Rejestracja

Jak zaksięgować faktoring?

Jak zaksięgować faktoring?

| Łukasz Walkiewicz

Faktoring należy do form finansowania bieżącej działalności jednostki. Umożliwia on poprawę płynności przedsiębiorstwa, które korzystając najczęściej z usług wyspecjalizowanego instytutu finansowego (tzn. faktora) nabywa w drodze cesji od klienta (tzn. faktoranta) nieprzeterminowane wierzytelności, które są jej należne z tytułu dostaw towarów lub świadczonych usług. W ramach faktoringu mogą być świadczone usługi dodatkowe, które polegają głównie na przejęciu ryzyka niewypłacalności dłużnika, windykacji należności, finansowaniu poprzez dyskonto. Co do zasady, możemy rozróżnić kilkach typów faktoringu takich jak: faktoring pełny, niepełny oraz mieszany. Zdarza się, iż występuje jeszcze faktoring odwrócony, który reguluje zobowiązania jednostki za nabyte przez nią towary czy usługi. W zależności od rodzaju zawartej umowy faktoringu, wówczas ujęcie rachunkowe w księgach może być prezentowane w inny sposób.

Poprzez usługi faktoringu, który jest co prawda specyficznym rodzajem kredytowania należności, jednostki mogą znacznie zwiększyć swoją płynność finansową, jak i również zabezpieczyć się przed niewypłacalnością dłużnika. Korzystając z usług firmy faktoringowej, mamy możliwość otrzymania środków finansowych jeszcze przed terminem ich wymagalności.

Faktoring pełny

Przy umowie faktoringu pełnego dochodzi do przeniesienia wierzytelności przez faktoranta na rzecz faktora. Przeniesienie wierzytelności jest zatem definitywne. Co oznacza, że pełne ryzyko niewypłacalności z chwilą zawarcia umowy zostaje przeniesione na faktora, na którym od tej chwili ciąży konieczność egzekwowania należności od dłużnika. Faktoring pełny traktowany jest w księgach rachunkowych jak typowa umowa sprzedaży wierzytelności. Zatem ewidencja w księgach rachunkowych podmiotu korzystającego z usług faktoringowych wyglądać będzie następująco:

Kwota należna od faktora:

Jednocześnie należy wyksięgować wartość nominalna należności oraz ująć kwotę jako koszt:.

Jednostka ponosi również koszty związane z usługą faktoringową. Opłaty pobierane przez faktora odnoszone są w ciężar kosztów finansowych jednostki na podstawie otrzymanej faktury VAT.

Ewidencja księgowa otrzymanej faktury z tytułu kosztów faktoringu:

a) wartość netto

b) VAT naliczony

c) wartość brutto

Faktorant otrzymuje na rachunek bankowy kwotę wierzytelności, która jest pomniejszona o należność za świadczoną usługę faktoringową":

Forma faktoringu pełnego jest droższa niż pozostałe, natomiast jest ona bez wątpienia najbezpieczniejszą formą dla korzystającego z usług faktora. Ponieważ po zawarciu umowy, faktorant dysponuje środkami finansowymi oraz zupełnie wyzbywa się odpowiedzialności za możliwość niewypłacalności dłużnika, która w pełni spoczywa na faktorze.

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny charakteryzuje się tym, że przeniesienie wierzytelności na faktora nie jest definitywne w związku z czym ryzyko niewypłacalności dłużnika spoczywa na faktorancie, natomiast faktor nie ponosi żadnego ryzyka. Jeżeli dłużnik nie spłaci wymagalnej kwoty, to faktorant musi zwrócić otrzymaną od faktora kwotę. Podlega ona wyksięgowaniu w chwili otrzymania informacji od faktora o spłacie wierzytelności przez dłużnika. Do dnia spłaty wierzytelności przez dłużnika to na faktorancie ciąży całe ryzyko jak i wszelkie korzyści związane z wierzytelnościami, więc do tego czasu podlegają one wykazaniu w księgach faktoranta. Faktoring niepełny można porównać do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego przez faktoranta. Umowa taka ujęta jest w księgach rachunkowych na zasadach podobnych do umowy kredytu czy pożyczki.

Otrzymanie środków pieniężnych przez faktoranta za należną wierzytelność:

Informacja od faktora odnośnie uregulowania należności przez dłużnika:

W sytuacji gdy dłużnik nie ureguluje zobowiązania, faktorant zwraca kwotę pożyczki faktoringowej:

Tego typu umowa faktoringu znajdzie zastosowanie przy finansowaniu kredytów kupieckich, które są udzielane dla godnych zaufania odbiorców biorąc pod uwagę wydłużone terminy płatności wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności.

Faktoring mieszany

Faktoring mieszany jest połączeniem faktoringu pełnego i niepełnego. Cechuje się tym, że faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika wyłącznie do pewnej kwoty, która określona jest w umowie. Powyżej umownej kwoty, ryzyko spoczywa na faktorancie. Rozwiązanie to pozwala na rozłożenie odpowiedzialności pomiędzy faktorem a faktorantem.

Część wierzytelności, której ryzyko niespłacalności spoczywa na faktorze:

Część należności sprzedanej wierzytelności dla faktora:

Pozostała część należności do czasu jej spłaty pozostaje w księgach na koncie rozrachunków z odbiorcami.

Faktoring odwrócony

W przypadku faktoringu odwróconego, który jest szczególnym rodzajem faktoringu, bowiem faktor podpisuje umowę z dłużnikiem. Na podstawie umowy dłużnik przedstawia faktorowi zakupione przez siebie usługi bądź towary na podstawie faktur. Uregulowanie zobowiązania przez faktora następuję bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy. Faktor regulując zobowiązanie, które wynika z przedłożonych mu faktur, nabywa prawa wierzyciela. Należy zatem na podstawie informacji otrzymanej od faktora o uregulowaniu zobowiązania wobec dostawcy przeksięgować wierzytelność w księgach faktoranta (dłużnika).

Pisemna informacja od faktora o wykupieniu długu i nabyciu praw wierzyciela:

Spłata zobowiązania wobec faktora zgodnie z umową faktoringu odwróconego:

 

 


Możesz być także zainteresowany

 Cash pooling w księgach rachunkowych Cash pooling w księgach rachunkowych

09. 01. 2022, Marzena Walkiewicz Cash pooling to system zarządzania płynnością finansową, który występuje najczęściej w grupach kapitałowych.... Czytaj więcej


 Ulepszenie środka trwałego Ulepszenie środka trwałego

19. 07. 2021, Marzena Walkiewicz Środki trwałe w toku stałego użytkowania bardzo często ulegają modyfikacji, co w dużej mierze spowodowane jest postępem technicznym czy też zmiennością oczekiwań ze strony rynku. ... Czytaj więcej


 Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności

25. 11. 2019, Marzena Walkiewicz Ewidencja księgowa należności może być uzależniona od tego, czy wcześniej...... Czytaj więcejKategoria: Praktyczne przykłady Rentowność Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: