Rejestracja

Dokumenty księgowe

Dokumenty księgowe

| M. Paszek

Dokumentami księgowymi określa się dowody potwierdzające zaistniałe wydarzenia gospodarcze ujęte w ewidencji księgowej.

Sporządzane są w celu dokonania na ich podstawie późniejszej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Stanowią źródło do przeprowadzenia kontroli sprawozdania finansowego i są wiarygodnym dowodem w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów.

Ze względu na dużą ilość i różnorodność dowodów księgowych dokonuje się ich klasyfikacji. Najczęściej stosuje się podział ze względu na jednostkę wystawiającą dowody księgowe.

Podział dokumentów księgowych:

1)    Dowody zewnętrzne obce – dokumenty otrzymywane w oryginale od kontrahentów, np.

 • Fa VAT zakup - faktura VAT zakupu
 • R-k – rachunek

 2)    Dowody zewnętrzne własne – dokumenty przekazywane w oryginale kontrahentom, np.

 • Fa VAT  sprzedaż - faktura VAT sprzedaży
 • Protokoły reklamacyjne sprzedaży
 • R-k – rachunek

Reklama ∇

 3)    Dowody wewnętrzne – dokumenty dotyczące operacji wewnątrz firmy, np

Operacje materiałowe:

 • PZ – przyjęcie zewnętrzne
 • WZ – wydanie zewnętrzne
 • RW – rozchód wewnętrzny
 • ZW – zwrot wewnętrzny
 • MM – przesunięcie międzymagazynowe
 • LT – likwidacja środka trwałego
 • OT – przyjęcie środka trwałego
 • PT – przekazanie środka trwałego
 • PW – przyjęcie wewnętrzne
 • Arkusz spisu z natury

Operacje rozrachunkowe:

 • KP – kasa przyjmie
 • KW – kasa wypłaci
 • RK – raport kasowy
 • WB – wyciąg bankowy
 • Nota księgowa

Operacje rozliczeniowe:

 • PK – polecenie księgowania
 • LP – lista płac

Dowody księgowe dzieli się również za względu na etapy sporządzania:

1)      Dowody źródłowe (pierwotne) – stwierdzają fakt dokonania operacji gospodarczej, np. wpłata gotówki do kasy.

2)      Dowody wtórne – wystawiane są na podstawie dokumentów pierwotnych, np. raport kasowy.

Elementy dowodu księgowego

Księgo rozrachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Z tego powodu dowody księgowe powinny zawierać:

 • określenie rodzaju dowodu i numer identyfikacyjny dowodu;
 • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczych lub wskazanie komórek organizacyjnych podmiotów uczestniczących w operacji;
 • opis operacji i jej wartość oraz, jeżeli to możliwe, wielkość operacji w jednostkach naturalnych;
 • datę dokonania operacji, a w przypadku, gdy dowód został wystawiony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składnik aktywów;
 • stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych danego miesiąca oraz sposób ujęcie dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania;

Kontrola dokumentów

Przed ujęciem w księgach rachunkowych, każdy dowód księgowy jest poddawany kontroli pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

Kontrola formalna – polega na stwierdzeniu, czy dowód księgowy posiada wszystkie elementy i czy jest sporządzony na odpowiednim formularzu.

Kontrola merytoryczna – polega na stwierdzeniu, czy dowód został wystawiony przez właściwy podmiot oraz czy operacja miała rzeczywiście miejsce i była celowa.

Kontrola rachunkowa – polega na stwierdzeniu poprawności obliczeń arytmetycznych.

Skontrolowane dowody księgowe podlegają dekretacji – podaje się konta i strony kont, kwoty oraz datę księgowania. Ponadto każdy dowód księgowy otrzymuje numer, pod którym jest księgowany i przechowywany.


Możesz być także zainteresowany

 Czy faktura pro-forma jest podstawą zapisu w księgach? Czy faktura pro-forma jest podstawą zapisu w księgach?

27. 06. 2017, Marzena Walkiewicz Często zdarza się, że nasi klienci dostarczają faktury pro-forma, czy jednostka powinna ująć je w ewidencji?... Czytaj więcej
Do artykułu 'Dokumenty księgowe' nawiązują następujące testy:

Dokumentacja księgowa., 8 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze do tego artykułu (10)

 1. [ 1] Piotrek Burda 20.05.2013, 18:35

  tak

 1. [ 2] PIOTR 31.07.2013, 22:31

  Spółka z oo kupuje żywy drób na fakture VAT RR nastepnie sprzedaje towar do ubojni na fakture Vat. Ubojnia ma obowiązek potrącic od sprzedającego rolnika kwotę 0,1% na fundusz promocji mięsa drobiowego.od ubojni dostałem kawałek kartki z informacją że mi potrącają i na konto dostaje mniej kasy teraz ja rolnikowi wystawiam kartke że Sp z oo potrąca to co potrąciła ubojnia i płace rolnikowi mniej.jak to księgowac???faktury sobie a płatności za faktury sobie.

 1. [ 3] Ewa Kusznierowska 04.08.2013, 09:54

  Nie pisałam jeszcze artykułów na temat obrotu towarowego (bo mam pewne ograniczenia). Na pewno z czasem takie powstaną, więc nie mam do czego Pana odesłać. Żeby Panu wyjaśnić to zagadnienie musiałabym wiedzieć jakie ceny ewidencyjne towaru Pan stosuje: zmienne czy stałe. Jeżeli zmienne to wg. jakiej metody: LIFO, FIFO, średnia ważona czy ceny rzeczywiste. Jeżeli stałe ceny to trzeba by było wyjaśnić co to jest OCET. Ja myślę, że prawdopodobnie stosuje Pan zmienne ceny ewidencyjne i metodę FIFO. (Wydaje mi się, że tak w Pana przypadku jest najwygodniej). Jeżeli tak, to zakup może Pan od razu przyjmować na konto Towary i może Pan pominąć konto Rozliczenie zakupu. (Lepiej by było posiadać takie konto, ale wymagałoby to napisanie specjalnego artykułu, więc właściwie można to uprościć). Po stronie Wn konta Towary wpisuje Pan wartość netto zakupu, VAT wpisuje na konto Rozrachunki z tytułu VAT, również po stronie Wn. Wartość brutto z faktury VAT RR zapisuje Pan po stronie Ma na konto Rozrachunki z dostawcami- jest to Pana zobowiązanie wobec dostawcy. Wydając towar wystawia Pan WZ i wartość wydanego towaru wpisuje Pan na koncie Towary po stronie Ma (oczywiście jest to wartość towaru w cenie zakupu- tzn. taka kwota za jaką Pan zakupił towar- z tym, że wartość netto bo VAT już został odliczony). Tą samą wartość wpisuje Pan na konto Wartość towaru w cenie zakupu po stronie Wn- jest to konto kosztowe, bo przecież są to Pana koszty. Wystawia Pan fakturę odbiorcy (czyli skupowi) z taką ceną, żeby mieć zysk. Wartość netto tej faktury stanowi Pana przychód. Pisze ją Pan na konto Przychody ze sprzedaży towaru po stronie Ma. VAT jest VAT- em należnym i pisze go Pan po stronie Ma na konto Rozrachunki z tytułu VAT. Różnicę pomiędzy VAT należnym, a naliczonym będzie musiał Pan oddać Urzędowi Skarbowemu. Wartość brutto z tej faktury wpisuje Pan na konto Rozrachunki z odbiorcami po stronie Wn- jest to Pana należność, którą odbiorca będzie musiał Panu zapłacić. Odbiorca płaci Panu o 0,1% mniej, ale nie ma problemu. Całą kwotę wpisuje Pan na rozrachunki z odbiorcami po stronie Ma- w ten sposób odbiorca nic już nie jest Panu dłużny. Na Rachunek bieżący przyjmuje Pan kwotę jaka rzeczywiście wpłynęła na ten rachunek, (oczywiście po stronie Wn), a kwotę z kartki (ten 0,1% potrącony) wpisuje Pan na konto Pozostałe rozrachunki również po stronie Wn. W ten sposób na obie strony Wn i Ma została przyjęta ta sama kwota, co jest zgodne z zasadami pisania na konta. Ten 0,1% wpisuje Pan również po stronie Ma konta Pozostałe rozrachunki- bo rozrachunki muszą być przecież rozliczone. Jednocześnie po stronie Wn wpisuje Pan dokładnie tą samą kwotę na konto Rozrachunki z dostawcami. W ten sposób zmniejsza Pan swoje zobowiązanie o tą kwotę względem dostawcy. Dostawcy jest Pan przecież dłużny kwotę netto z faktury VAT RR pomniejszoną o ten 0,1 %. Oczywiście może być tak, że najpierw Pan dostaje kartkę, a potem przychodzi należność od skupu. W takim razie wpisuje Pan ten 0,1% po stronie Ma na Rozrachunki z odbiorcami (w ten sposób zmniejsza Pan należność odbiorcy) i po stronie Wn na Pozostałe rozrachunki. Jednocześnie zmniejsza Pan swoje zobowiązanie u dostawcy i wpisuje Pan ten 0,1% po stronie Ma na konto Rozrachunki z dostawcami i po stronie Wn na konto Pozostałe rozrachunki. W ten sposób konto pozostałe rozrachunki również zostaje rozliczone. W momencie gdy odbiorca (czyli skup) wpłaca Panu należność na konto wpłaconą kwotę (pomniejszoną wcześniej o ten 0, 1%) wpisuje Pan na konto Rozrachunki z odbiorcami po stronie Ma i Rachunek bieżący po stronie Wn. Chyba, że wpłaca Panu osobiście bezpośrednio do kasy. Wtedy zamiast na konto Rachunek bieżący wpisuje Pan na konto Kasa. Oczywiście w momencie wypłaty zobowiązania dla dostawcy wpisujemy ją na konta: Rozrachunki z dostawcami po stronie Wn i Rachunek bieżący po stronie Ma. Teoretycznie można by było wpisać tutaj tą czynność po stronie Wn na rozrachunki z dostawcami i po Ma na rozrachunki z odbiorcami, tzn. z pominięciem konta Pozostałe rozrachunki, bo to w końcowych rozliczeniach na jedno by wyszło. Należy to jednak księgować przez konto Pozostałe rozrachunki, ponieważ Pan jest przedsiębiorstwem pośredniczącym pomiędzy odbiorcą i dostawcą. Tak jest po prostu przejrzyście, widać, że ta operacja dotyczy Pana rozrachunków zarówno z dostawcą jak i z odbiorcą. No i tak jest prawidłowo. Ponieważ na konto Pozostałe Rozrachunki wpisujemy różne kwoty dobrze by było to konto wyodrębnić, ponieważ kwoty, które są na nie wpisywane dotyczą jednego rodzaju należności i zobowiązań. Warto by było wprowadzić konto Pozostałe rozrachunki - fundusz promocji mięsa drobiowego, jako jedno z kont analitycznych konta Pozostałe rozrachunki. W razie jakiś niejasności proszę o pytania. Z poważaniem Ewa Kusznierowska

 1. [ 4] Piotr 01.11.2013, 13:28

  Interesuje mnie pojęcie OCET, jeszcze z nim się nie spotkałem - człowiek uczy się przez całe życie

 1. [ 5] Ewa Kusznierowska 05.11.2013, 23:15

  OCEM to skrót od nazwy: Odchylenie od Cen Ewidencyjnych Materiałów OCEW to skrót od nazwy: Odchylenie od Cen Ewidencyjnych Wyrobów Gotowych OCET to skrót od nazwy: Odchylenie od Cen Ewidencyjnych Towarów. Mamy z nimi do czynienia gdy ewidencjonujemy towary i materiały w stałych cenach ewidencyjnych, które ustalamy wcześniej na podstawie ostatnich zakupów lub na podstawie znajomości cen na rynku. Potem możemy przyjmować ten sam materiał lub towar od różnych dostawców i rzeczywiste ceny ich przyjęcia na stan mogą różnić się od ceny ewidencyjnej. Wówczas pojawia się OCEM lub OCET. Zagadnienie to wymaga dłuższego tłumaczenia.

 1. [ 6] Ania 27.11.2013, 10:30

  jak księgować proces zakupu towaru gdy pz- wystawiane są w cenach zakupu a wz w cenach sprzedazy?

 1. [ 7] Renata 31.12.2013, 13:45

  mamy projekt unijny i współuczestniczymy w kosztach - mam wystawić notę wewnętrzną na użyczenie sali wykładowej na wspólne posiedzenia - jak mam ją zaksięgować? proszę o pomoc - pilne!

 1. [ 8] jak-ksiegowac.pl 12.02.2014, 12:00

  Pani Aniu jeśli dobrze zinterpretowałam pytanie chodzi Pani o księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów. Załóżmy że kupiliśmy 100 szt. towaru po 80zł za sztukę. Fakturę VAT księgujemy jako zwiększenie zobowiązań wobec dostawców konto 201 po stronie Ma wartością brutto (z VAT np. 9 840 zł), po stronie WN 303 Rozliczenie zakupu materiałów (wartość netto 8 000 zł) oraz 221 Rozrachunki z tytułu VAT (kwota podatku 1 840 zł). Czyli na koncie 303 Rozliczenie zakupu zaewidencjonowaliśmy towary po cenie zakupu równej 80zł. Do magazynu przyjmujemy wyroby po cenie sprzedaży czyli z marżą wynoszącą 20%. Dokument PZ zaksięgujemy kwotą 9 600 zł która zawiera już marżę (100 szt. * 80 zł = 8 000 zł, 8 000 zł *20% = 1 600 zł) jako zwiększenie Towarów konto 330 po stronie WN oraz zmniejszenie stanu konta 303 Rozliczenie zakupu materiały po stronie MA. W tym momencie na koncie 303 Rozliczenie zakup materiałów powstają nam odchylenia od cen ewidencyjnych towarów które musimy wyksięgować z konta 303 Rozliczenie zakupu materiałów po stronie WN oraz zaksięgować na konto 342 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów po stronie MA kwotą 1 600 zł. Również po sprzedaży tych towarów należy proporcjonalnie wyksięgować odchylenia. Będzie to konto 342 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów po stronie WN oraz konto 731 Wartość sprzedanych towarów po stronie MA. Po stronie WN na koncie 731 będzie zaksięgowana wartość sprzedanych towarów wraz z 20% marżą.

 1. [ 9] Simona Pavahll 05.06.2014, 23:20

  Marżę ustala się dwoma metodami, a efekt końcowy jest inny przy zastosowaniu każdej z metod, chociaż przyjmujemy tę samą stawkę marży 20% w obu przypadkach: 1) metoda "W stu" (wyższa cena) 2) metoda "Koszt plus" (niższa cena) Dla przykładu: 1) metoda "W stu": Km (Kwota marży) = 8.000zł Cena zakupu lub nabycia x 20% marży ustalonej /(dzielone przez) 100%-20% marży ustalonej = 2.000zł Kwota marży metodą "W stu". Czyli: 8.000 + 2.000 = 10.000zł CENA SPRZEDAZY 2) metoda "Koszt plus" Km (Kwota marży) = 8.000zł (Cena zakupu lub nabycia) x 20% ustalonej marży /(dzielone przez) 100% = 1.600zł kwota marży obliczona metodą "Koszt plus". Czyli: 8.000 + 1.600 = 9.600 (CENA SPRZEDAZY)

 1. [ 10] Jarek 25.06.2015, 11:14

  a czy mogę wystawić rachunek wewnętrzny? moja firma nie jest vatowcem. wiem, że faktury wewn. są ok, znam zasady (jak ktoś chce to wrzucam opis: http://www.eporady24.pl/faktury_wewnetrzne,pytania,15,87,6260.html) ale co z rachunkiem? bo mam taką sytuację, że muszę wystawić do końca lipca i szukam rady ;)

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: