Rejestracja

Podatek u źródła - co warto wiedzieć?

Podatek u źródła - co warto wiedzieć?

| Łukasz Walkiewicz

Podatek u źródła

Dokonując zakupu usług od podmiotów zagranicznych należy zastanowić się, czy transakcja nie będzie dodatkowo opodatkowana w Polsce. W niektórych przypadkach polski przedsiębiorca zostanie zobowiązany do wypełnienia dodatkowych obowiązków oraz odprowadzenia podatku u źródła.

Podatek u źródła – kiedy powstaje obowiązek jego odprowadzenia?

Podatek u źródła powstaje w sytuacji, gdy przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzenia podatku w Polsce od przychodu, który osiągnęła zagraniczna jednostka niebędąca polskim rezydentem. Podatek ten wyliczany jest i potrącany z należnej kwoty wynagrodzenia dla zagranicznego kontrahenta.

Podatek u źródła ma na celu walkę z uchylaniem się od podatków w transakcjach międzynarodowych. W takim przypadku może pojawić się problem podwójnego opodatkowania. Ze względu na to należy odnosić się dodatkowo do  umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W ustawie o podatku dochodowym można znaleźć wykaz usług oraz stawek podatku, względem których wynagrodzenie dla zagranicznego dostawcy obciążone jest podatkiem u źródła.  W myśl art. 3 ust. 2. ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej ustawy o CIT), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 21. ust. 1. ustawy o CIT podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

- ustala się w wysokości 20% przychodów;

3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

- ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Należy zauważyć, że przy zawieranych transakcjach, które nie kwalifikują się do powyższych grup, podatnik nie ma obowiązku dokonywania dodatkowych czynności związanych z odprowadzeniem podatku u źródła.

 

Reklama ∇


Podatek u źródła – zmiany w 2017r

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ustalenia kwestii, co należy rozumieć poprzez przychody osiągnięte na terytorium Polski oraz ukazywaniem się sprzecznych orzecznictw sądów administracyjnych dotyczących wynagrodzeń z tytułu transakcji zakupu usług od zagranicznych kontrahentów wykonanych na terytorium Polski, powstała nowelizacja ustawy o PIT i CIT, która weszła w życie z początkiem 2017 roku. Ma ona na celu ustalenia jasnych kryteriów powstawania obowiązku odprowadzenia podatku u źródła. Zatem od 2017 roku nie ma znaczenia, gdzie została zawarta umowa kupna – sprzedaży z zagranicznym kontrahentem oraz gdzie zostały wykonane zakupione usługi, w kraju czy poza jego granicami, zagraniczny przedsiębiorca będzie zobowiązany zapłacić podatek u źródła w Polsce.

Za przychody osiągnięte przez zagraniczne przedsiębiorstwa, które nie są polskimi rezydentami, a zatem które nie mają siedziby i zarządu na terytorium Polski, uważa się należności za świadczenie usług na rzecz polskich podatników, bez względu na to, gdzie została podpisana umowa na daną transakcję oraz gdzie została wykonana usługa. W takim przypadku polski podmiot jest zobowiązany do potrącenia z wynagrodzenia zagranicznego kontrahenta podatku u źródła i odprowadzenia go do odpowiednich organów podatkowych.

Sposoby uniknięcia podatku u źródła

W wyżej opisanych sytuacjach pojawia się wyjątek, gdzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem nie przewiduje obowiązku odprowadzenia podatku u źródła. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest posiadanie certyfikaty rezydencji.

Certyfikat rezydencji podatkowej jest potwierdzeniem, ze dane przedsiębiorstwo jest rezydentem podatkowym określonego kraju. Certyfikat ten powoduje, że dochody danego podmiotu w całości podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w kraju, który ten certyfikat rezydencji wystawił. Taki certyfikat jest potwierdzeniem, że dana firma ma siedzibę na terenie tego kraju, przykładowo na terenie Włoch i w tym kraju płaci również podatku. Certyfikat ten jest podstawą do tego, by nie dokonywać dodatkowych opłat z tytułu podatku u źródła w Polsce.

Certyfikat ten istotny jest również dla polskich przedsiębiorców, którzy decydują się na sprzedaż poza granicami kraju. W celu uzyskania certyfikatu rezydencji eży złożyć do odpowiedniego urzędu skarbowego formularz CFR – 1.

Obowiązek podatkowy związany z podatkiem u źródła

Polski przedsiębiorca pobierając od swojego zagranicznego kontrahenta podatek u źródła jest zobowiązany jako płatnik do przekazania kwoty podatku wraz z odpowiednią deklaracją do urzędu skarbowego. Dodatkowo powinien poinformować zagranicznego klienta o wysokości uzyskanego przez niego na terytorium RP dochodu. Deklaracje, które płatnik powinien wypełnić to:

1)      PIT-8AR – dotyczy wypłaty na rzecz osób fizycznych, której termin składania jest do końca stycznia roku następnego po danym roku podatkowym

2)      CIT-10Z – dotyczy wypłaty na rzecz osób prawnych, której termin składania mija z końcem pierwszego miesiąca następującego po danym roku podatkowym.

 

Przykład

Spółka A z siedzibą we Włoszech zawarła umowę z przedsiębiorstwem B oraz przedsiębiorstwem C, które to mają siedzibę w Polsce. Umowa dotyczy oprogramowania komputerowego. Przedsiębiorstwo B zamówiło program do wykorzystania dla celów własnych, natomiast przedsiębiorstwo C zakupiło program z zamiarem wdrażania go u swoich klientów.

 

Spółka A uzyska na terenie Polski przychody:

  1. Zgodnie z umową podpisaną z przedsiębiorstwem B osiągnięty przychód wchodzi w zakres zysków spółki. Spółka B nabywa prawo do użytkowania oprogramowania dla celów własnych, a zatem przychody przedsiębiorstwa A zostaną opodatkowane w miejscu ich siedziby, czyli we Włoszech.
  2. Zgodnie z umową podpisaną z przedsiębiorstwem C osiągnięty przychód wchodzi w zakres należności licencyjnych. Spółka C otrzymała prawo do dystrybucji oprogramowania, dlatego przychody spółki A podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce na zasadach ogólnych.

Możesz być także zainteresowany

 Odszkodowanie za powypadkową naprawę samochodu Odszkodowanie za powypadkową naprawę samochodu

25. 07. 2019, Marzena Walkiewicz Jak wygląda ujęcie rachunkowe oraz rozliczenie podatkowe?... Czytaj więcej


 Różnice kursowe przy transakcjach handlowych Różnice kursowe przy transakcjach handlowych

15. 03. 2018, Marzena Walkiewicz Pokazujemy na przykładach, jak poprawnie wyliczać różnice kursowe przy transakcjach handlowych.... Czytaj więcej


 VAT w Europie 2017 – wizualizacja danych na mapie VAT w Europie 2017 – wizualizacja danych na mapie

10.02. 2017, Tomas Vojta, M. Paszek Wizualizacja podatku VAT w krajach europejskich, infografika, dane do pobrania.... Czytaj więcejKategoria: VAT

Artykuły z kategorii VAT

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: