Rejestracja

Wykaz kont syntetycznych

Nr Nazwa konta Rodzaj Typ Szczegóły

Zespół 0 – Aktywa trwałe

010 Środki trwałe Aktywne Bilansowe
020 Wartości niematerialne i prawne Aktywne Bilansowe
030 Długoterminowe aktywa finansowe Aktywne Bilansowe
040 Nieruchomości inwestycyjne i prawa Aktywne Bilansowe
070 Umorzenie środków trwałych --- Korygujące
075 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych --- Korygujące
077 Odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne i prawa --- Korygujące
078 Odpisy aktualizujące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne --- Korygujące
079 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych --- Korygujące
080 Środki trwałe w budowie Aktywne Bilansowe
091 Środki trwałe w likwidacji Aktywne Pozabilansowe
092 Środki trwałe dzierżawione Aktywne Pozabilansowe
093 Środki trwałe obce Aktywne Pozabilansowe

Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe

100 Kasa Aktywne Bilansowe
130 Rachunek bieżący Aktywne Bilansowe
135 Inne środki pieniężne Aktywne Bilansowe
138 Kredyty bankowe długoterminowe Pasywne Bilansowe
139 Kredyty bankowe krótkoterminowe Pasywne Bilansowe
140 Krótkoterminowe aktywa finansowe Aktywne Bilansowe
141 Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych --- Korygujące
144 Weksle obce Aktywne Bilansowe
145 Środki pieniężne w drodze Aktywne Bilansowe
149 Rachunek środków funduszy specjalnych Aktywne Bilansowe

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia

200 Rozrachunki z odbiorcami Aktywne Rozrachunkowe
201 Rozrachunki z dostawcami Pasywne Rozrachunkowe
214 Zobowiązania wekslowe Pasywne Bilansowe
220 Rozrachunki publicznoprawne Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
220-1 Rozrachunki z ZUS Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
220-2 Rozrachunki z US Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
221 Rozrachunki z tytułu podatku VAT Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
221-1 Rozliczenie należnego VAT Pasywne Rozrachunkowe
221-2 Rozliczenie naliczonego VAT Aktywne Rozrachunkowe
223 Podatek VAT do rozliczenia Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
225 Inne rozrachunki publicznoprawne Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Aktywno-pasywne Bilansowe
231 Należności z tytułu niedoborów i szkód Aktywne Bilansowe
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
240 Pozostałe rozrachunki Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
242 Rozliczenie niedoborów i szkód Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
243 Rozliczenie nadwyżek Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
244 Należności dochodzone na drodze sądowej Aktywne Bilansowe
250 Należne wpłaty na poczet kapitału Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
290 Odpisy aktualizujące rozrachunki --- Korygujące
291 Zobowiązania warunkowe Pasywne Pozabilansowe

Zespół 3 – Materiały i towary

300 Rozliczenie zakupu aktywów trwałych Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
301 Rozliczenie zakupów materiałów Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
302 Rozliczenie zakupu usług Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
303 Rozliczenie zakupu towarów Aktywno-pasywne Rozrachunkowe
310 Materiały Aktywne Bilansowe
330 Towary w hurcie Aktywne Bilansowe
335 Towary w detalu Aktywne Bilansowe
341 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów --- Korygujące
342 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie --- Korygujące
343 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży w detalu --- Korygujące
344 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu --- Korygujące
345 Odchylenia aktualizujące wartości zapasów materiałów i towarów --- Korygujące
390 Zapasy obce Aktywne Pozabilansowe

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

400 Amortyzacja Kosztowe Wynikowe
401 Zużycie materiałów i energii Kosztowe Wynikowe
402 Usługi obce Kosztowe Wynikowe
403 Podatki i opłaty Kosztowe Wynikowe
404 Wynagrodzenia Kosztowe Wynikowe
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Kosztowe Wynikowe
406 Podróże służbowe Kosztowe Wynikowe
409 Pozostałe koszty Kosztowe Wynikowe
490 Rozliczenie kosztów Kosztowe Wynikowe

Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie

500 Koszty działalności podstawowej Kosztowe Wynikowe
520 Koszty wydziałowe Kosztowe Wynikowe
522 Koszty zakupu Kosztowe Wynikowe
527 Koszty sprzedaży Kosztowe Wynikowe
528 Koszty handlowe Kosztowe Wynikowe
530 Koszty działalności pomocniczej Kosztowe Wynikowe
550 Koszty zarządu Kosztowe Wynikowe
580 Rozliczenie kosztów działalności Kosztowe Wynikowe

Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe

601 Wyroby gotowe Aktywne Bilansowe
602 Półfabrykaty Aktywne Bilansowe
603 Produkcja niezakończona Aktywne Bilansowe
621 Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych --- Korygujące
622 Odchylenia od cen ewidencyjnych półfabrykatów --- Korygujące
623 Odchylenia aktualizujące wartości wyrobów gotowych --- Korygujące
640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne Aktywno-pasywne Bilansowe
641 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne Aktywno-pasywne Bilansowe
642 Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne Aktywno-pasywne Bilansowe
650 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywne Bilansowe

Zespół 7 – Przychody koszty związane z ich osiąganiem

701 Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych Przychodowe Wynikowe
702 Przychody netto ze sprzedaży usług Przychodowe Wynikowe
711 Koszty sprzedanych wyrobów gotowych Kosztowe Wynikowe
712 Koszty sprzedanych usług Kosztowe Wynikowe
730 Przychody netto ze sprzedanych towarów Przychodowe Wynikowe
731 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia Kosztowe Wynikowe
740 Przychody netto ze sprzedanych materiałów Przychodowe Wynikowe
741 Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia Kosztowe Wynikowe
750 Przychody finansowe Przychodowe Wynikowe
751 Koszty finansowe Kosztowe Wynikowe
760 Pozostałe przychody operacyjne Przychodowe Wynikowe
761 Pozostałe koszty operacyjne Kosztowe Wynikowe
790 Obroty wewnętrzne Aktywno-pasywne Pozabilansowe
791 Koszty obrotów wewnętrznych Aktywno-pasywne Pozabilansowe

Zespół 8 – Kapitały (fundusz) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy

801 Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy) Pasywne Bilansowe
802 Kapitał zapasowy/Fundusz przedsiębiorstwa (zasobowy) Pasywne Bilansowe
803 Kapitał rezerwowy Pasywne Bilansowe
804 Kapitał/Fundusz z aktualizacji wyceny Pasywne Bilansowe
820 Rozliczenie wyniku finansowego Pasywne Bilansowe
830 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pasywne Bilansowe
840 Rezerwy Pasywne Bilansowe
845 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Pasywne Bilansowe
851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pasywne Bilansowe
852 Inne fundusze specjalne Pasywne Bilansowe
860 Wynik finansowy Pasywne Bilansowe
870 Podatek dochodowy Kosztowe Wynikowe
871 Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Kosztowe Wynikowe
Jeżeli strona okazała się być przydatna, poleć ją znajomym.


NOWY

Interaktywne testy z księgowania

Jak dobrze znasz plan kont?

10 losowo wybranych pytań (z całego planu kont)

Uruchom test »


Synonimy dla "plan kont": wykaz kont, wzorocowy plan kont 2024, wzorcowy wykaz kont.
Po wpisaniu powyższych haseł w wyszukiwarce można znaleźć treści podobne do tej strony.