Rejestracja

Rozrachunki publicznoprawne

Rozrachunki publicznoprawne

| Żaneta Solich

Należności i zobowiązania z tytułu podatków, opłat, ceł, akcyzy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych rozrachunków, w zakresie których obowiązują przepisy prawa podatkowego określamy mianem rozrachunków publiczno-prawnych.

 

Do księgowania rozrachunków z tytułu:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (deklaracje PIT, CIT),
 • zaliczek na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników (lista płac),
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • odsetek za nieterminową wpłatę zobowiązań wynikających z Ordynacji podatkowej,
 • nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • opłat skarbowych,
 • podatek od zysków kapitałowych.

 

za wyjątkiem rozrachunków z tytułu podatku VAT (osobne konto) służy konto 220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem skarbowym”.

 

Z kolei do ewidencjonowania rozrachunków z tytułu:

 • składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • zasiłków i innych składek płaconych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • składek na fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń socjalnych,
 • odsetek za nieterminową wpłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

stosujemy konto 220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 „ Rozrachunki publicznoprawne z ZUS”.

 

Natomiast konta 225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) 225 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” używamy do księgowania rozrachunków z tytułu:

 • podatku akcyzowego,
 • cła i innych obciążeń granicznych,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportu,
 • innych podatków i opłat lokalnych (np. opłata klimatyczna).

Reklama ∇

 

Przykład:

Konto WN

Kwota WN

Operacja gospodarcza

Kwota MA

Konto MA

404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404 Wynagrodzenia

31 000 zł

LP - wypłata wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych za lipiec 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 2015

31 000 zł

230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 Koszty działalności podstawowej

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

4 250 zł

LP - potrącenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne

4 250 zł

220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 Rozrachunki publiczno prawne ZUS

230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

2 407 zł

LP - potrącenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne

2 407 zł

220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 Rozrachunki publiczno prawne ZUS

230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

2 080 zł

LP - potrącenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 080 zł

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne US

405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

6 038 zł

PK - zarachowanie składek na Fundusz Pracy i FGŚP oraz składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę

6 038 zł

220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 Rozrachunki publiczno prawne ZUS

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 Koszty działalności podstawowej

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 Rozrachunki publiczno prawne ZUS

1 500 zł

WB - wypłata zasiłku płatnego ze środków ZUS

1 500 zł

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 Koszty finansowe

300 zł

Nota odsetkowa za nieterminową wpłatę zobowiązań wobec ZUS

300 zł

220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 Rozrachunki publiczno prawne ZUS

220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 Rozrachunki publiczno prawne ZUS

11 495 zł

WB - przelew do ZUS różnicy pomiędzy naliczonymi składkami a wypłaconymi zasiłkami wraz z odsetkami

11 495 zł

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

870Konto 870 - Podatek dochodowy (Kosztowe) 870 Podatek dochodowy

8 000 zł

PK - na podstawie deklaracji CIT zarachowano podatek od osób prawnych

8 000 zł

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne US

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne z US

10 080 zł

WB - przelew do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

10 080 zł

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

500 zł

WB - zwrot nadpłaty podatku od osób prawnych

500 zł

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne US

409Konto 409 - Pozostałe koszty (Kosztowe) 409 Pozostałe koszty

1 300 zł

PK - zarachowanie podatku od czynności cywilnoprawnej, tj zakupu samochodu do działu handlowego

1 300 zł

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne US

528Konto 528 - Koszty handlowe (Kosztowe) 528 Koszty działalności handlowej

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 Koszty finansowe

80 zł

Nota odsetkowa za nieterminową wpłatę zobowiązań wobec US

80 zł

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne US

409Konto 409 - Pozostałe koszty (Kosztowe) 409 Pozostałe koszty

30 zł

Zamówiono urzędowe blankiety weksli zawierające opłatę skarbową

30 zł

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne US

528Konto 528 - Koszty handlowe (Kosztowe) 528 Koszty zarządu

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne z US

30 zł

KW - zapłata za otrzymane blankiety weksli

30 zł

100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100 Kasa

403Konto 403 - Podatki i opłaty (Kosztowe) 403 Podatki i opłaty

600 zł

PK - otrzymano nakaz płatniczy podatku od hali produkcyjnej (środka transportu)

600 zł

225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) 225 Inne rozrachunki publiczno prawne

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 Koszty działalności podstawowej

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) 225 Inne rozrachunki publiczno prawne

200 zł

WB - zapłata raty podatku od nieruchomości (środka transportu)

200 zł

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

403Konto 403 - Podatki i opłaty (Kosztowe) 403 Podatki i opłaty

350 zł

Podatek akcyzowy od zakupionego za granicą samochodu do działu handlowego

350 zł

225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) 225 Inne rozrachunki publiczno prawne

528Konto 528 - Koszty handlowe (Kosztowe) 528 Koszty działalności handlowej

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

10 000 zł

FV importowa za zakup materiałów

10 000 zł

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z odbiorcami

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

240 zł

Dokument celny SAD - zapłata cła

1 065 zł

225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) 225 Inne rozrachunki publiczno prawne

221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) 221-1 podatek VAT naliczony

825 zł

Dokument celny SAD - zapłata podatku VAT

225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) 225 Inne rozrachunki publiczno prawne

1 065 zł

WB - zapłata podatku VAT i cła do urzędu celnego

1 065 zł

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący


Możesz być także zainteresowany

 Benefity dla pracowników w ujęciu rachunkowym i podatkowym Benefity dla pracowników w ujęciu rachunkowym i podatkowym

15. 05. 2017, Marzena Walkiewicz Na rynku pracy coraz popularniejszą formą wynagradzania pracowników poza stałą pensją jest pakiet dodatkowych benefitów. ... Czytaj więcej


 Odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące należności

18. 02. 2018, Marzena Walkiewicz Kiedy spółka powinna dokonać odpisów aktualizujących należności? ... Czytaj więcej


 Kompensata wzajemnych zobowiązań Kompensata wzajemnych zobowiązań

20. 09. 2017, Marzena Walkiewicz Czym jest kompensata i kiedy ją stosować?... Czytaj więcejKategoria: Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: