Rejestracja

Inwentaryzacja 2015 + Ściąga z terminów inwentaryzacji

Inwentaryzacja 2015 + Ściąga z terminów inwentaryzacji

| Magdalena Sokołowska

Końcówka roku obrotowego dla wielu kierowników jednostek oraz służb finansowo-księgowych oznacza dodatkowe obowiązki. Jednym z obowiązków, które nakłada ustawa o rachunkowości jest sporządzenie inwentaryzacji. Wytyczne na temat inwentaryzacji zawarte są w art.26-27 tejże ustawy.

Inwentaryzacja jest to sprawdzenie lub ustalenie  rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji tj. rzeczywistym a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

Odpowiedzialność  za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości ponosi kierownik jednostki. Jednak niektóre obowiązki może on przenieść na inną osobę np. dyrektora finansowego, głównego księgowego, za zgodą tych osób wyrażoną pisemnie.

 

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji powinny wynikać z regulaminu inwentaryzacji, który jest częścią polityki rachunkowości danej firmy. Należy określić harmonogram oraz skład komisji inwentaryzacyjnej. Z regulaminu obiegu dokumentów lub innego dokumentu powinno wynikać,  kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za operacje gospodarcze.

 

Do funkcji inwentaryzacji można zaliczyć:

- funkcję weryfikacyjną,

- funkcję kontrolną,

- funkcję ochrony majątku.

 

Inwentaryzację można podzielić na kilka etapów:

 

I ETAP Przygotowanie jednostki do przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Do tego etapu prac można zaliczyć:

a) wydanie zarządzenie kierownika jednostki o przeprowadzeniu inwentaryzacji,

b) przygotowanie lub aktualizacja dokumentacji związanej z inwentaryzacją tj. instrukcji inwentaryzacyjnych, formularzy spisowych.

 

Należy pamiętać, że arkusze spisowe są drukami ścisłego zarachowania – to znaczy, że muszą być odpowiednio ewidencjonowane, wydawane, przyjmowane.

 

c) przeprowadzenie szkoleń dla osób materialnie odpowiedzialnych oraz komisji inwentaryzacyjnej,

d) zawiadomienie biegłego rewidenta o terminie inwentaryzacji – jest to bardzo ważna kwestia, jeśli nie zapewni się biegłemu rewidentowi możliwości uczestnictwa w inwentaryzacji (co stanowi ograniczenie zakresu badania) , może spowodować to wydanie opinii z zastrzeżeniem lub w szczególnych sytuacjach odstąpienie od wydania opinii.

 

II ETAP Inwentaryzacja składników majątku

 

Do tego etapu zaliczamy:

a) przeprowadzenie spisu z natury

 Spisu z natury dokonują zespoły spisowe powołane przez komisję inwetaryzacyjną. Powinny składać się co najmniej z dwóch osób. W spisie z natury powinny uczestniczyć także osoby odpowiedzialne za powierzone im mienie.  Do zadań zespołu spisowego należy: mierzenie, liczenie, ważenie poszczególnych składników majątku i nanoszenie tych danych na arkusz spisu z natury.

b) uzyskanie potwierdzeń sald

Potwierdzenia sald wysyła strona, która jest wierzycielem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jednostka potwierdzała również swoje zobowiązania poprzez potwierdzenie salda. Częstym pytaniem jest także czy należy potwierdzać salda zerowe – jeżeli jednostka przeprowadza wiele transakcji z danym kontrahentem dobrze jest takie potwierdzenie również przesłać, aby mieć pewność, że obie jednostki mają te same dane w księgach. Potwierdzenia salda warto wysyłać listami poleconymi, aby mieć dowód dopełnienia obowiązku inwentaryzacji rozrachunków.

Po otrzymaniu potwierdzenia salda następuje sprawdzenie zgodności zapisów w księgach rachunkowych z otrzymanym potwierdzeniem, jeśli wszystko jest zgodne na zwrotce pisze się „zgodne”, podpisuje i odsyła do nadawcy.  Jeśli saldo jest niezgodne, różnice należy wyjaśnić z kontrahentem.

c) porównanie danych z ksiąg z odpowiednimi dokumentami

Metoda ta ma zastosowanie do składników aktywów i pasywów, które nie podlegają spisowy z natury i potwierdzeniu sald. Po dokonaniu weryfikacji należy również sporządzić protokół, w którym wymienia się wszystkie zweryfikowane salda i dokumenty potwierdzające ich istnienie i zgodność.

 

Reklama ∇

ETAP 3 Rozliczenie i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych

 

Do tego etapu pracy zaliczamy:

a) ujawnienie niedoborów i nadwyżek składników majątku,

b) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych,

c) zatwierdzenie przez kierownika jednostki protokołu poinwentaryzacyjnego,

d) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych jednostki

(przykłady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych w następnym artykule).

 

Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

 

Ogólnie ustawa o rachunkowości zobowiązuje podmioty gospodarcze do sporządzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego, jednak w stosunku do niektórych składników majątkowych jest możliwość stosowania innych terminów, jeśli taką decyzje podejmie kierownik jednostki w ramach polityki rachunkowości.

Jeśli inwentaryzację przeprowadzono w innym czasie niż w dniu bilansowym tj. w ostatnim kwartale roku obrotowego lub w ciągu pierwszych 15 dni następnego roku obrotowego, wówczas ustalenie rzeczywistego stanu składników następuje przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda odpowiednio zwiększeń lub zmniejszeń, jakie miały miejsce między datą inwentaryzacji a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych.

 

Poniżej pomocna tabela przy sporządzaniu inwentaryzacji.

 

Termin przeprowadzania inwentaryzacji

Przedmiot inwentaryzacji

Metoda inwentaryzacji

Ostatni dzień roku obrotowego

 • Aktywa pieniężne tj. krajowe środki pieniężne, waluty obce, dewizy ( z wyjątkiem aktywów zgromadzonych na rachunkach bankowych)
 • Papiery wartościowe w postaci materialnej tj. weksle, czeki obce, obligacje itp.
 • Niesprzedane produkty gotowe odpisane w ciągu roku w koszty w momencie wytworzenia
 • Niezużyte materiały oraz towary odpisane w ciągu roku w koszty w momencie zakupu
 • Produkcja w toku produkcji

Spis z natury

Ostatni kwartał roku obrotowego do 15 dnia następnego roku

 • Zapasy tj. materiały, towary, wyroby gotowe i półprodukty jeżeli znajdują się na terenie niestrzeżonym lub na strzeżonym, ale nie są objęte ewidencją ilościowo-wartościową
 • Środki trwałe (inne niż nieruchomości) znajdujące się na terenie strzeżonym
 • Maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie znajdujące się na terenie niestrzeżonym
 • Składniki aktywów będące własnością obcych jednostek (nie dotyczy jednostek, które świadczą usługi pocztowe, transportowe, składowania i spedycyjne)

Raz w roku

 • Zapasy towarów oraz materiałów (opakowania) objęte ewidencją wartościową w punktach detalicznych
 • Zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną

Raz w ciągu dwóch lat

 • Materiały, półfabrykaty, towary, wyroby gotowe znajdujące się w strzeżonych składowiskach, które objęte są ewidencją ilościowo-wartościową

Raz w ciągu czterech lat

 • Nieruchomości zaliczane do środków trwałych oraz inwestycji, jak i znajdujące się na terenie strzeżonym inne środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie

Ostatni dzień roku obrotowego

 • Papiery wartościowe w formie zdematerializowanej
 • Aktywa pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych

Uzyskanie potwierdzenia salda

Ostatni kwartał roku obrotowego do 15 dni następnego roku

 • Aktywa finansowe ( z wyjątkiem pieniężnych) zgromadzone na rachunkach bankowych  lub przechowywane przez inne jednostki ( poza papierami wartościowymi zdematerializowanymi)
 • Należności ( poza tymi inwentaryzowanymi w drodze weryfikacji) i pożyczki
 • Własne składniki aktywów powierzone kontrahentom ( np. w komisie)

Ostatni dzień roku obrotowego 

 • Środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony
 • Należności sporne
 • Należności i zobowiązania publicznoprawne
 • Aktywa i pasywa, których zinwentaryzowanie drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda nie było możliwe ( kapitały, rezerwy, wnip, rozliczenia m/o kosztów i przychodów, należności i zobowiązania jeśli nie uzyskano potwierdzenia salda, środki trwałe w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, aktywa i pasywa ewidencjonowane pozabilansowo)
 • Należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych.

Porównanie danych w księgach rachunkowych

z odpowiednimi dokumentami

 


Możesz być także zainteresowany

 Różnice inwentaryzacyjne - NIEDOBORY I SZKODY Różnice inwentaryzacyjne - NIEDOBORY I SZKODY

28. 12. 2015, Magdalena Sokołowska W artykule omówiono rodzaje oraz sposoby księgowania niedoborów i szkód. Zapraszamy do lektury.... Czytaj więcej


 Różnice inwentaryzacyjne - NADWYŻKI - przykłady księgowań Różnice inwentaryzacyjne - NADWYŻKI - przykłady księgowań

06. 12. 2015, Magdalena Sokołowska W artykule omawiamy szczegółowe rozliczanie nadwyżek inwentaryzacyjnych wraz z przykładami księgowań.... Czytaj więcej


 Niedobory i nadwyżki Niedobory i nadwyżki

10. 08. 2015, Żaneta Solich W artykule przedstawiam rodzaje występujących niedoborów oraz nadwyżek.... Czytaj więcej
Do artykułu 'Inwentaryzacja 2015 + Ściąga z terminów inwentaryzacji ' nawiązują następujące testy:

Ewidencja nadwyżek inwentaryzacyjnych, 10 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Ewidencja niedoborów i szkód inwentaryzacyjnych, 12 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: