|750
 702. Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym. - 402|130
 703. Podjęto gotówke z rachunku bankowego do kasy (nie otrzymano wyciągu bankowego) - 145|100
 704. PK - spisanie nieściągalnych należności. - 761|200
 705. PK - przeskięgowanie utargu. - 145|100
 706. FV - Faktura VAT za zakupioną działkę. - 300,221-2|201
 707. PK - Rozliczenie wyniku finansowego, przeniesienie straty z roku ubiegłego. - 820|860
 708. PK - odpis aktualizujący krótkoterminowe aktywa finansowe, np. utrata wartości akcji. - 751|141
 709. PK - odpis aktualizujący krótkoterminowe aktywa finansowe, np. wzrost wartości akcji. - 141|750
 710. PK - odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe, np. wzrost wartości akcji. - 079|804
 711. PK - odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe, np. spadek wartości akcji, które były wcześniej aktualizowane "in plus". - 804|079
 712. PK - udziałowiec wnosi środek trwały jako aport. - 010|801
 713. FV zaliczkowa - zaksięgowanie zaliczki - 200|845
 714. PK - Księgowanie Kosztu usług(bez zespołu 4 - 500|201
 715. PK - Ujawnienie środka trwałego - 010|243
 716. WB spłata zobowiązań publiczonoprawnych z rachunku bankowego - 220|130
 717. PK - przerachowanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na spłatę zobowiązania z tytułu pdof - 220|221-2
 718. PK- naliczenie zaliczkai na pdof - 870|220
 719. PK- zaliczkana pdof dotycząca właściciela - 240|220
 720. otrzymanie pożyczki od wspólnika - 100|240
 721. amortyzacja jednorazowa 100000 - 400|070
 722. Wniesienie gotówki na kapitał zakładowy przez udziałowca - 100|801
 723. Spłata raty kredytu bankowego - 138|130
 724. Pk - naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych - 870|225
 725. Testy z księgowości

 726. Ewidencja na rachunku bankowym
 727. Ewidencja operacji kasowych
 728. Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
 729. Ewidencja rozrachunków z tytułu VAT
 730. Rozliczenie zakupu materiałów
 731. Ewidencja leasingu operacyjnego
 732. Ewidencja środków trwałych
 733. Ewidencja akcji
 734. Ewidencja leasingu finansowego
 735. Ewidencja rozrachunków w walutach obcych
 736. Ewidencja wynagrodzeń
 737. Ewidencja kosztów
 738. Księgowanie na konta bilansowe
 739. Ksiegowanie przychodów i kosztów
 740. Księgowanie przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym (koszty wg. typów działalności)
 741. Obrót towarowy
 742. Obrót towarowy
 743. Koszty w układzie rodzajowym
 744. Dekretacja operacji gospodarczych
 745. Rozrachunki
 746. Przyjęcie środków trwałych na stan
 747. Umorzenie i wartość bilansowa środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych
 748. Rozrachunki - wynagrodzenia
 749. Rozrachunki w walutach obcych
 750. Rozliczenie zaliczki na delegację pracownika
 751. Rozrachunki z kontrahentami
 752. Księgowanie amortyzacji darowanego srodka trwałego i rozliczanie darowizny
 753. Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 754. Księgowanie przychodów i kosztów w zespole 4 i 5
 755. OCEM- odchylenie od cen ewidencyjnych materiałów
 756. Aktywa i pasywa
 757. Środki pieniężne
 758. Operacje gospodarcze
 759. Weksle
 760. Ewidencja weksli własnych (przekazanych)
 761. Przepływy finansowe
 762. Dokonaj klasyfikacji zasobów majątkowych i źródeł ich finansowania.
 763. Zaksięguj operacje gospodarcze
 764. Ewidencja rozrachunków z pracownikami.
 765. Dokumentacja księgowa.
 766. Rozliczenia międzyokresowe
 767. Technik rachunkowości 1
 768. Technik rachunkowości 2
 769. Technik rachunkowości 3
 770. Technik rachunkowości 4
 771. Technik rachunkowości 5
 772. Technik rachunkowości 6
 773. Technik rachunkowości 7
 774. Technik rachunkowości 8
 775. Rozliczenie zakupu materiałów oraz odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów
 776. Ewidencja obligacji długoterminowych
 777. Reklamacje związane z zakupem materiałów
 778. Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej
 779. Rozliczanie kosztów zakupu przypadających na zużyte materiały
 780. Rozliczanie odchyleń przypadających na zużyte materiały
 781. Inwestycje długoterminowe
 782. Ewidencja zakupu i sprzedaży akcji
 783. Zaksięguj operacje gospodarcze
 784. Księgowanie rozrachunków z odbiorcami
 785. Księgowanie rozrachunków z dostawcami
 786. Księgowość w jednostkach gospodarczych
 787. Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych
 788. Ewidencja niedoborów i szkód inwentaryzacyjnych
 789. Ewidencja operacji związanych z odwrotnym obciążeniem
 790. Rachunkowość w podmiotach gospodarczych
 791. Księgowania związane z kaucjami
 792. Rachunkowość jednostek gospodarczych

Ulubiona strona o rachunkowości, pisali o nas:


Obecnie serwis jak-ksiegowac.pl ma 10491 zarejestrowanych użytkowników. Dzisiaj zarejestrowało się 7 użytkowników.