Rejestracja

Podatek dochodowy wg KSR 2

Podatek dochodowy wg KSR 2

| Marzena Walkiewicz

KSR 2

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy” skupia się na trudnym i niejednokrotnie problematycznym dla przedsiębiorstw zagadnieniu jakim jest podatek dochodowy oraz podatek odroczony. W KSR zostały uściślone definicje, wykazane księgowania oraz podane przykłady dla zobrazowania przepisów.

Cel i zakres KSR 2

Celem KSR 2 jest określenie, w dostosowaniu do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej uor), zasad ujmowania, wyceny i prezentacji należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, a także zasad ujawniania informacji ich dotyczących w sprawozdaniach finansowych.

Należy zaznaczyć, iż postanowień standardu nie stosuje się do osób fizycznych, prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz do pozostałych jednostek jeżeli jednostki te nie są podatnikami podatku dochodowego od działalności gospodarczej.

W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego postanowienia Standardu odpowiednio stosuje się do jednostki dominującej, jednostek zależnych i współzależnych objętych konsolidacją, bez względu na to, czy jednostki te stanowią podatkową grupę kapitałową, czy też są indywidualnie opodatkowane podatkiem dochodowym.

Różnice przejściowe

Jednym z podstawowych definicji, a zarazem bardzo ważnych do zrozumienia istoty podatku odroczonego jest definicja różnic przejściowych. 

Zgodnie z KSR 2 różnice przejściowe to różnice pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów lub pasywów a jego wartością podatkową. Różnice przejściowe mogą być:

 • dodatnimi różnicami przejściowymi - są to te różnice przejściowe, które spowodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Dodatnie różnice przejściowe powstają, gdy:

wartość bilansowa >  wartość podatkowa  dla aktywów

wartość bilansowa < wartość podatkowa dla pasywów

Dodatnie różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania.

 • ujemnymi różnicami przejściowymi – są to te różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot pomniejszających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Ujemne różnice przejściowe powstają, gdy:

wartość bilansowa <  wartość podatkowa  dla aktywów

wartość bilansowa > wartość podatkowa dla pasywów

Ujemne różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania.

W związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, czyli kwotę zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, które według przewidywań powstanie w przyszłości.

W sytuacji wystąpienia ujemnych różnic przejściowych jednostka tworzy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, czyli kwotę, jaka według przewidywań zmniejszy w przyszłości zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego lub będzie podlegać zwrotowi. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jednostka tworzy również w związku z wystąpieniem straty podatkowej, możliwą do odliczenia od dochodu w przyszłości; aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego powstają również w związku z niewykorzystanymi ulgami podatkowymi.

Wartość podatkowa aktywów i pasywów

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości aktywa są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Wpływ przyszłych korzyści z aktywów może być na pewnym etapie ich uzyskiwania opodatkowany. Jeżeli jednostka wycenia dany składnik aktywów w kwocie wyższej od jego wartości podatkowej, a korzyści z tego składnika aktywów będą w przyszłości, na pewnym etapie ich realizacji, opodatkowane, to utworzenia wymaga rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jeżeli jednostka wycenia dany składnik aktywów w kwocie niższej od wartości podatkowej, a korzyści wynikające ze składnika aktywów będą w przyszłości opodatkowane na pewnym etapie realizacji tych korzyści, to ujęcia wymagają aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o rachunkowości wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością księgową. Taki sposób ustalania wartości podatkowej stosuje się do aktywów, z których korzyści są opodatkowane.

Przykład 1. Spółka Alfa sp. z o.o. w grudniu 2019 r dokonała zakupu budynku o wartości początkowej 1 000 000 zł. Zakup ten został zaliczony do środków trwałych jednostki, który został objęty amortyzacją liniową. Jednostka założyła, iż okres korzystania z budynku wyniesie 25 lat, a jego wartość końcowa 400 000 zł. Zgodnie z przepisami podatkowymi koszty amortyzacji stanowią koszty uzyskania przychodów, zakładając amortyzację metodą liniową ze stawką 2,5%, bez uwzględniania wartości końcowej.

Obliczenie wartości bilansowej środka trwałego:

a% = 100%/25 = 4%

(1 000 000 zł – 400 000 zł) * 4% = 24 000 zł

1 000 000 zł – 24 000 zł = 976 000 zł – wartość bilansowa budynku na dzień 31.12.2020r.

Obliczenie wartości podatkowej środka trwałego:

1 000 000 zł * 2,5% = 25 000 zł

1 000 000 zł – 25 000 zł = 975 000 zł – wartość podatkowa budynku na dzień 31.12.2020r.

wartość bilansowa budynku > wartość podatkowa budynku – powstaje dodatnia różnica przejściowa w kwocie 1 000zł. Jednostka powinna zatem utworzyć rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości: 

1 000 zł * 19% = 190 zł

 

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości zobowiązania definiuje się jako wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Uznanie obowiązku wykonania świadczenia za zobowiązanie wiąże się z oczekiwaniem zmniejszenia przyszłych korzyści jednostki, wobec konieczności wydania środków pieniężnych lub innych aktywów. Jeżeli w wartości bilansowej zobowiązań jednostki zawarte są kwoty, które w przyszłości zmniejszą podstawę opodatkowania, to w związku z obsługą lub rozliczeniem zobowiązania nastąpi zmniejszenie podstawy opodatkowania w przyszłości, wynikające z przeszłych zdarzeń. Jednostka dysponuje zatem aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Niekiedy rozliczenie zobowiązania w terminie późniejszym spowoduje wykorzystanie aktywów jednostki, a ponadto, wskutek przeszłych zdarzeń, powiększy w przyszłości podstawę opodatkowania. Fakt, że zwiększenie w przyszłości podstawy opodatkowania wynikające z przeszłych zdarzeń, spowoduje powstanie w przyszłości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego oznacza, że jednostka oczekuje wykorzystania obecnych lub przyszłych aktywów wskutek przeszłych zdarzeń, a zatem spoczywają na niej zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Uzasadnia to utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o rachunkowości wartością podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego. Jeżeli wskutek przeszłych zdarzeń rozliczenie zobowiązań jednostki w przyszłości spowoduje zwiększenie podstawy opodatkowania, wartość podatkowa zobowiązania jest równa wartości bilansowej powiększonej o kwoty, które w przyszłości powiększą podstawę opodatkowania.

 

Straty podatkowe możliwe do odliczenia

Zgodnie z KSR 2 nieujęte w aktywach lub zobowiązaniach, wynikające z przeszłych zdarzeń prawa i obowiązki, zmniejszające lub zwiększające podstawę opodatkowania w przyszłości, stanowią ujemne lub dodatnie różnice przejściowe w kwocie, w której spowodują - odpowiednio - zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania w przyszłości. Poniesione straty podatkowe, które zgodnie z przepisami prawa podatkowego jednostka może odliczyć w przyszłości od dochodu oraz niewykorzystane ulgi podatkowe stanowią podstawę do ujęcia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zapisy standardu wskazują, iż straty podatkowe poniesione przez jednostkę mogą być zazwyczaj przez pewien okres, wyznaczony w przepisach podatkowych, uwzględniane przy ustalaniu w przyszłości podstawy opodatkowania. Przepisy podatkowe przewidują, że strata ta może być odliczona od dochodu w okresie 5 kolejnych lat, przy czym w każdym z lat nie można pomniejszyć dochodu o więcej niż 50% jej kwoty. Jednostka tworzy wówczas aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Przykład 2. Spółka Alfa sp. z o.o. wykazuje na koniec roku 2020 następujące pozycje:

 • Wynik finansowy: - 300 000 zł
 • Dodatnie różnice przejściowe: 50 000 zł
 • Ujemne różnice przejściowe: 30 000 zł
 • Strata podatkowa: - 320 000 zł

Jednostka powinna utworzyć rezerwę w wysokości:

50 000 zł * 19% = 9 500 zł

Jednostka powinna utworzyć aktywa z tytuły odroczonego podatku dochodowego:

30 000 * 19% = 5 700 zł

320 000 * 19% = 60 800 zł

Spółka dokonała następujących księgowań:

 • Utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

Strona WN konta 870Konto 870 - Podatek dochodowy (Kosztowe) 870 Podatek dochodowy kwota 9 500 zł

Strona MA konta 830Konto 830 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Pasywne) 830 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego kwota 9 500 zł

 • Utworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

Strona WN konta 650Konto 650 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Aktywne) 650 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego kwota 5 700 zł

Strona MA konta 870Konto 870 - Podatek dochodowy (Kosztowe) 870 Podatek dochodowy kwota 5 700 zł

Strona WN konta 650Konto 650 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Aktywne) 650 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego kwota 60 800 zł

Strona MA konta 870Konto 870 - Podatek dochodowy (Kosztowe) 870 Podatek dochodowy kwota 60 800 zł

 

W standardzie zaznaczone jest, iż nie tworzy się rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, gdy różnica przejściowa:

 • dotyczy wartości firmy, której amortyzacja, odpisanie lub jakiekolwiek inne zmniejszenie nie powoduje obniżenia podstawy opodatkowania, lub
 • wynika z początkowego ujęcia w księgach danego składnika aktywów lub pasywów wskutek transakcji, która:

- nie stanowi połączenia ani nabycia jednostki albo jej zorganizowanej części oraz

- nie wpływa na podstawę opodatkowania lub wynik finansowy brutto.

Analogicznie, nie tworzy się aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, gdy różnice przejściowe:

 • dotyczą ujemnej wartości firmy, której odpisanie lub jakiekolwiek inne zmniejszenie nie powoduje podwyższenia podstawy opodatkowania, lub
 • wynikają z początkowego ujęcia w księgach danego składnika aktywów lub pasywów wskutek transakcji, która:

- nie stanowi połączenia ani nabycia jednostki albo jej zorganizowanej części oraz

- nie wpływa na podstawę opodatkowania lub wynik finansowy brutto.

KSR 2

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy” skupia się na trudnym i niejednokrotnie problematycznym dla przedsiębiorstw zagadnieniu jakim jest podatek dochodowy oraz podatek odroczony. W KSR zostały uściślone definicje, wykazane księgowania oraz podane przykłady dla zobrazowania przepisów.

Cel i zakres KSR 2

Celem KSR 2 jest określenie, w dostosowaniu do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej uor), zasad ujmowania, wyceny i prezentacji należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, a także zasad ujawniania informacji ich dotyczących w sprawozdaniach finansowych.

Należy zaznaczyć, iż postanowień standardu nie stosuje się do osób fizycznych, prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz do pozostałych jednostek jeżeli jednostki te nie są podatnikami podatku dochodowego od działalności gospodarczej.

W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego postanowienia Standardu odpowiednio stosuje się do jednostki dominującej, jednostek zależnych i współzależnych objętych konsolidacją, bez względu na to, czy jednostki te stanowią podatkową grupę kapitałową, czy też są indywidualnie opodatkowane podatkiem dochodowym.

Różnice przejściowe

Jednym z podstawowych definicji, a zarazem bardzo ważnych do zrozumienia istoty podatku odroczonego jest definicja różnic przejściowych. 

Zgodnie z KSR 2 różnice przejściowe to różnice pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów lub pasywów a jego wartością podatkową. Różnice przejściowe mogą być:

 • dodatnimi różnicami przejściowymi - są to te różnice przejściowe, które spowodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Dodatnie różnice przejściowe powstają, gdy:

wartość bilansowa >  wartość podatkowa  dla aktywów

wartość bilansowa < wartość podatkowa dla pasywów

Dodatnie różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania.

 • ujemnymi różnicami przejściowymi – są to te różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot pomniejszających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Ujemne różnice przejściowe powstają, gdy:

wartość bilansowa <  wartość podatkowa  dla aktywów

wartość bilansowa > wartość podatkowa dla pasywów

Ujemne różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania.

W związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, czyli kwotę zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, które według przewidywań powstanie w przyszłości.

W sytuacji wystąpienia ujemnych różnic przejściowych jednostka tworzy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, czyli kwotę, jaka według przewidywań zmniejszy w przyszłości zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego lub będzie podlegać zwrotowi. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jednostka tworzy również w związku z wystąpieniem straty podatkowej, możliwą do odliczenia od dochodu w przyszłości; aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego powstają również w związku z niewykorzystanymi ulgami podatkowymi.

Wartość podatkowa aktywów i pasywów

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości aktywa są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Wpływ przyszłych korzyści z aktywów może być na pewnym etapie ich uzyskiwania opodatkowany. Jeżeli jednostka wycenia dany składnik aktywów w kwocie wyższej od jego wartości podatkowej, a korzyści z tego składnika aktywów będą w przyszłości, na pewnym etapie ich realizacji, opodatkowane, to utworzenia wymaga rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jeżeli jednostka wycenia dany składnik aktywów w kwocie niższej od wartości podatkowej, a korzyści wynikające ze składnika aktywów będą w przyszłości opodatkowane na pewnym etapie realizacji tych korzyści, to ujęcia wymagają aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o rachunkowości wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością księgową. Taki sposób ustalania wartości podatkowej stosuje się do aktywów, z których korzyści są opodatkowane.

Przykład 1. Spółka Alfa sp. z o.o. w grudniu 2019 r dokonała zakupu budynku o wartości początkowej 1 000 000 zł. Zakup ten został zaliczony do środków trwałych jednostki, który został objęty amortyzacją liniową. Jednostka założyła, iż okres korzystania z budynku wyniesie 25 lat, a jego wartość końcowa 400 000 zł. Zgodnie z przepisami podatkowymi koszty amortyzacji stanowią koszty uzyskania przychodów, zakładając amortyzację metodą liniową ze stawką 2,5%, bez uwzględniania wartości końcowej.

Obliczenie wartości bilansowej środka trwałego:

a% = 100%/25 = 4%

(1 000 000 zł – 400 000 zł) * 4% = 24 000 zł

1 000 000 zł – 24 000 zł = 976 000 zł – wartość bilansowa budynku na dzień 31.12.2020r.

Obliczenie wartości podatkowej środka trwałego:

1 000 000 zł * 2,5% = 25 000 zł

1 000 000 zł – 25 000 zł = 975 000 zł – wartość podatkowa budynku na dzień 31.12.2020r.

wartość bilansowa budynku > wartość podatkowa budynku – powstaje dodatnia różnica przejściowa w kwocie 1 000zł. Jednostka powinna zatem utworzyć rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości: 

1 000 zł * 19% = 190 zł

 

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości zobowiązania definiuje się jako wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Uznanie obowiązku wykonania świadczenia za zobowiązanie wiąże się z oczekiwaniem zmniejszenia przyszłych korzyści jednostki, wobec konieczności wydania środków pieniężnych lub innych aktywów. Jeżeli w wartości bilansowej zobowiązań jednostki zawarte są kwoty, które w przyszłości zmniejszą podstawę opodatkowania, to w związku z obsługą lub rozliczeniem zobowiązania nastąpi zmniejszenie podstawy opodatkowania w przyszłości, wynikające z przeszłych zdarzeń. Jednostka dysponuje zatem aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Niekiedy rozliczenie zobowiązania w terminie późniejszym spowoduje wykorzystanie aktywów jednostki, a ponadto, wskutek przeszłych zdarzeń, powiększy w przyszłości podstawę opodatkowania. Fakt, że zwiększenie w przyszłości podstawy opodatkowania wynikające z przeszłych zdarzeń, spowoduje powstanie w przyszłości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego oznacza, że jednostka oczekuje wykorzystania obecnych lub przyszłych aktywów wskutek przeszłych zdarzeń, a zatem spoczywają na niej zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Uzasadnia to utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o rachunkowości wartością podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego. Jeżeli wskutek przeszłych zdarzeń rozliczenie zobowiązań jednostki w przyszłości spowoduje zwiększenie podstawy opodatkowania, wartość podatkowa zobowiązania jest równa wartości bilansowej powiększonej o kwoty, które w przyszłości powiększą podstawę opodatkowania.

 

Straty podatkowe możliwe do odliczenia

Zgodnie z KSR 2 nieujęte w aktywach lub zobowiązaniach, wynikające z przeszłych zdarzeń prawa i obowiązki, zmniejszające lub zwiększające podstawę opodatkowania w przyszłości, stanowią ujemne lub dodatnie różnice przejściowe w kwocie, w której spowodują - odpowiednio - zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania w przyszłości. Poniesione straty podatkowe, które zgodnie z przepisami prawa podatkowego jednostka może odliczyć w przyszłości od dochodu oraz niewykorzystane ulgi podatkowe stanowią podstawę do ujęcia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zapisy standardu wskazują, iż straty podatkowe poniesione przez jednostkę mogą być zazwyczaj przez pewien okres, wyznaczony w przepisach podatkowych, uwzględniane przy ustalaniu w przyszłości podstawy opodatkowania. Przepisy podatkowe przewidują, że strata ta może być odliczona od dochodu w okresie 5 kolejnych lat, przy czym w każdym z lat nie można pomniejszyć dochodu o więcej niż 50% jej kwoty. Jednostka tworzy wówczas aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Przykład 2. Spółka Alfa sp. z o.o. wykazuje na koniec roku 2020 następujące pozycje:

 • Wynik finansowy: - 300 000 zł
 • Dodatnie różnice przejściowe: 50 000 zł
 • Ujemne różnice przejściowe: 30 000 zł
 • Strata podatkowa: - 320 000 zł

Jednostka powinna utworzyć rezerwę w wysokości:

50 000 zł * 19% = 9 500 zł

Jednostka powinna utworzyć aktywa z tytuły odroczonego podatku dochodowego:

30 000 * 19% = 5 700 zł

320 000 * 19% = 60 800 zł

Spółka dokonała następujących księgowań:

 • Utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

Strona WN konta 870Konto 870 - Podatek dochodowy (Kosztowe) 870 Podatek dochodowy kwota 9 500 zł

Strona MA konta 830Konto 830 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Pasywne) 830 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego kwota 9 500 zł

 • Utworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

Strona WN konta 650Konto 650 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Aktywne) 650 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego kwota 5 700 zł

Strona MA konta 870Konto 870 - Podatek dochodowy (Kosztowe) 870 Podatek dochodowy kwota 5 700 zł

Strona WN konta 650Konto 650 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Aktywne) 650 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego kwota 60 800 zł

Strona MA konta 870Konto 870 - Podatek dochodowy (Kosztowe) 870 Podatek dochodowy kwota 60 800 zł

 

W standardzie zaznaczone jest, iż nie tworzy się rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, gdy różnica przejściowa:

 • dotyczy wartości firmy, której amortyzacja, odpisanie lub jakiekolwiek inne zmniejszenie nie powoduje obniżenia podstawy opodatkowania, lub
 • wynika z początkowego ujęcia w księgach danego składnika aktywów lub pasywów wskutek transakcji, która:

- nie stanowi połączenia ani nabycia jednostki albo jej zorganizowanej części oraz

- nie wpływa na podstawę opodatkowania lub wynik finansowy brutto.

Analogicznie, nie tworzy się aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, gdy różnice przejściowe:

 • dotyczą ujemnej wartości firmy, której odpisanie lub jakiekolwiek inne zmniejszenie nie powoduje podwyższenia podstawy opodatkowania, lub
 • wynikają z początkowego ujęcia w księgach danego składnika aktywów lub pasywów wskutek transakcji, która:

- nie stanowi połączenia ani nabycia jednostki albo jej zorganizowanej części oraz

- nie wpływa na podstawę opodatkowania lub wynik finansowy brutto.


Możesz być także zainteresowany

 Przychody według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Przychody według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

26. 08. 2021, Marzena Walkiewicz Przychody są jedną z podstawowych kategorii, która współtworzy wynik finansowy jednostki. Istotna kwestią jest zatem prawidłowe ujęcie ich w księgach rachunkowych.... Czytaj więcej


 Wartości niematerialne i prawne – koszty witryny internetowej Wartości niematerialne i prawne – koszty witryny internetowej

19. 03. 2021, Marzena Walkiewicz W dobie cyfryzacji i coraz to nowocześniejszych technologii, która wkracza również w sferę biznesu posiadanie własnej strony internetowej przez jednostki gospodarcze staje się niezbędną kwestią do tego, by istnieć na rynku. ... Czytaj więcejKategoria: Praktyczne przykłady PIT

Artykuły z kategorii PIT

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: