Rejestracja

Podatki i opłaty - układ rodzajowy kosztów

Podatki i opłaty - układ rodzajowy kosztów

| Magdalena Sokołowska

 

Konto Podatki i opłaty jest kolejnym kontem układu rodzajowego kosztów. Na koncie tym ujmujemy podatki i opłaty stanowiące koszty zwykłej działalności operacyjnej jednostki.

Konto 403Konto 403 - Podatki i opłaty (Kosztowe) 403 Podatki i opłaty jest kontem wynikowym co oznacza, że nie wykazujemy go w bilansie, konto to początkiem roku nie posiada salda początkowego i ma bezpośredni wpływ na wynik finansowy jednostki. Księgowań na tym koncie dokonuje się po stronie Wn. Po stronie Ma można wykazywać korekty wysokości naliczonych podatków i opłat, jednak dla zachowania czystości obrotów na kontach kosztowych zaleca się księgowanie korekt zapisem ujemnym po stronie Wn.

Podatki i opłaty obejmują w szczególności koszty z takich tytułów jak:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportu,
 • podatek akcyzowy,
 • wpłaty na PFRON,
 • licencje transportowe,
 • opłaty urzędowe : rejestracyjne, notarialne, skarbowe, administracyjne, sądowe,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • opłatę drogową viaTOLL,
 • naliczony podatek VAT nie podlegający odliczeniu od podatku należnego pod warunkiem, że nie jest elementem ceny zakupu i nie powiększa wartości środka trwałego,
 • podatek należny VAT od usług z importu oraz zużycia materiałów, towarów na cele reprezentacji i reklamy,
 • inne podatki i opłaty: podatek leśny, podatek rolny, opłata targowa.

Do konta Podatki i opłaty zaleca się prowadzenie ewidencji analitycznej, poniżej przykład:

 

Wartość podatków i opłat może wynikać bezpośrednio z danego przepisu, decyzji, noty obciążeniowej danego organu bądź może być także ustalana samodzielnie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Zapisów na koncie 403Konto 403 - Podatki i opłaty (Kosztowe) 403 Podatki i opłaty dokonuje się najczęściej na podstawie dokumentu PK – Polecenie księgowania wystawionego na podstawie sporządzonej przez jednostkę deklaracji. Podstawą zapisów są także noty obciążeniowe oraz w przypadku opłat opłacanych gotówką w kasie danego urzędu – pokwitowania zapłaty, a jeśli opłata została opłacona przelewem – wyciąg bankowy.

Reklama ∇

Konto 403Konto 403 - Podatki i opłaty (Kosztowe) 403 Podatki i opłaty na koniec roku na podstawie dokumentu PK lub elektronicznego dokumentu z systemu księgowego wykazywane jest w sprawozdaniu finansowym:

a)      przy stosowaniu wariantu porównawczego rachunku zysków i strat:

w części B. Koszty działalności operacyjnej -> IV. Podatki i opłaty

b) przy stosowaniu wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat:

w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach”

 

Podstawowe księgowania na koncie 403Konto 403 - Podatki i opłaty (Kosztowe) 403 Podatki i opłaty:

L.p.

Treść operacji

Konto Wn

Konta Ma

1.

Podatki i opłaty naliczone w deklaracjach lub określone na podstawie innych dokumentów

 

Jeżeli w/w są rozliczne w czasie następuję ich przeksięgowanie

 

403Konto 403 - Podatki i opłaty (Kosztowe) 403 Podatki i opłaty

 

641Konto 641 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (Aktywno-pasywne) 641 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

 

220Konto 220 - Rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) 220 Rozrachunki publicznoprawne

 

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

2.

Podatki i opłaty wykazane w księgach rachunkowych które są:

 

a) do zapłaty przelewem

b) opłacone gotówką

c) opłacone przez właściciela

d) opłacone przez pracownika

 

 

 

403Konto 403 - Podatki i opłaty (Kosztowe) 403 Podatki i opłaty

 

 

 

 

 

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100 Kasa

240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240 Pozostałe rozrachunki

234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) 234 Pozostałe rozrachunki   z pracownikami

3.

Podatek VAT naliczony niepodlegający odliczeniu ze względu na wykonywanie czynności opodatkowanych i zwolnionych

 

403Konto 403 - Podatki i opłaty (Kosztowe) 403 Podatki i opłaty

 

 

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie naliczonego VAT

4.

PK – Przeksięgowanie kosztów podatków i opłat na dzień bilansowy (wariant kalkulacyjny)

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

403Konto 403 - Podatki i opłaty (Kosztowe) 403 Podatki i opłaty

5.

PK – Przeksięgowanie kosztów podatków i opłat na dzień bilansowy (wariant porównawczy)

860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860 Wynik finansowy

403Konto 403 - Podatki i opłaty (Kosztowe) 403 Podatki i opłaty

Ważne:

Na koncie  Podatki i opłaty nie księgujemy:

 • podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych,
 • podatków i opłat stanowiących cenę zakupu materiałów, towaru lub usługi z importu,
 • podatków i opłat związanych z nabyciem, budową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • podatków i opłat o charakterze sankcyjnym np. odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat, opłat za zanieczyszczanie środowiska,
 • dodatkowej opłaty produktowej,
 • opłat notarialnych i sądowych związanych z egzekwowaniem roszczeń.

 


Możesz być także zainteresowany

 Koszty układu rodzajowego - Usługi obce Koszty układu rodzajowego - Usługi obce

23. 05. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury nowego artykułu - Usługi obce... Czytaj więcej


 Koszty układu rodzajowego - Amortyzacja Koszty układu rodzajowego - Amortyzacja

01. 05. 2016, Magdalena Sokołowska Nasz nowy artykuł - Amortyzacja... Czytaj więcej


 Etapy ewidencji i rozliczenia kosztów Etapy ewidencji i rozliczenia kosztów

08. 01. 2013, M. Paszek Koszty księguje się i rozlicza w czterech etapach. W pierwszym etapie następuje ujęcie kosztów prostych w układzie rodzajowym.... Czytaj więcejKategoria: Kalkulatory

Artykuły z kategorii Kalkulatory

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: