Rejestracja

Różnice inwentaryzacyjne - NIEDOBORY I SZKODY

Różnice inwentaryzacyjne - NIEDOBORY I SZKODY

| Magdalena Sokołowska

 

W poprzednim artykule omówiona została kwestia rozliczania nadwyżek inwentaryzacyjnych. Poniższy artykuł przedstawia rozliczanie niedoborów i szkód.

 

Niedobory występują jeśli stan rzeczywisty składników majątkowych ustalony w drodze spisu z natury jest mniejszy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych.

Szkody występują jeśli nastąpiła częściowa lub całkowita utrata pierwotnej wartości użytkowej danego składnika majątku.  

Kiedy powstają niedobory i szkody?

 Niedobory mogą wynikać z:

 • błędów popełnionych przez pracowników w ewidencji księgowej, pomyłek w przyjmowaniu i wydawaniu podobnych składników majątku,
 • cech naturalnych , fizyko-chemicznych,
 • celowych działań pracowników np. kradzieże,
 • zdarzeń losowych,
 • innych przyczyn trudnych do wyjaśnienia.

Szkody najczęściej związane są z cechami fizykochemicznymi danego składnika np. blaknięciem, niewłaściwym przechowywaniem lub użytkowaniem składnika majątku. Szkoda ma wymiar wartościowy, który związany jest z różnicami jakościowymi.

Podział niedoborów i szkód:

I Niedobory

 • Niezawinione
  • Nadzwyczajne
  • Pozorne
  • Naturalne
   • Mieszczące się w granicach norm ubytków naturalnych
   • Przekraczające granicę norm ubytków naturalnych
 • Zawinione
  • Bezsporne
  • Sporne

II Szkody

 • Niezawinione
  • Nadzwyczajne
  • Naturalne
 • Zawinione
  • Bezsporne
  • Sporne


Wycena niedoborów:

 • środki pieniężne w walucie polskiej -  w wartości nominalnej,
 • produkty gotowe, półprodukty – w cenach jakie stosuje jednostka tj.  w rzeczywistym koszcie wytworzenia lub w stałej cenie ewidencyjnej skorygowanej o odchylenia od cen ewidencyjnych,
 • towary, materiały w cenach stosowanych przez jednostkę tj. rzeczywistej cenie zakupu/nabycia lub w stałej cenie ewidencyjnej skorygowanej o odchylenia od cen ewidencyjnych,
 • środki trwałe – w wartości nieumorzonej,
 • środki trwałe w budowie -  w wysokości poniesionych kosztów.

 

Wycenę szkód należy dokonać w wysokości różnicy między wartością składnika majątku, która wynika z ewidencji, a wartością ustaloną w czasie inwentaryzacji. Istnieje także możliwość ustalenia szkody w wysokości  wydatków, które należałoby ponieść na naprawę lub przywrócenie pierwotnego stanu.

Do rozliczania niedoborów i szkód służy konto: Rozliczenie niedoborów i szkód ( w naszym planie kont jest to konto numer 242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód)

Po stronie Wn konta księgujemy:

 • niedobory i szkody składników majątku obrotowego,
 • niedobory i szkody środków trwałych,
 • niedobory środków pieniężnych,
 • podwyższenie wartości szkody lub niedoboru -  według decyzji kierownika jednostki.

Po stronie Ma konta księgujemy:

 • obniżenie wartości niedoboru lub szkody – według decyzji kierownika jednostki,
 • rozliczenie stwierdzonego niedoboru lub szkody.

 

Zapisów na koncie 242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód, tak jak w przypadku nadwyżek dokonuje się na podstawie dokumentów inwentaryzacyjnych, a rozliczenie niedoborów i szkód księguje się na podstawie dokumentu PK „Polecenie księgowania”, sporządzonego w oparciu o decyzje kierownika jednostki.

 

Reklama ∇

Przykłady księgowań na koncie 242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód:

L.p.

Treść operacji

Strona WN

Strona MA

1

Kw - Ujawnienie niedoboru gotówki w kasie np. fałszywe banknoty

242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód

100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100 Kasa

2

Rw - Ujawnienie niedoboru materiałów

242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materiały

3

Rw - Ujawnienie niedoboru towarów

242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód

330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) 330/ 335Konto 335 - Towary w detalu (Aktywne) 335 Towary w hurcie/detalu

4

Rw - Ujawnienie niedoboru wyrobów gotowych

242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód

601Konto 601 - Wyroby gotowe (Aktywne) 601 Wyroby gotowe

5

PK - Odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na niedobory

242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód

Odpowiednie konto składników majątku, np. w przypadku materiałów

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materialy

6

PK – rozliczenie niedoborów materiałów uznanych za ubytki naturalne w graniach norm ubytków

401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) 401 Zużycie materiałów i energii

242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód

7

PK – rozliczenie niedoborów towarów uznanych za ubytki naturalne w granicach norm

731Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) 731 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia

242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód

8

PK -  rozliczenie niedoborów wyrobów gotowych uznanych za ubytki naturalne w granicach norm

711Konto 711 - Koszty sprzedanych wyrobów gotowych (Kosztowe) 711 Koszt sprzedanych wyrobów gotowych

242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód

9

PK – rozliczenie niedoborów będących skutkiem zdarzeń losowych

771Konto 771 - Straty nadzwyczajne (Kosztowe) 771 Straty nadzwyczajne

242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód

10

PK – rozliczenie niedoborów ponad normy ubytków naturalnych oraz szkody, których wyjaśnienia zaniechano

761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 Pozostałe koszty operacyjne

242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód

11

PK – rozliczenie niedoboru i szkody zawinionej, którą obciążono pracownika

234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód

12

PK – rozliczenie niedoboru lub szkody zawinionej, którą skierowano na drogę sądową

244Konto 244 - Należności dochodzone na drodze sądowej (Aktywne) 244 Należności dochodzone na drodze sądowej

242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód

13

PK – odpady, części zamienne uzyskane ze zniszczonych składników majątku

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materiały

242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód

 

 Na koniec roku obrotowego konto 242Konto 242 - Rozliczenie niedoborów i szkód (Aktywno-pasywne) 242 Rozliczenie niedoborów i szkód powinno wykazywać saldo zerowe, różnice inwentaryzacyjne należy rozliczyć razem z zamknięciem ksiąg za dany rok.

Z punktu widzenia podatkowego należy pamiętać, że nie stanowią kosztu uzyskania przychodów wartości niedoborów będących wynikiem braku staranności lub nieracjonalnego działania podatnika. W związku z czym kosztem podatkowym mogą być straty w części w jakiej przyczyny zostały uznane za niezawinione i których okoliczności oraz przyczyny powstania zostały dokładnie udokumentowane.

Niedobory niezawinione nie podlegają również korekcie podatku VAT naliczonego.

 Możesz być także zainteresowany

 Różnice inwentaryzacyjne - NADWYŻKI - przykłady księgowań Różnice inwentaryzacyjne - NADWYŻKI - przykłady księgowań

06. 12. 2015, Magdalena Sokołowska W artykule omawiamy szczegółowe rozliczanie nadwyżek inwentaryzacyjnych wraz z przykładami księgowań.... Czytaj więcej


 Inwentaryzacja 2015 + Ściąga z terminów inwentaryzacji Inwentaryzacja 2015 + Ściąga z terminów inwentaryzacji

29. 11. 2015, Magdalena Sokołowska Artykuł zawiera informacje na temat sporządzania inwentaryzacji...... Czytaj więcejKategoria: Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Do artykułu 'Różnice inwentaryzacyjne - NIEDOBORY I SZKODY' nawiązują następujące testy:

Ewidencja niedoborów i szkód inwentaryzacyjnych, 12 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: