Rejestracja

Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej

Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej

| Żaneta Solich

W poprzednim artykule omówione zostało postępowanie reklamacyjne dotyczące zakupionych materiałów w sytuacji, kiedy dostawca uznaje naszą reklamację. Jeśli jednak zgłoszona przez nas reklamacja nie zostaje rozpatrzona pozytywnie możemy skierować sprawę do sądu.

W tym przypadku reklamowane materiały pozostają w jednostce jako zapasy obce aż do czasu rozstrzygnięcia sporu, a na pozabilansowym koncie 291Konto 291 - Zobowiązania warunkowe (Pasywne) 291 „Zobowiązania warunkowe” dokonujemy zapisu po stronie Ma.

 

 

Jeżeli sąd rozstrzygnie spór na naszą korzyść wyksięgujemy zobowiązanie z konta 291Konto 291 - Zobowiązania warunkowe (Pasywne) 291 „Zobowiązania warunkowe” po stronie Wn oraz nieprzyjętą przez nas dostawę z konta 390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne) 390 „Zapasy obce”. Wyksięgujemy również otrzymaną od tego dostawcy fakturę zakupu.

 

Reklama ∇

Jeśli natomiast sąd rozstrzygnie spór na naszą niekorzyść po wyksięgowaniu zobowiązania z konta 291Konto 291 - Zobowiązania warunkowe (Pasywne) 291 „Zobowiązania warunkowe” oraz z ewidencji pozabilansowej z konta 390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne) 390 „Zapasy obce” należy dostawę przyjąć do magazynu i zapłacić za fakturę.

 

 

Koszty postępowania spornego orzeczone przez sąd księgujemy po Wn na konto 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 „Pozostałe koszty operacyjne” oraz po Ma na 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 „Rozrachunki z dostawcami”.

Odsetki umowne z tytułu zwłoki w zapłacie faktury księgujemy po Wn na konto 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 „Pozostałe koszty finansowe” oraz po Ma na 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 „Rozrachunki z dostawcami”.

 

W przypadku zgłoszenia reklamacji już po dokonaniu zapłaty i przyjęciu materiałów do magazynu jednostka również wyksięgowuje je z ewidencji i odnosi na konto pozabilansowe 390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne) 390 „Zapasy obce”. Jednocześnie księguje zmniejszenie stanu posiadanych materiałów (wyksięgowując także odchylenia od cen ewidencyjnych jeśli miały miejsce) oraz zwiększenie należności od dostawców.

 

 

Jeżeli wniesiona reklamacja zostaje uznana za zasadną księgowanie ogranicza się jedynie do księgowania na koncie pozabilansowym 390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne) 390 „Zapasy obce”.  Dostawca natomiast jest zobowiązany zwrócić nam pieniądze za reklamowaną dostawę materiałów

 

W przypadku gdy dokonano już zapłaty za fakturę, a dostawca nie uznaje reklamacji również możemy skierować sprawę do sądu, ale wtedy kwotę sporną księgujemy po Wn na koncie 244Konto 244 - Należności dochodzone na drodze sądowej (Aktywne) 244 „Należności dochodzone na drodze sądowej” (lub na koncie „Roszczenia sporne”) oraz po stronie Ma konta 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 „Rozrachunki z dostawcami”.


Jeżeli sąd rozstrzygnie sprawę na naszą korzyść wyksięgowujemy kwotę roszczenia z konta 244Konto 244 - Należności dochodzone na drodze sądowej (Aktywne) 244 „Należności dochodzone na drodze sądowej” po stronie Ma na konto 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 „Rozrachunki z dostawcami” po stronie Wn, a koszty postępowania i odsetek księgujemy odpowiednio w 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 „Pozostałe przychody operacyjne” i 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750 „Przychody finansowe”.
Jeżeli natomiast sąd wyda wyrok niekorzystny dla jednostki zgłaszającej reklamację musimy przyjąć materiały z powrotem do magazynu i pokryć koszty postępowania sądowego.Możesz być także zainteresowany

 Reklamacje związane z zakupem materiałów Reklamacje związane z zakupem materiałów

28. 09. 2014, Żaneta Solich W artykule omawiam proces postępowania reklamacyjnego dotyczący różnic cenowych, ilościowych oraz reklamacji jakościowych.... Czytaj więcej


 Należności dochodzone na drodze sądowej Należności dochodzone na drodze sądowej

21. 11. 2014, Żaneta Solich W artykule omawiam problemy z egzekwowaniem należności oraz przebieg postępowania sądowego.... Czytaj więcej
Do artykułu 'Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej' nawiązują następujące testy:

Reklamacje zakupu materiałów dochodzone na drodze sądowej, 16 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: