Rejestracja

Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

| Żaneta Solich

Według ustawy o rachunkowości inwestycje długoterminowe to wszystkie posiadane przez nas aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Za korzyść ekonomiczną uznajemy przyrost wartości posiadanych aktywów poprzez uzyskanie przychodów w postaci odsetek, dywidend, udziałów w zyskach lub innych pożytków oraz poprzez przeprowadzone transakcje handlowe.

 

Do inwestycji długoterminowych zaliczamy:

        I. Nieruchomości

Wszystkie nieruchomości, które nie są wykorzystywane i użytkowane przez organizację do realizacji jej podstawowych zadań i celów. Przeznaczenie tych nieruchomości jest ściśle związane z czerpaniem korzyści w postaci generowania zysków z tytułu wynajmu, np. gruntów, budynków, lokali użytkowych.

 

      II. Wartości niematerialne i prawne

Obejmują wszystkie te wartości niematerialne i prawne, których posiadanie jest celowe z przeznaczeniem na pozyskanie przyszłych korzyści materialnych, np. powstałych w wyniku wzrostu wartości rynkowej.

 

    III. Długoterminowe aktywa finansowe

To wszelkie aktywa finansowe które będą wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od daty ich nabycia, udzielania czy objęcia. Do długoterminowych aktywów finansowych zaliczamy przede wszystkim:

  • akcje i udziały (np. w formie aportu) w jednostkach powiązanych lub pozostałych,
  • inne papiery wartościowe (np. obligacje) nabyte od jednostek powiązanych lub od pozostałych jednostek,
  • oraz pożyczki udzielone innym podmiotom gospodarczym powiązanym lub nie na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

 

1 Inwestycje dlugoterminowe

Reklama ∇

Inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania na kontach 040Konto 040 - Nieruchomości inwestycyjne i prawa (Aktywne) 040Nieruchomości inwestycyjne i prawa” lub 030Konto 030 - Długoterminowe aktywa finansowe (Aktywne) 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” według ceny nabycia albo według ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.

2 Inwestycje dlugoterminowe

W ciągu roku obrotowego, najpóźniej na koniec okresu sprawozdawczego, należy przeszacować wartość posiadanych inwestycji i dokonać odpisu aktualizującego, a ewentualny wzrost wartości inwestycji osnieść na konto  804Konto 804 - Kapitał/Fundusz z aktualizacji wyceny (Pasywne) 804 „Kapitał z aktualizacji wyceny”.


3 Inwestycje dlugoterminowe

Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Alternatywną wersją wyceny inwestycji długoterminowych jest wycena według ceny rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Decyzja o wyborze metody wyceny należy do jednostki gospodarczej będącej posiadaczem aktywów. Jednak możliwość zastosowania tak różnych metod wyceny inwestycji długoterminowych powoduje konieczność dokonania wyboru metody wyceny oraz stosowanie jej sposób ciągły i wieloletni.  

Jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo, że posiadane przez jednostkę długoterminowe inwestycje nie przyniosą w przyszłości oczekiwanych korzyści ekonomicznych na koniec kresu sprawozdawczego należy dokonać ich odpisów aktualizujących uwzględniając trwałą utratę wartości inwestycji.  

 

4 Inwestycje dlugoterminowe

Obniżenie wartości inwestycji długoterminowych jeśli wcześniej nie dokonywano odpisów aktualizujących należy zaksięgować w ciężar kosztów finansowych.

 

5 Inwestycje dlugoterminowe

 

Należy pamiętać, że aktualizacja wartości bilansowej inwestycji do realnej wysokości ma na celu wierne zobrazowanie sytuacji finansowej jednostki.Możesz być także zainteresowany

 Ewidencja udzielonych pożyczek długoterminowych Ewidencja udzielonych pożyczek długoterminowych

14. 01. 2015, Żaneta Solich W artykule omawiam sposób księgowania udzielonych pożyczek długoterminowych... Czytaj więcej


 Długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe aktywa finansowe

01. 01. 2015, Żaneta Solich W artykule omówiono rodzaje występujących długoterminowych aktywów finansowych.... Czytaj więcej


 Aktywa Aktywa

14. 02. 2013, Ewa Kusznierowska Najogólniej definiując aktywa to majątek jednostki. Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 18.12.2000 r., Nr 113, poz. 1186), aktywa są to ... Czytaj więcejPytania i komentarze do tego artykułu (1)

  1. [ 1] Piotr 24.01.2023, 12:32

    A jak wygląda sprzedaż długoterminowych aktywów finansowych ??

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: