Rejestracja

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

| Żaneta Solich

Pod pojęciem dostawców i odbiorców mieści się ogół kontrahentów, zarówno osób fizycznych jak i prawnych, krajowych oraz zagranicznych, które regulują swoje wierzytelności gotówką, poleceniem przelewu, czekami rozrachunkowymi, wekslami czy też akredytywą.

Całość należności oraz zobowiązań i roszczeń z tytułu dostaw materiałów, towarów, usług czy dóbr inwestycyjnych, w tym również zaliczki na poczet przyszłych dostaw, a także przychody finansowe i zobowiązania z tytułu weksli własnych ujmujemy na koncie zespołu 2 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”.

Powstanie należności oraz zobowiązań musi być udokumentowane w sposób pozwalający na dokonanie prawidłowych rozliczeń z kontrahentami, a dokumentacja musi spełniać równocześnie funkcje informacyjną i kontrolną. Podstawą do ewidencji rozrachunków z dostawcami i odbiorcami są przede wszystkim faktury VAT, oraz faktury korygujące VAT.

 

W celu zwiększenia przejrzystości i wartości informacyjnej dokonywanych na tym koncie zapisów warto je rozdzielić na konto 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 „Rozrachunki z odbiorcami” oraz 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 „Rozrachunki z dostawcami”. Warto także prowadzić do tych kont ewidencję szczegółową umożliwiającą:

 • identyfikację rozrachunków z podziałem na konkretnych dostawców i odbiorców,
 • dokładne prześledzenie przebiegu rozrachunków,
 • podział rozrachunków z uwzględnieniem rodzaju waluty,
 • wyodrębnienie rozrachunków długo i krótkoterminowych
 • wyodrębnienie zobowiązań wekslowych, wypłaconych zaliczek.

 

Na koncie 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 „Rozrachunki z odbiorcami” księgujemy przede wszystkim:

 • należności z  tytułu sprzedaży usług, produktów, materiałów, towarów i składników majątkowych (WN),
 • zwiększenie należności z tytułu sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów na podstawie faktury korygującej VAT (WN),
 • otrzymane od odbiorców zaliczki na poczet przyszłych dostaw i usług (WN),
 • zwiększenie należności od odbiorców z tytułu kar, grzywien i odszkodowań umownych (WN),
 • naliczone odbiorcom odsetki ustawowe z tytułu nieregulowanych w terminie należności (WN),
 • dodatnie różnice kursowe (WN),
 • wpływ należności (MA),
 • faktury VAT korygujące/zmniejszające wpływy od obiorców (MA),
 • powstanie roszczenia spornego dochodzonego od odbiorcy (MA),
 • uznanie reklamacji odbiorcy (MA),
 • zmniejszenie naliczonych uprzednio kar, grzywien i odsetek ustawowych za zwłokę (MA),
 • umorzenie lub odpisanie należności jako nieściągalnej (MA),
 • ujemne różnice kursowe (MA).

Reklama ∇

Saldo debetowe konta 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 „Rozrachunki z odbiorcami” oznacza kwotę należności od odbiorców za sprzedane produkty, usługi, towary i materiały, natomiast saldo kredytowe oznacza wysokość nadpłat (przedpłat) dokonanych przez odbiorców.

 

Na koncie 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 „Rozrachunki z dostawcami” księgujemy przede wszystkim:

 • spłatę zobowiązań wobec dostawców (WN),
 • w tym także wydanie weksla własnego na spłatę zobowiązania (WN),
 • faktury VAT korygujące/zmniejszające zobowiązania (WN),
 • odpisanie zobowiązania jako przedawnione lub umorzone (WN),
 • dodatnie różnice kursowe (WN),
 • zobowiązania z tytułu zrealizowanych i przyjętych dostaw materiałów, towarów, produktów czy też usług (MA),
 • zwiększenie zobowiązania z tytułu  faktury korygującej VAT od dostawcy (MA),
 • naliczenie przez dostawcę odsetek ustawowych za zwłokę w spłacie zobowiązania (MA),
 • naliczenie przez dostawcę kar, grzywien i odszkodowań umownych (MA),
 • ujemne różnice kursowe (MA).

Saldo kredytowe konta 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 „Rozrachunki z dostawcami”  oznacza wartość stanu zobowiązań wobec dostawców krajowych i zagranicznych, w wyjątkowych przypadkach może wystąpić równolegle saldo debetowe oznaczające istniejące nadpłaty.

 

Należności i rozrachunki wynikające z rozrachunków co najmniej na ostatni dzień roku obrotowego lub inny dzień bilansowy podlegają inwentaryzacji, którą dokonuje się drogą uzyskania od dłużników potwierdzenia wykazanego w księgach rachunkowych stanu należności. Potwierdzenie to winno być dokonane na piśmie.

 


Możesz być także zainteresowany

 Benefity dla pracowników w ujęciu rachunkowym i podatkowym Benefity dla pracowników w ujęciu rachunkowym i podatkowym

15. 05. 2017, Marzena Walkiewicz Na rynku pracy coraz popularniejszą formą wynagradzania pracowników poza stałą pensją jest pakiet dodatkowych benefitów. ... Czytaj więcej


 Odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące należności

18. 02. 2018, Marzena Walkiewicz Kiedy spółka powinna dokonać odpisów aktualizujących należności? ... Czytaj więcej


 Kompensata wzajemnych zobowiązań Kompensata wzajemnych zobowiązań

20. 09. 2017, Marzena Walkiewicz Czym jest kompensata i kiedy ją stosować?... Czytaj więcejKategoria: Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Do artykułu 'Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami' nawiązują następujące testy:

Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, 9 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Księgowanie rozrachunków z odbiorcami, 19 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Księgowanie rozrachunków z dostawcami, 17 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.

Pytania i komentarze do tego artykułu (1)

 1. [ 1] MartaW 07.07.2015, 14:57

  Ciekawy artykuł można się wiele dowiedzieć i nauczyć, ale Ja korzystam ze sprawdzonego od kilku lat biura rachunkowego M-A w Łodzi. Jestem zadowolona bo wszystko jest na czas i nie muszę się niczym przejmować bo wiem że Panie są bardzo kompetentne.

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: