Rejestracja

Analiza finansowa- wiadomości wstępne

Analiza finansowa- wiadomości wstępne

| Ewa Kusznierowska

1. CO TO JEST ANALIZA FINANSOWA?

Analiza finansowa jest częścią analizy ekonomicznej. Sam termin analiza jest pojęciem wieloznacznym, ponieważ analiza posiada bardzo szerokie zastosowanie. Każda jest środkiem służącym ocenie złożonych zjawisk i procesów.

Analizą ekonomiczną nazywamy analizę zjawisk gospodarczych. Ze względu na jej zasięg analizę tą możemy podzielić na:

  • makroekonomiczną
  • mikroekonomiczną.

Analiza makroekonomiczna zajmuje się zjawiskami gospodarczymi występującymi w skali całej gospodarki. Analiza mikroekonomiczna zajmuje się zjawiskami gospodarczymi występującymi w pojedynczych jednostkach gospodarczych.

W analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa można natomiast wyodrębnić:

  • analizę techniczno- ekonomiczną, która zajmuje się stroną rzeczową
  • analizę finansową- zajmującą się finansami.

Obie te analizy są ze sobą ściśle związane i powinny być rozpatrywane jednocześnie. Można niekiedy tylko eksponować jeden lub drugi obszar działania firmy.

Reklama ∇

2. JAKI JEST CEL ANALIZY FINANSOWEJ?

Cele analizy finansowej mogą być różne. W zależności od celu analizy i od tego dla kogo jest przygotowywana wykonujemy różne analizy finansowe. Różne jednostki interesują się różnymi aspektami działalności firmy. Np. banki będą zainteresowane przede wszystkim analizą obsługi długu przedsiębiorstwa, ponieważ interesuje je przede wszystkim zdolność kredytowa i jej zabezpieczenie. Akcjonariusze i potencjalni inwestorzy będą zainteresowani głównie analizą rynkowej wartości akcji i kapitałów, ponieważ zainteresowani są opłacalnością zaangażowanego kapitału. Dostawcy i inni wierzyciele zaś analizą płynności finansowej i wypłacalnością przedsiębiorstwa, ponieważ ważne dla nich jest terminowe regulowanie płatności.

Możemy wykonywać analizę dla potrzeb zewnętrznych (dla potrzeb księgowych, konkurencji i kontrahentów z którymi współpracujemy, banków itp) i wewnętrznych przedsiębiorstwa (dla potrzeb kierownictwa) .

Analiza zewnętrzna jest zazwyczaj mniej dokładna i nie ujawnia wszystkich aspektów działania firmy.

Głównym celem analizy finansowej sporządzanej dla kierownictwa przedsiębiorstwa jest pomoc kierownictwu w podejmowaniu decyzji. Powinna być ona wnikliwa, otwarta i ukazywać w jak najbardziej  rzetelny sposób sytuację finansową przedsiębiorstwa. Zawiera ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa czyli diagnozę, a następnie prognozę dotyczącą jego dalszego rozwoju.

Na podstawie analizy finansowej można określić mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz poinformować kierownictwo co należy i co można poprawić w jego sytuacji finansowej. Kierownictwo powinno wiedzieć jakie błędy były popełniane do tej pory i w jaki sposób poprzez unikanie dotychczasowych błędów i wprowadzanie udoskonaleń w zarządzaniu przedsiębiorstwem, można poprawić lub wzmocnić sytuację finansową oraz pozycję przedsiębiorstwa na rynku.

Głównym celem analizy finansowej jest zatem usprawnienie działalności przedsiębiorstwa.

3. METODY ANALIZY FINANSOWEJ.

Najogólniej metody analizy finansowej można podzielić na trzy grupy:

  • porównawcze,
  • deterministyczne,
  • stochastyczne.

Podstawową metodą analizy finansowej jest metoda porównań. Polega ona na tym, że porównujemy w czasie lub przestrzeni te same wielkości związane z sytuacją finansową danego przedsiębiorstwa.

Porównywanie w czasie polega na porównywaniu tych samych zjawisk gospodarczych, zdarzeń czy wielkości występujących w danym przedsiębiorstwie z kliku (przynajmniej trzech ostatnich) lat. Jest to tak zwana analiza trendu danej wielkości. Porównywanie w przestrzeni polega na porównaniu tych samych zjawisk, zdarzeń czy wielkości z osiąganymi przez inne przedsiębiorstwa o podobnym profilu działania lub znajdującymi się w sąsiedztwie.

Jednocześnie z metodą porównań, w pierwszym etapie badań analitycznych wykorzystywane są metody rozbioru strukturalnego i metody grupowania.

Metody deterministyczne zakładają związek funkcyjny pomiędzy wielkością wyjściową i innymi wielkościami ekonomicznymi y=f(x1,x2,x3..). Zadaniem tej metody jest określić w jaki sposób każda z tych wielkości ekonomicznych x1,x2,x3.. wpływa na wielkość y.

W metodzie tej posługujemy się tzn. odchyleniami.

Metody te można podzielić na:

  • metody służące do ustalenia wpływów indywidualnych,
  • metody służące do ustalania wpływów indywidualnych i łącznych,
  • metody pozwalające na ustalenie wpływów indywidualnych skorygowanych wpływami łącznymi.

W przeciwieństwie do metod deterministycznych, metody stochastyczne uwzględniają wpływ czynników losowych.

W księgowości dużych przedsiębiorstw za każdy okres rozliczeniowy wykonywana jest analiza wskaźnikowa. Są one zobligowane do takich sprawozdań. Analiza ta wykonana jest na  podstawie danych  zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Z tego powodu ten rodzaj analizy finansowej powinny znać wszystkie księgowe. Dlatego na tym portalu muszę poruszyć również ten temat.

Analiza wskaźnikowa polega na porównaniu ze sobą tzn. wskaźników finansowych.

Wskaźniki finansowe są to zależności pomiędzy odpowiednimi grupami aktywów lub pasywów lub danymi uzyskanymi z rachunku zysków i strat.

Jak w każdej analizie porównawczej możemy dokonać analizy trendu. W tej analizie porównujemy wskaźniki uzyskane przez przedsiębiorstwo na koniec okresu  rozrachunkowego przynajmniej z trzech kolejnych lat.

Do takiej właśnie analizy są zobligowane większe przedsiębiorstwa.

Możemy jednak badać pozycję  rynkową danej firmy. W tym wypadku porównujemy nasze wskaźniki z ich wielkościami w innych przedsiębiorstwach.  Najczęściej porównujemy je z wynikami podobnych  przedsiębiorstw lub z przedsiębiorstw przeciętnych dla branży.Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: