Rejestracja

Limity i wskaźniki 2016 rok

Limity i wskaźniki 2016 rok

| jak-księgować.pl

 

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe od 1 stycznia 2016 r., jeżeli ich przychody za 2015 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Limit przychodów za 2015 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2016r., wynosi: 1.200.000 euro x 4,2437 zł/euro = 5.092.440 zł.

 

Jednostki mikro w 2016r

a) spółki handlowe  (w tym również w organizacji) spółki cywilne, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;

b)  jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej (tj. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych),

c) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą; Wartości wyrażone w euro przelicza się po kursie na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

d) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące dobrowolnie księgi rachunkowe - w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek mikro.

 

Jednostki małe w 2016r

a) spółki handlowe (w tym również w organizacji) spółki cywilne, inne osoby prawne, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ww. ustawy - w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania.

Reklama ∇

Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2016r

a) banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji,

b) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

c) jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości,

d) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

e) krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego,

f) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

g) jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

h) pozostałe jednostki - przede wszystkim spółki z o.o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, tj. w 2015 r., spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

Warunek 1

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej

 

50 osób

Warunek 2

Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej  2 500 000 euro

 

2.500.000 euro × 4,2615 zł/euro
= 10.653.750 zł

Warunek 3

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro

 

5.000.000 euro × 4,2615 zł/euro
= 21.307.500 zł


Zwolnienie w podatku VAT 

Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku

 

Mały podatnik VAT

W 2016 roku małym podatnikiem jest podatnik u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro. Małym podatnikiem jest także prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeśli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi wraz z kwota podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty 45 000 euro. Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, po zaokrągleniu do    1 000 zł. W dniu 1.10.2015 kurs euro wynosił 4,2437 zł.

1 200 000 euro = 5 092 000zł

45 000 euro = 191 000zł

 

Mały podatnik podatek dochodowy


W 2016 roku małym podatnikiem jest podatnik u którego wartość przychodu (wraz z kwotą podatku VAT)  w 2015 roku nie przekroczyła kwoty 1 200 000 euro.  Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, po zaokrągleniu do 1000zł. W dniu 1.10.2015 kurs euro wynosił 4,2437 zł.

1 200 000 euro = 5 092 000 zł

  

Wartość progów statystycznych dla INSTRASTAT

Wartości progów statystycznych INSTRASTAT

 

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

Dla przywozu

3 000 000zł

42 000 000zł

Dla wywozu

1 500 000zł

76 000 000zł

 

 

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

W 2016 roku jednorazowych odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.

Odpisy amortyzacyjnych jednorazowych dokonuje się w tym wypadku od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 według Klasyfikacji Środków Trwałych z wyjątkiem samochodów osobowych. Odpisów dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, po zaokrągleniu do 1000zł. W dniu 1.10.2015 kurs euro wynosił 4,2437 zł.

50 000 euro = 212 000zł


Koszty uzyskania przychodów

W 2016 roku koszty uzyskania przychodów wynoszą:

Przy jednym stosunku pracy

Miesięcznie

111,25 zł

Rocznie

1335,00zł

Przy kilku stosunkach pracy

Rocznie nie może przekroczyć

2002,35zł

Dla dojeżdżających – przy jednym stosunku pracy

Miesięcznie

139,06zł

Rocznie

1668,72zł

Dla dojeżdżających przy kilku stosunkach pracy

Rocznie nie może przekroczyć

2502,56zł


Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych

Przedmiot opodatkowania

Stawka

Umowa sprzedaży:

a)      nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa wieczystego użytkowania, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

b)      innych praw majątkowych

 

2%

 

 

1%

Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego

2%

Hipoteka:

a)      na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności,

b)      na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej

 

0,1%

19zł

Umowa spółki

0,5%

Stawka sanacyjna

20%

 

 

 


Możesz być także zainteresowany

 2017 - Limity i stawki 2017 - Limity i stawki

22. 02. 2017, jak-ksiegowac.pl W sposób jasny i przejrzysty prezentujemy najważniejsze limity i wskaźniki na 2017 rok... Czytaj więcej


 Roczna koreka VAT naliczonego w księgach rachunkowych Roczna koreka VAT naliczonego w księgach rachunkowych

21. 02. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury nowego artykułu: Roczna korekta VAT naliczonego w księgach rachunkowych... Czytaj więcej


 Kalkulator wynagrodzeń - dla umów o pracę, umów o dzieło oraz umów zlecenie Kalkulator wynagrodzeń - dla umów o pracę, umów o dzieło oraz umów zlecenie

29. 03. 2015, Jak-księgować.pl Kalkulator oblicza wysokość wynagrodzenia netto do wypłaty w danym miesiącu uwzględniając kwoty składek na ubezpieczenia społeczne jak... Czytaj więcejKategoria: VAT

Artykuły z kategorii VAT

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: