Rejestracja

Koszty układu rodzajowego - Usługi obce

Koszty układu rodzajowego - Usługi obce

| Magdalena Sokołowska

Kolejnym kontem z układu rodzajowego kosztów są usługi obce.

Usługi obce obejmują zużyte przez jednostkę w toku działalności usługi wykonane przez inne jednostki, w tym również usługi przeznaczone do odsprzedaży tj. usługi podwykonawców.

Konto 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 Usługi obce jest kontem wynikowym co oznacza, że nie wykazujemy go w bilansie, konto to początkiem roku nie posiada salda początkowego i ma bezpośredni wpływ na wynik finansowy jednostki. Księgowań na tym koncie dokonuje się po stronie Wn. Po stronie Ma można wykazywać korekty, jednak dla zachowania czystości obrotów na kontach kosztowych zaleca się księgowanie korekt zapisem ujemnym po stronie Wn.

 

Usługi obce obejmują w szczególności takie usługi jak:

 • budowlane, montażowe, konserwacyjne, remontowe,
 • transportowe, składowania,
 • prawne, doradcze, księgowe,
 • reklamowe, serwisowe, marketingowe, informatyczne, szkoleniowe,
 • prace osób zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej,
 • telekomunikacyjne w tym Internet,
 • pocztowe w tym zakup znaczków pocztowych,
 • prenumeraty czasopism w formie elektronicznej,
 • najmu i dzierżawy lokali, sprzętu, terenów, opłaty: manipulacyjna, wstępna i podstawowa za leasing operacyjny,
 • pralnicze, utrzymania czystości, monitoringu, wywozu nieczystości,
 • opłaty licencyjne nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych,
 • hotelowe, restauracyjne jeśli nie są kosztami reprezentacji, kosztami podróży służbowych lub świadczeniami na rzecz pracowników,
 • bankowe tj. naliczone przez krajowe i zagraniczne banki opłaty za prowadzenie rachunku, manipulacyjne i prowizje, w tym dotyczące także płatności kartą i operacji na rachunkach funduszy specjalnych.

 

Do konta Usługi obce zaleca się prowadzenie ewidencji analitycznej, poniżej przykład:

W celu ułatwienia obliczeń dla celów podatkowych zaleca się prowadzenie do każdego z w/w kont analityki drugiego stopnia, gdzie będzie zastosowany podział na konta stanowiące koszt uzyskania przychodu i niestanowiące kosztu uzyskania przychodu np.:

 

Koszty usług obcych ustala się w wartości netto, bez podatku VAT jeśli dana jednostka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jeśli dana jednostka jest zwolniona z VAT wówczas koszty usług obcych podlegają ujęciu w kwocie brutto ( również u czynnych podatników jeśli VAT nie podlega odliczeniu np. usługi hotelowe). Kwoty w walutach obcych przelicza się po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu.

Zapisów na koncie 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 Usługi obce dokonuje się najczęściej na podstawie faktur VAT, faktur VAT korygujących, faktur zagranicznych. Podstawą zapisów są także wyciągi bankowe oraz dokument PK- Polecenie księgowania lub dokumenty elektronicznie generowanego przez system księgowy.

Konto 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 Usługi obce na koniec roku na podstawie dokumentu PK lub elektronicznego dokumentu z systemu księgowego wykazywane jest w sprawozdaniu finansowym:

a)      przy stosowaniu wariantu porównawczego rachunku zysków i strat:

w części B. Koszty działalności operacyjnej -> III. Usługi obce

b) przy stosowaniu wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat:

w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach”

 

Reklama ∇

Podstawowe księgowania na koncie 402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 Usługi obce:

L.p.

Treść operacji

Konto Wn

Konta Ma

1.

FV – Faktura VAT zakupu usługi obcej np. usługa biurowa

( faktura korygująca ten sam zapis, tylko ujemny)

402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 Usługi obce

 

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2VAT naliczony

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

2.

FV – Faktura zakupu usługi obcej u podatnika zwolnionego z VAT:

a) do zapłaty przelewem

b) opłacone gotówką

c) opłacone przez właściciela

d) opłacone przez pracownika

 

 

 

402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 Usługi obce

 

 

 

 

 

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100 Kasa

240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 Pozostałe rozrachunki

234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) 234 Pozostałe rozrachunki   z pracownikami

3.

FV – Faktura od kontrahenta zagranicznego ( WNT)

a) VAT podlega odliczeniu

402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 Usługi obce

 

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 VAT naliczony

 

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z odbiorcami

221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) 221-1 VAT należny

4.

WB/PK – opłaty bankowe związane z:

a) rachunkiem bieżącym

b) rachunkiem środków zagranicznych

c) rachunkiem środków funduszy specjalnych

 

 

 

402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 Usługi obce

 

 

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

135Konto 135 - Inne środki pieniężne (Aktywne) 135 Inne środki pieniężne

149Konto 149 - Rachunek środków funduszy specjalnych (Aktywne) 149 Rachunek środków funduszy specjalnych

5.

PK – Przeksięgowanie kosztów usług obcych na dzień bilansowy (wariant kalkulacyjny)

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 Usługi obce

6.

PK – Przeksięgowanie kosztów usług obcych na dzień bilansowy (wariant porównawczy)

860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860 Wynik finansowy

402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 Usługi obce

Ważne:

 • Na koncie usług obcych nie księgujemy prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek (koszty te ujmujemy jako koszty zespołu 7),
 • W księgowaniu kosztów usług obcych można zastosować konto 302Konto 302 - Rozliczenie zakupu usług (Aktywno-pasywne) 302 Rozliczenie zakupu usług,
 • Jeśli skutki wyświadczonych usług jednostce rozciągają się na następny rok/ lata to podlegają rozliczeniu w czasie. Bez względu na sposób ujęcia w księgach handlowych, podatkowo – jako koszt pośredni należy je rozliczać co najmniej między lata podatkowe, których dotyczą, proporcjonalnie do długości okresu objętego daną usługą,
 •  Usługi obce obejmują jednorazowo odpisane prawa, licencje o okresie ważności dłuższym niż rok, ale cenie nieprzekraczającej 3500zł.

Możesz być także zainteresowany

 Ewidencja rezerw, RMB oraz RMK w ujęciu podatkowym Ewidencja rezerw, RMB oraz RMK w ujęciu podatkowym

13. 07. 2017, Marzena Walkiewicz W artykule pokazane są różnice między rezerwami, RMB a RMK na przykładach... Czytaj więcej


 System mieszany ewidencji kosztów System mieszany ewidencji kosztów

14. 04. 2017, Łukasz Walkiewicz Polskie wymogi sprawozdawcze dają możliwość przedsiębiorcom wyboru sposobu ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie. O układzie mieszanym ewidencji kosztów jako najbardziej rozwiniętym sposobie przedstawienia kosztów w przedsiębiorstwie. ... Czytaj więcej


 Podatki i opłaty - układ rodzajowy kosztów Podatki i opłaty - układ rodzajowy kosztów

03. 06. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem - Podatki i opłaty... Czytaj więcejPytania i komentarze do tego artykułu (1)

 1. [ 1] Ania 23.01.2021, 15:57

  Wb opłata za usluge

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: