Rejestracja

Księgowanie weksli własnych

Księgowanie weksli własnych

| Ewa Kusznierowska

Analogicznie do weksli obcych weksle własne wystawione przez dany podmiot  na rzecz innych jednostek są bezwarunkowym zobowiązaniem do zapłacenia ustalonej kwoty na rzecz remitenta.

Ewidencja weksli własnych z oznaczonym terminem płatności 

Podobnie jak przypadku weksla obcego z oznaczonym terminem płatności  można od razu ustalić kwotę po jakiej  będzie wykupiony weksel własny z oznaczonym terminem płatności . Jest nim zobowiązanie przedsiębiorstwa i odsetki, które dodatkowo będą zapłacone w momencie wykupu weksla. Stanowią one dla przedsiębiorstwa, które wystawiło taki weksel koszt finansowy (jak zapewne pamiętamy dla remitenta stanowią one przychód finansowy).

Korzystamy tutaj z tego samego wzoru, z którego korzystaliśmy w przypadku weksli obcych z oznaczonym terminem płatności.

S=(Kx100%)/(100%-dt/365)

Gdzie:

   S- suma wekslowa

   K- kwota pierwotna

   d- stopa procentowa odsetek w skali roku

   t- liczba dni, jaka upływa od dnia wystawienia weksla do terminu jego płatności.

W przypadku weksla własnego z oznaczonym terminem płatności  ten koszt pojawia się już w  chwili wystawienia weksla. Wartość nominalna takiego weksla (analogicznie do weksla obcego)jest równa sumie netto (czyli zobowiązaniu przedsiębiorstwa jakie było zabezpieczone poprzez ten weksel) i kosztu finansowego związanemu z tym wekslem.

Weksle własne stanowią dla przedsiębiorstwa zobowiązania wobec wierzyciela, dlatego są pasywami. Ujmowane na koncie zobowiązania wekslowe. Ponieważ są pasywami, ich zwiększenia księgujemy po stronie Ma (Cr), zmniejszenia zaś po stronie Wn (Dt).

Ewidencja tych weksli ujęta jest w poniższej tabelce.

Rodzaj operacji
gospodarczej

Konto na które księgowana jest
ta operacja gospodarcza po Wn

Konto na które księgowana jest
ta operacja gospodarcza po Ma

Przekazanie weksla
obcego płatnego w terminie wierzycielowi

Rozrachunki z dostawcami-suma netto czyli kwota zobowiązania
Koszty finansowe- odsetki (różnica pomiedzy nominałem weksla, a naszym zobowiązaniem)

Zobowiązania wekslowe - wartość nominalna
 (równa sumie wekslowej)

Wykupienie weksla płatnego w terminie

Zobowiązania wekslowe- wartość nominalna

rachunek bieżący- wartość nominalna

Odpisanie zobowiązań z tytułu weksli własnych przedawnionych

Zobowiązania wekslowe- wartość
nominalna

pozostałe przychody operacyjne- wartość nominalna

Reklama ∇

Ewidencja weksli własnych płatnych za okazaniem

Również analogicznie do weksla obcego płatnego za okazaniem wartość po jakiej przedsiębiorstwo go wykupi będzie zależało od czasu wykupu. Dlatego (również analogicznie do weksla obcego płatnego za okazaniem) w chwili wystawienia takiego weksla nie można określić przyszłego kosztu.

W przypadku weksla własnego płatnego za okazaniem  koszt pojawia się dopiero w  momencie wykupu.

Analogicznie do weksli obcych płatnych za okazaniem suma wekslowa za którą zostanie wykupiony ten weksel obliczana jest po przedłożeniu weksla do wykupienia wg. wzoru:

  S=K+(dt/365)xK/100%

Za wartość nominalną tego weksla uznawane jest więc zobowiązanie przedsiębiorstwa jakie było zabezpieczone poprzez ten weksel.

Ewidencja tych weksli ujęta jest w poniższej tabelce (pamiętamy, że w tym wypadku co innego jest wartością nominalną weksla).

Rodzaj operacji
gospodarczej

Konto na które księgowana jest
ta operacja gospodarcza po Wn

Konto na które księgowana jest
ta operacja gospodarcza po Ma

Przekazanie weksla
obcego płatnego w terminie wierzycielowi

Rozrachunki z dostawcami-wartość nominalna czyli kwota zobowiązania

Zobowiązania wekslowe - wartość nominalna
 (równa kwocie zobowiązania)

Wykupienie weksla płatnego w terminie

Zobowiązania wekslowe- wartość nominalna
Koszty finansowe- naliczonew tym momencie odsetki

rachunek bieżący- suma wekslowa czyli wartość nominalna powiekszona o koszty

Odpisanie zobowiązań z tytułu weksli własnych przedawnionych

Zobowiązania wekslowe- wartość
nominalna

pozostałe przychody operacyjne- wartość nominalna

 

Ujęcie weksli własnych  bilansie.

Podobnie jak i w przypadku weksli obcych weksle własne są w bilansie wydzieloną grupą, z tą oczywistą różnicą, że są pasywami i stanowią wydzieloną grupę zobowiązań.

Jako wartość weksla własnego, płatnego w oznaczonym terminie, przyjmuje się jego wartość nominalną czyli wysokość sumy wekslowej. W przypadku weksla płatnego za okazaniem dokonuje się jego wyceny poprzez statystyczne doliczenie do jego wartości nominalnej należnych odsetek za okres do momentu jego wyceny na dzień bilansowy.


Możesz być także zainteresowany

 Weksle jako jedna z form rozliczeń bezgotówkowych Weksle jako jedna z form rozliczeń bezgotówkowych

21. 07. 2013, Ewa Kusznierowska W artykule opisane są weksle i ich podział na trasowane i solo... Czytaj więcejKategoria: Weksle

Artykuły z kategorii Weksle

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: