Rejestracja

Należności dochodzone na drodze sądowej

Należności dochodzone na drodze sądowej

| Żaneta Solich

Należności dochodzone na drodze postępowania sądowego, zwane także roszczeniami spornymi lub wątpliwymi należnościami, stanowią specyficzną grupę rozrachunków. Powstają one zazwyczaj w przypadku transakcji zawieranych z odroczonym terminem płatności, który pociąga za sobą ryzyko niewyegzekwowania od  kontrahentów należnych kwot. Podobnie jak w przypadku omawianego w poprzednim artykule nieuznanego przez dostawcę postępowania reklamacyjnego często jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest skierowanie sprawy do sądu.

Za należności dochodzone na drodze sądowej uważa się wszelkie roszczenia oraz należności z których uregulowaniem kontrahent zwleka na tyle długo, że skutkuje to skierowaniem sprawy do sądu. Roszczenia oraz należności sporne mogą dotyczyć zarówno:

- dostawców jak i odbiorców z tytułu umów kupna lub sprzedaży materiałów, towarów czy usług,

- dłużników postawionych w stan upadłości,

- pracowników i innych osób odpowiedzialnych z tytułu niedoborów i szkód powstałych w pieniężnych jak i rzeczowych składnikach majątku jednostki,

- innych należności dochodzonych w sądzie od kontrahentów jednostki np. z tytułu reklamacji.

 

Do ewidencji księgowej roszczeń spornych oraz należności dochodzonych na drodze sądowej służy konto 244Konto 244 - Należności dochodzone na drodze sądowej (Aktywne) 244 „Należności dochodzone na drodze sądowej”.

Konto to obciążamy kwotami dochodzonych roszczeń w wysokości widniejącej na pozwie skierowanym do sądu lub we wniosku zgłoszonym do masy upadłości. Uznajemy natomiast z datą uprawomocnienia się wyroku kwotami roszczeń  zasądzonych na rzecz jednostki lub oddalonych jako nieuzasadnionych.

 

Koszty związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej (opłata kancelaryjna czy koszty zastępstwa procesowego) jako koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną są księgowane bezpośrednio na koncie 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 „Pozostałe koszty operacyjne” w momencie ich poniesienia.

 

Należy także pamiętać, że ustawa o rachunkowości mówi, iż na należności dochodzone na drodze sądowej, a więc na należności obarczone ryzykiem niespłacalności należy utworzyć odpisy aktualizujące tak aby w bilansie były one wykazane w realnej kwocie.

 Odpisy te zaliczane są w zależności od rodzaju należności której odpis dotyczy do:
- 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 „Pozostałych kosztów operacyjnych” w kwocie należności głównej

- lub 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750 „Kosztów finansowych” w kwocie naliczonych zaległych odsetek i księgowane są po stronie Ma konta 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) 290 „Odpisy aktualizujące rozrachunki”.

Jeżeli jednak jednostka uzna, że sytuacja finansowa dłużnika jest dobra oraz istnieje pewność, że zaległa należność poprzez postępowanie sądowe zostanie odzyskana w 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100% może zrezygnować z utworzenia odpisu aktualizującego lub utworzyć go w mniejszej wysokości.

 

 Przykład 1:

Saldo początkowe konta 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 „Rozrachunki z odbiorcami” wynosi 5 110 zł.

Konto WN

Kwota WN

Operacja gospodarcza

Kwota MA

Konto MA

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z odbiorcami

18 zł

Naliczono odsetki za zwłokę w zapłacie należności

18 zł

750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750 Przychody finansowe

244Konto 244 - Należności dochodzone na drodze sądowej (Aktywne) 244 Należności dochodzone na drodze sądowej

5 128 zł

Skierowano roszczenie na drogę postępowania sądowego

5 128 zł

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z odbiorcami

761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 Pozostałe koszty operacyjne

5 110 zł

Dokonano odpisu aktualizującego należność główną

5 128 zł

290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) 290 Odpisy aktualizujące rozrachunki

751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 Koszty finansowe

18 zł

Dokonano odpis aktualizującego zaległe odsetki

761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 Pozostałe koszty operacyjne

71 zł

Zapłacono koszty postępowania sądowego

71 zł

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

Reklama ∇

 

W momencie uprawomocnienia się wyroku sądu orzeczonego na korzyść jednostki należy ponownie obciążyć odbiorcę kwotą należności głównej wraz z naliczonymi wcześniej odsetkami.

Przykład 2:

Konto WN

Kwota WN

Operacja gospodarcza

Kwota MA

Konto MA

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z odbiorcami

71 zł

Zasądzony przez sąd zwrot kosztów postępowania sądowego

71 zł

290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) 290 Odpisy aktualizujące rozrachunki

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z odbiorcami

5 128 zł

Zasądzony przez sąd nakaz zapłaty należności głównej wraz z wcześniejszymi odsetkami

5 128 zł

244Konto 244 - Należności dochodzone na drodze sądowej (Aktywne) 244 Należności dochodzone na drodze sądowej

 

 

Natomiast odpis aktualizujący wartość należności rozwiązujemy dopiero w chwili ustania przyczyny, dla której dokonywaliśmy odpisu. Może to nastąpić na skutek :

- spłaty należności objętej odpisem, wtedy dokonany uprzednio odpis zaliczamy do  „Pozostałych przychodów operacyjnych” (konto 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) 760)

Przykład 3:

Konto WN

Kwota WN

Operacja gospodarcza

Kwota MA

Konto MA

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

5 199 zł

Wpływ środków na rachunek bankowy tytułem spłaty należności głównej oraz kosztów postępowania sądowego

5 199 zł

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z odbiorcami

290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) 290 Odpisy aktualizujące rozrachunki

71 zł

Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności po spłacie kwoty głównej roszczenia

71 zł

760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) 760 Pozostałe przychody operacyjne

290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) 290 Odpisy aktualizujące rozrachunki

18 zł

Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności po spłacie zasądzonych odsetek

18 zł

750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750 Przychody finansowe

 

- odpisania należności jako nieściągalnej przy jednoczesnym wyksięgowaniu odpisu aktualizującego z konta 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) 290 „Odpisy aktualizujące rozrachunki” oraz umorzeniu należności od odbiorcy zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Przykład 4:

Konto WN

Kwota WN

Operacja gospodarcza

Kwota MA

Konto MA

290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) 290 Odpisy aktualizujące rozrachunki

5 199 zł

Odpisanie nieściągalnej należności

5 199 zł

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z odbiorcami

 

 

Jeśli odpis aktualizujący nie był wcześniej utworzony, to wartość nieściągalnej należności  w kwocie głównej należy zaksięgować w „Pozostałe koszty operacyjne” (konto 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761) natomiast kwotę nieściągalnych odsetek należy zaksięgować na konto 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 „Koszty finansowe”.

Przykład 5:

Konto WN

Kwota WN

Operacja gospodarcza

Kwota MA

Konto MA

761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 Pozostałe koszty operacyjne

5 110 zł

Zasądzony przez sąd zwrot kosztów postępowania sądowego

5 128 zł

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z odbiorcami

751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 Koszty finansowe

18 zł

Zasądzony przez sąd nakaz zapłaty należności głównej wraz z wcześniejszymi odsetkami

 

Jeśli sąd wyda niekorzystny dla jednostki wyrok należność sporną wyksięgowujemy z konta 244Konto 244 - Należności dochodzone na drodze sądowej (Aktywne) 244 „Należności dochodzone na drodze sądowej” po stronie Ma na konto 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 „Rozrachunki z odbiorcami” po stronie Wn oraz uznajemy za nieściągalną odpisując w „Pozostałe koszty operacyjne” lub w „Koszty finansowe” jeśli nie dokonywano wcześniej odpisu aktualizującego.

Jeśli odpis aktualizacyjny został wcześniej utworzony wyksięgowujemy należność pomiędzy kontami 290Konto 290 - Odpisy aktualizujące rozrachunki (Aktywno-pasywne) 290 „Odpisy aktualizujące rozrachunki” oraz 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 „Rozrachunki z odbiorcami”.

 

Możesz być także zainteresowany

 Odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące należności

18. 02. 2018, Marzena Walkiewicz Kiedy spółka powinna dokonać odpisów aktualizujących należności? ... Czytaj więcej


 Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej

29. 10. 2014, Żaneta Solich W artykule omawiam ewidencję księgową reklamacji dochodzonych na drodze sądowej.... Czytaj więcejPytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: