Rejestracja

Środki higieny osobistej w ewidencji księgowej i podatkowej

Środki higieny osobistej w ewidencji księgowej i podatkowej

| Magdalena Sokołowska

 

Pracodawcy zobowiązani są zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wynika to wprost z przepisów Kodeksu Pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bhp oraz innych przepisów wykonawczych.

 

Ilość i rodzaje środków czystości powinny zależeć od stopnia zanieczyszczenia ciała pracowników w czasie wykonywania pracy oraz zostać określone w przepisach zakładowych np. w regulaminie wynagradzania lub specjalnym regulaminie związanym z przyznawaniem środków czystości oraz odzieży pracowniczej. Do najczęściej przyznawanych środków czystości należą: mydła, pasty do mycia rąk, kremy, ręczniki. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za środki czystości. Pracodawca może nie wydawać pracownikom środków higieny osobistej pod warunkiem zapewnienia im możliwości skorzystania z nich w zakładowych pomieszczeniach socjalnych np. nieograniczony dostęp do mydeł, ręczników w umywalniach zakładowych.

 

Środki związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy np. w/w środki higieny osobistej w księgach rachunkowych ujmuje się na koncie 405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, zalecane jest stosowanie do tego konta odpowiednio dostosowanej analityki ponieważ na koncie tym ujmuje się również inne koszty związane z działalnością operacyjną jednostki.

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż środki czystości służące utrzymaniu czystości na terenie zakładu pracy ujmuje na koncie 401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) 401 Zużycie materiałów i energii.

 

Ewidencja księgowa  zakupu i przekazania środków higieny osobistej dla pracowników:

 

L.p.

Treść operacji

Strona WN

Strona MA

1.

Faktura zakupu środków czystości dla pracowników np. mydła

 

 

a

wartość brutto

 

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

b

kwota VAT naliczonego

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie naliczonego VAT

 

c

wartość netto

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakup

 

2.

Przyjęcie środków czystości osobistej do magazynu

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materiały

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu

3.

Wydanie środków czystości pracownikom

405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materiały

Reklama ∇

 

Podatek dochodowy a środki higieny osobistej

 

Świadczenia rzeczowe otrzymane od pracodawcy stanowią przychód ze stosunku pracy, jednak zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku są świadczenia przyznawane na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Dla pracodawcy zakup środków higieny osobistej stanowi koszt uzyskania przychodu, gdyż zakup ich związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

VAT

 

Z punktu widzenia podatku od towarów i usług nie podlega wątpliwości, że pracodawcy przysługuje odliczenie podatku naliczonego wykazanego na fakturze zakupu.

Przekazanie natomiast pracownikom środków czystości nie powoduje obowiązku rozliczenia VAT należnego od tego przekazania bowiem przekazanie to nie stanowi odpłatnej dostawy towarów. Nie można tej dostawy też kwalifikować jako nieodpłatne przekazanie towarów ponieważ przy nieodpłatnym przekazaniu opodatkowane są wszelkie przekazania towarów służące celom osobistym pracowników. Przekazania środków higieny nie możemy utożsamiać z celami osobistymi pracowników gdyż obowiązek ich zapewnienia wynika z odrębnych przepisów, służy czynnościom związanym z działalnością gospodarczą oraz będzie służyć zgodnemu z przepisami prawa funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 28.11. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 2011r, sygnatura: IBPP3/443-1120/11/KO.

 

A co z „ZUS-em” od przekazanych środków czystości?

 

Jeśli chodzi o rozliczenie składkowe to wartość świadczeń przyznanych na podstawie przepisów bhp nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne.


Możesz być także zainteresowany

 Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego -          BEZ TAJEMNIC Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego - BEZ TAJEMNIC

26. 06. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury artykułu o tematyce wynagrodzeń.... Czytaj więcej


 Księgowanie zakupu napojów oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników – praktyczne ujęcie Księgowanie zakupu napojów oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników – praktyczne ujęcie

12. 11. 2015, Magdalena Sokołowska W artykule przedstawiamy jak w praktyczny sposób ująć w księgach rachunkowych zakup napojów oraz posiłków profilaktycznych... Czytaj więcej


 Ewidencja wynagrodzeń. Ewidencja wynagrodzeń.

25. 03. 2014, Żaneta Solich W artykule wyjaśniam w jaki sposób sporządzana i księgowana jest lista płac.... Czytaj więcejPytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: