Rejestracja

Podatek odroczony

Podatek odroczony

| Marzena Walkiewicz

Pojęcie podatku odroczonego pojawia się w sytuacji, gdy jednostka rozpoznaje przychody i koszty na potrzeby podatkowe i bilansowe w różnych okresach. Dzieje się tak, gdy w szczególnych sytuacjach prawo podatkowe kształtuje wynik finansowy zgodnie z zasadą memoriału. Podatek odroczony daje w tej sytuacji możliwość w jasny i czytelny sposób wskazania powstałych zobowiązań podatkowych jak również związanej z tym modyfikacji, która jest ujęta w sprawozdaniu finansowym.

Jednostki zwolnione z tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie wszystkie jednostki są zobligowane do tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ustawodawca przewiduje pewne ustępstwa. Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

- mogą odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W ustawie zaznaczone jest jednak, iż z powyższego przepisu nie stosuje się do następujących jednostek:

  • jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
  • jednostek zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie ww. przepisów;
  • alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  • emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
  • krajowych instytucji płatniczych;
  • instytucji pieniądza elektronicznego;

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W sytuacji, gdy wyliczona wartość bilansowa przewyższa wartość podatkową występują dodatnie różnice przejściowe. W związku z pojawieniem się ich jednostka tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które stanowić będą kwotę podatku dochodowego wymaganego do zapłaty w następnym okresie. Wielkość rezerwy obliczana jest zgodnie ze stawkami obowiązującymi w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwę zawiązuje się w dniu bilansowym za pomocą dokumentu PK po stronie MA konta 830Konto 830 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Pasywne) 830 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w korespondencji z kontem 870Konto 870 - Podatek dochodowy (Kosztowe) 870 Podatek dochodowy. W kolejnym roku obrotowym rozwiązanie rezerwy następuje poprzez zapis odwrotny. W bilansie rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się w pasywach w grupie Rezerwy na zobowiązania B.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Przykład. Spółka XYZ sp. z o.o. rozlicza różnice kursowe zgodnie z ustawą o CIT. Na dzień bilansowy na koncie należności widnieje saldo w walucie obcej w kwocie 100.000 EUR przeliczoną na walutę polską po kursie 4,10 PLN/EUR, czyli 410.000 zł. Na dzień bilansowy kurs wynosił 4,20 PLN/EUR. Zatem wycena na dzień bilansowy, zgodnie z prawem bilansowym wynosi 420.000 zł.

Wartość bilansowa jest większa od wartości podatkowej, powstaje zatem dodatnia różnica przejściowa w kwocie 10.000 zł. Korzystając ze stawki podatkowej 19% spółka Alfa zawiązuje rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego na kwotę 10.000 zł * 19% = 1.900 zł następującym zapisem:

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Przeciwną sytuacją niż w przypadku rezerw odzwierciedlają aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Powstają one, gdy wartość bilansowa jest mniejsza niż wartość podatkowa, a więc przy powstaniu ujemnych różnic przejściowych. Jest to kwota, która podlega odliczeniu od podatku dochodowego w następnym roku podatkowym.

Analogicznie jak w przypadku rezerw, ustalenie wysokości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego zależy od stawki podatku, jaki obowiązuje w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w dniu bilansowym za pomocą dokumentu PK po stronie WN na koncie 650Konto 650 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Aktywne) 650 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w korespondencji z kontem 870Konto 870 - Podatek dochodowy (Kosztowe) 870 Podatek dochodowy. W kolejnym roku obrotowym operacja wyksięgowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego następuje poprzez zapis odwrotny. W bilansie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w aktywach w grupie Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Przykład. Spółka XYZ sp. z o.o. planuje zaprzestać korzystania z jednej maszyny produkcyjnej. W związku z tym jednostka dokonała odpisu aktualizującego wartości środka trwałego (maszyny), który miał wartość początkową 50.000 zł, zmniejszając jego wartość o 10.000 zł.

Zatem, zgodnie z prawem bilansowym, wartość bilansowa środka trwałego wynosi 40.000 zł (50.000 zł – 10.000 zł = 40.000 zł)

Natomiast, zgodnie z prawem podatkowym, wartość podatkowa środka trwałego nadal wynosi 50.000 zł.

W związku z tym powstaje ujemna różnica przejściowa w wysokości 10.000 zł, gdyż wartość bilansowa środka trwałego jest mniejsza niż jego wartość podatkowa.

Spółka powinna utworzyć zatem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 10.000 zł * 19% = 1.900 zł, dokonując następujących zapisów księgowych:

 

 


Możesz być także zainteresowany

 Zmiany w podatku dochodowym Zmiany w podatku dochodowym

03. 03. 2019, Łukasz Walkiewicz Zawsze początek roku wiąże się z wdrążeniem nowych zmian. Również wraz ze styczniem 2019 roku weszły w życie kolejne nowelizacje dotyczące podatku dochodowego, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapobieganie wyłudzeniom podatkowym....... Czytaj więcej


 Różnice kursowe od VAT Różnice kursowe od VAT

20. 04. 2018, Marzena Walkiewicz Czy powstałe różnice kursowe w całości mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodu? ... Czytaj więcej


 Czym jest Split Payment? Czym jest Split Payment?

13. 11. 2017, Marzena Walkiewicz Ostatnimi czasy głośno jest o przygotowywanej przez rząd noweli, która wprowadzić ma Split Payment... Czytaj więcejKategoria: Praktyczne przykłady CIT

Artykuły z kategorii CIT

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: