Rejestracja

Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe

| Żaneta Solich

Długoterminowe aktywa finansowe są częścią inwestycji długoterminowych zaliczanych do aktywów trwałych i obejmują lokaty kapitałów powierzone innym jednostkom (powiązanym lub nie) w celu uzyskania określonych korzyści finansowych takich jak np. odsetki lub dywidendy, udziały w zyskach lub w celu osiągnięcia innych pożytków.

 

 

Długoterminowe aktywa finansowe mogą mieć charakter:

a) udziałowy – udostępniamy kapitał w zamian za prawo do własności podmiotu, który wyemitował instrument finansowy  i wynikający z tego tytułu udział w dochodach, do tej grupy zaliczamy głównie akcje i udziały,

b) wierzycielski – długookresowo udostępniamy innym jednostkom środki finansowe w zamian za określone w umowie korzyści, do tej grupy należą obligacje, udzielone pożyczki długoterminowe oraz należności długoterminowe.

 

Udziały i akcje stanowią dla posiadających je inwestorów lokatę kapitału oraz dają prawo kontrolowania oraz wywierania wpływu na politykę finansową jednostki, będącej emitentem tych instrumentów finansowych. Inwestorami (wspólnikami, akcjonariuszami) mogą być jednostki powiązane jak i pozostałe. Nie zalicza się do tej grupy udziałów i akcji własnych jednostki sporządzającej bilans oraz udziałów i akcji jednostki dominującej posiadanych przez jednostkę zależną, ponieważ tego rodzaju akcje i udziały wykazuje się pozycji A.III pasywów bilansu, tj. "Udziały i akcje własne".

 

Do innych papierów wartościowych zaliczamy obligacje, bony komercyjne, listy zastawne, skrypty dłużne, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz inne podobne nieposiadające terminu wymagalności lub też o terminie wymagalności późniejszym niż rok od dnia bilansowego.
Wykazuje się je jako długoterminowe aktywa finansowe, tylko wówczas jeśli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia po 12 miesiącach od dnia bilansowego. W przeciwnym razie traktuje się je i wykazuje w aktywach bilansu jako inwestycje krótkoterminowe.

 

Udzielone pożyczki są to udzielone kontrahentom przez jednostkę pożyczki pieniężne, których termin zapłaty przypada nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia bilansowego.
Jeżeli jednak spłata pożyczki następuje w ratach, to tę część rat pożyczki, która podlegać będzie spłacie w następnym roku obrotowym po dniu bilansowym (w ciągu 12 kolejnych miesięcy po tym dniu), zalicza się do inwestycji krótkoterminowych.

 

Inne długoterminowe aktywa finansowe obejmują aktywa niekwalifikujące się do udziałów, akcji, dłużnych papierów wartościowych i pożyczek, Mogą to być między innymi długoterminowe lokaty bankowe (także w postaci złota, kamieni szlachetnych czy dzieł sztuki), wydane przez banki certyfikaty depozytowe, bony oszczędnościowe, długoterminowe należności z tytułu leasingu finansowego, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych czy instrumenty pochodne pod warunkiem, że ich realizacja nastąpi nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia bilansowego.

Wycena długoterminowych aktywów finansowych na dzień bilansowy:

  • udziały i akcje oraz obligacje wyceniamy według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej, albo jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności według skorygowanej ceny nabycia,
  • udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych mogą być także wyceniane metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych,
  • pożyczki długoterminowe, które na bieżąco wyceniamy w wartości nominalnej z dnia, w którym powstały z uwzględnieniem spłat, na dzień bilansowy wyceniamy w kwocie wymaganej zapłaty tzn. pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące, mogą być także wyceniane według skorygowanej ceny nabycia.

Możesz być także zainteresowany

 Ewidencja zakupu i sprzedaży obligacji Ewidencja zakupu i sprzedaży obligacji

07. 06. 2015, Żaneta Solich W artykule omawiam rodzaje obligacji oraz sposób księgowania ich nabycia oraz sprzedaży.... Czytaj więcej


 Ewidencja zakupu akcji oraz przeszacowania ich wartości Ewidencja zakupu akcji oraz przeszacowania ich wartości

28. 04. 2015, Żaneta Solich W akrtykule omawiam zagadnienia związane z księgowaniem zakupu akcji oraz przeszacowaniem ich wartości.... Czytaj więcej


 Ewidencja udzielonych pożyczek długoterminowych Ewidencja udzielonych pożyczek długoterminowych

14. 01. 2015, Żaneta Solich W artykule omawiam sposób księgowania udzielonych pożyczek długoterminowych... Czytaj więcej
Do artykułu 'Długoterminowe aktywa finansowe' nawiązują następujące testy:

Inwestycje długoterminowe, 8 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Ewidencja obligacji długoterminowych, 13 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze do tego artykułu (1)

  1. [ 1] Marianka 08.05.2021, 23:14

    A na jakich kontach zaksięgować taką operacje? Otrzymano od odbiorcy czek rozrachunkowy na pokrycie należności

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: