Rejestracja

Analiza trendu rentowności majątku i rentowności kapitału własnego

Analiza trendu rentowności majątku i rentowności kapitału własnego

| Ewa Kusznierowska

Wskaźniki rentowności majątku  i kapitału własnego wyrażone są następującymi wzorami:

  • Wskaźnik rentowności majątku

Rm=(Zn/M) x 100%

gdzie: Rm- rentowność majątku Zn- zysk netto wypracowany przez przedsiębiorstwo w badanym czasie, M- średnia wartość majątku

  • Wskaźnik rentowności kapitału własnego

Rkw=(Zn /Kap.w)100%

gdzie: Rkw- rentowność kapitału własnego Zn- zysk netto wypracowany przez przedsiębiorstwo w badanym czasie, Kap.w- średni kapitał własny w branym pod uwagę czasie.

Zwróćmy uwagę na to, że majątek i kapitały własne w ciągu roku ulegają zmianie. Z tego powodu do obliczeń powinno stosować się średnią arytmetyczną tych wielkości z wyniku finansowego na koniec danego okresu rozliczeniowego i na koniec poprzedniego, a im częściej jest wykonywany bilans i rachunek zysków i strat, tym dokładniejsze będą nasze badania. 

Bardzo ważne jest  wykonanie analizy trendu tych wskaźników, czyli zbadanie jak zmieniają się w czasie.

Według wzoru wskaźnik rentowności majątku jest stosunkiem zysku netto przedsiębiorstwa za dany okres do średniego majątku tego przedsiębiorstwa w tym samym czasie. Informuje zatem ile zysku netto osiągniętego w badanym przedziale czasowym przypada na jednostkę zaangażowanego w  tym czasie majątku przedsiębiorstwa .  

Wskaźnik ten jest miarą efektywności zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa.

Poprawa tego wskaźnika względem poprzedniego rozpatrywanego czasu, informuje nas zatem o poprawie efektywności wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa. Jego obniżenie zaś świadczy o jej pogorszeniu.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego natomiast informuje o zdolności przedsiębiorstwa do wypracowania zysku z zaangażowanego kapitału własnego. Pożądana jest poprawa tego wskaźnika z okresu na okres.

W przypadku Spółek Akcyjnych większy wskaźnik rentowności kapitału własnego daje możliwość wypłacania większych dywidend i powiększenia kapitału własnego poprzez zatrzymanie części zysku. Z tego powodu wskaźnik ten jest bardzo ważny dla akcjonariuszy.

Należy również zauważyć, że większe wykorzystanie kapitału obcego podwyższa ten wskaźnik.

Zatem bardzo ważne przed przystąpieniem do analizy tych wskaźników rentowności jest sprawdzenie pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi. Jeżeli takie pokrycie nie ma miejsca, powinno być przynajmniej pokrycie kapitałami stałymi, które są sumą kapitałów własnych i zobowiązań długoterminowych.

W przypadku, gdy współczynnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi jest wielokrotnością liczby jeden, możemy rozważyć sytuację większego zaangażowania kapitału obcego do pracy na rzecz naszej firmy. Warto wtedy zastanowić się nad pobraniem kredytu (raczej długo niż krótkoterminowy przy dużych inwestycjach), w celu szybszego rozwoju przedsiębiorstwa. Oczywiście inwestycje, jakie będziemy wykonywali przy udziale kapitału obcego muszą być starannie rozważone- jak wszystkie inwestycje.

Szczególnie w przypadku, gdyby efektywność finansowa pogarsza się kolejny raz należy zastanowić się nad wprowadzeniem stosownych zmian w przedsiębiorstwie. Wnioski jakie zmiany chcemy wprowadzić zależą od sytuacji na rynku, od pozostałych wskaźników ekonomicznych i od decyzji Zarządu Przedsiębiorstwa.

Dobrze byłoby nie tylko porównać wyniki badanej firmy z wynikami poprzedniego lub poprzednich okresów i zobaczyć czy nasza rentowność maleje, rośnie czy utrzymuje się na stałym poziomie, ale również porównać je z wynikami innych przedsiębiorstw o  podobnym profilu działalności. Taką analizę nazywamy analizą finansową w przestrzeni i jest ona tematem następnego artykułu.

W dobie kryzysu niewielka zmiana na gorsze może okazać się sukcesem firmy, gdy porównamy jej wyniki z wynikami przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności. Dlatego analiza w przestrzeni może mieć również  bardzo duże znaczenie dla procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: