Rejestracja

2017 - Limity i stawki

2017 - Limity i stawki

| jak-ksiegowac.pl

1) Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe od 1 stycznia 2017 r., jeżeli ich przychody za 2016 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Limit przychodów za 2016 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 r., wynosi: 2.000.000 euro x 4,2976 zł/euro = 8 595 200 zł.

 

2)Jednostki mikro w 2017r:

a) spółki handlowe  ( w tym również w organizacji) spółki cywilne, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;

b)  jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej ( tj. związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) 

c) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące dobrowolnie księgi rachunkowe

- w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek mikro.
 

3) Jednostki małe w 2017r:

a) spółki handlowe (w tym również w organizacji) spółki cywilne), inne osoby prawne, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ww. ustawy

- w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania
 

4) Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2017r:

a) banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji,

b) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

c) jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości,

d) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

e) krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego,

f) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

g) jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

h) pozostałe jednostki - przede wszystkim spółki z o.o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, tj. w 2016 r., spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

Reklama ∇


Warunek 1

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej

 

50 osób

Warunek 2

Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej  2 500 000 euro

 

2.500.000 euro × 4,4240 zł/euro
= 11.060.000 zł

Warunek 3

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro

 

5.000.000 euro × 4,4240 zł/euro
= 22.120.000 zł


5. Mały podatnik VAT:

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów oraz usług uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika wynosi 1.200.000 euro = 5.157.000,00 zł

 

6. Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT – 200 000,00 zł


7. Ryczałt ewidencjonowany:

Podatnicy uprawnienie do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 to Ci których przychody nie przekroczyły w 2016 roku kwoty 250 000,00 euro = 1.074.400,00 zł

W tym podatnicy uprawnienie do kwartalnego rozliczania ryczałtu:

25000 euro = 107 440 zł.

 

8. Mały podatnik podatek dochodowy:

W 2017 roku małym podatnikiem jest podatnik u którego wartość przychodu ( wraz z kwotą podatku VAT)  w 2016 roku nie przekroczyła kwoty 1 200 000euro.  Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, po zaokrągleniu do 1000zł.

1 200 000euro = 5 157 000zł

 

9. Wartość progów statystycznych dla INSTRASTAT:

Wartości progów statystycznych INSTRASTAT

 

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

Dla przywozu

3 000 000zł

50 000 000zł

Dla wywozu

2 000 000zł

93 000 000zł

 

10. Jednorazowy odpis amortyzacyjny:

W 2017 roku jednorazowych odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.

Odpisy amortyzacyjnych jednorazowych dokonuje się w tym wypadku od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 według Klasyfikacji Środków Trwałych z wyjątkiem samochodów osobowych. Odpisów dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 000euro łącznej wartości tych odpisów.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, po zaokrągleniu do 1000zł.

50 000euro = 215 000zł


11. Koszty uzyskania przychodów:

W 2017 roku koszty uzyskania przychodów wynoszą:

Przy jednym stosunku pracy

Miesięcznie

111,25 zł

Rocznie

1335,00zł

Przy kilku stosunkach pracy

Rocznie nie może przekroczyć

2002,35zł

Dla dojeżdżających – przy jednym stosunku pracy

Miesięcznie

139,06zł

Rocznie

1668,72zł

Dla dojeżdżających przy kilku stosunkach pracy

Rocznie nie może przekroczyć

2502,56zł


12. Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych:

Przedmiot opodatkowania

Stawka

Umowa sprzedaży:

a)      nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa wieczystego użytkowania, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

b)      innych praw majątkowych

 

2%

 

 

1%

Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego

2%

Hipoteka:

a)      na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności,

b)      na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej

 

0,1%

19zł

Umowa spółki

0,5%

Stawka sanacyjna

20%

 

13. Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców

Od 1.01.2017 roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w KAŻDYM przypadku gdy

a)      stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

b)      jednorazowa wartość transakcji, bez względu na ilość wynikających z niej płatności przekracza równowartość 15 000zł.

Wartość w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.


Możesz być także zainteresowany

 Jednorazowa amortyzacja od 2017 roku Jednorazowa amortyzacja od 2017 roku

20. 04. 2017, Łukasz Walkiewicz Ulga dla firm - jednorazowa amortyzacja. Kto ma prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji? Jakie środki trwałe mogą jej podlegać? ... Czytaj więcej


 VAT w Europie 2017 – wizualizacja danych na mapie VAT w Europie 2017 – wizualizacja danych na mapie

10.02. 2017, Tomas Vojta, M. Paszek Wizualizacja podatku VAT w krajach europejskich, infografika, dane do pobrania.... Czytaj więcej


 Limity i wskaźniki 2016 rok Limity i wskaźniki 2016 rok

12. 10. 2016, jak-księgować.pl Ważne limity i wskaźniki w 2016 roku... Czytaj więcejKategoria: VAT

Artykuły z kategorii VAT

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: