Rejestracja

Szybki zwrot VAT - w ciągu 15 dni

Szybki zwrot VAT - w ciągu 15 dni

| Marzena Walkiewicz

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzony zostanie nowy 15-dniowy termin zwrotu VAT. Zmiana ta, wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu, jest potocznie nazywana szybkim zwrotem VAT. Polski Ład przygotowany przez rząd zawiera rozwiązania, które mają na celu zachęcenie podatników do korzystania z obrotu bezgotówkowego. Nowe regulacje będą wspierać korzystanie z terminali płatniczych, zapewnią ulgę na terminal oraz 15-dniowy zwrot VAT. Najbardziej atrakcyjną ze zmian jest niewątpliwie 15 dniowy zwrot VAT, gdyż takie rozwiązanie pozwoli na znaczną poprawę płynności finansowej danego przedsiębiorstwa. Aby jednak skorzystać z preferencyjnych warunków dotyczących zwrotu VAT w ciągu 15 dni – należy spełnić niezbędne do tego warunki. Przepis dotyczący 15 dniowego zwrotu VAT został uregulowany w art. 87 ust. 6e ustawy o VAT.

Zwrot podatku VAT – ustawowe terminy

Ustawodawca do tej pory przewidywał trzy różne terminy dokonania zwrotu wykazanej w pliku JPK_V7 nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym:

Termin podstawowy – 60 dni od dnia złożenia pliku JPK_V7. Przy określaniu tego terminu zwrotu nie ma znaczenia ani rodzaj dokonywanych zakupów (towary handlowe czy środki trwałe), ani też stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług. Termin ten dotyczy również tych podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju (transakcja nie jest opodatkowana w Polsce). W przypadku wątpliwości co do zasadności zwrotu, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, przy podstawowym okresie zwrotu 60 dni organ podatkowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu. Przedłuża go zawsze w formie postanowienia.

Termin przedłużony – 180 dni od dnia złożenia JPK_V7. Jeśli podatnik za dany okres rozliczeniowy nie wykaże żadnej sprzedaży (nawet nieopodatkowanej), a jedynie zakupy (czyli nie wystąpi podatek należny, a jedynie naliczony), to urząd skarbowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu podatku VAT do 180 dni.

Termin skrócony – 25 dni od dnia złożenia JPK_V7. Podatnik ma prawo do starania się o zwrot na własny rachunek bankowy w tym terminie, pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki wskazane w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Termin ten obowiązuje również dla zwrotu podatku VAT na rachunek VAT (w tym przypadku wskazanych w wyżej wymienionym artykule warunków nie ma podatnik obowiązku spełnić).

Jak wynika z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, aby skrócenie terminu zwrotu do 25 dni było możliwe, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

1) Kwoty podatku naliczonego, wykazane w JPK_V7, z wyłączeniem kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu, wynikają z:

- faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

- faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

- dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone,

- importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w pliku JPK_V7 została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,

3) Podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

4) Podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

- był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

- składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Do powyższych trzech terminów, wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu – od stycznia 2022 roku możliwy jest również tzn. szybki zwrot VAT w ciągu 15 dni, który liczony jest od:

 • terminu do złożenia deklaracji, jeżeli jest ona lub jej korekta złożona przed lub w tym terminie, albo przed,
 • terminu złożenia korekty deklaracji wykazującej zwrot różnicy podatku złożonej po terminie złożenia deklaracji.

Zwrot VAT w 15 dni

Podatnik bezgotówkowy zgodnie z założeniami Polskiego ładu będzie mógł po spełnieniu określonym warunków otrzymać nadwyżkę podatku naliczonego w ciągu 15 dni, licząc od terminu przewidzianego na złożenie deklaracji.

Podstawowym wymogiem, którego spełnienie pozwoli na uzyskanie przyśpieszonego zwrotu VAT, będzie udowodnienie, że w okresie ostatnich trzech miesięcy:

 • co najmniej 80% sprzedaży zostało zaewidencjonowane przy pomocy kas rejestrujących, umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas (CRK) – kasy online i wirtualne;
 • co najmniej 80% (do końca 2023 roku – nie mniej niż 65%) sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało opłacone z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu.

Ponadto, aby otrzymać przyśpieszony zwrot VAT, należy spełnić warunki dodatkowe:

 • przez poprzednie 12 miesięcy łączna wartość zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas sprzedaży, wraz z podatkiem, nie będzie mogła być niższa niż 50.000 zł za każdy okres rozliczeniowy;
 • kwota zwrotu VAT nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas w danym okresie rozliczeniowym;
 • kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w bieżącej deklaracji, nie będzie mogła przekraczać 3.000 zł;
 • podatnik, przez poprzednie 12 miesięcy, będzie musiał być zarejestrowany jako czynny płatnik VAT, składać deklaracje oraz prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących umożliwiających połączenie i przesyłanie danych do CRK;
 • podatnik przez 3 miesiące poprzedzające ubieganie się o przyspieszony zwrot VAT będzie musiał posiadać rachunek ujawniony na tzw. „białej liście”.

Warto również przypomnieć definicję tzn. podatnika bezgotówkowego, który będzie mógł skorzystać z szybkiego zwrotu VAT. Podatnikiem Bezgotówkowym zgodnie z założeniami projektu, będą mogli zostać przedsiębiorcy, którzy spełnią określone warunki:

 • 80% klientów mają stanowić konsumenci,
 • co najmniej 25% obrotu ma to być sprzedaż detaliczna,
 • co najmniej 65% sprzedaży musi odbywać się bezgotówkowo.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, status podatnika bezgotówkowego samodzielnie zweryfikuje KAS zestawiając informacje z kas online z plikami JPK_V7.

Kwestia, która może budzić niepokój wśród podatników to kwestia doręczenia postanowienia przedłużającego omawiany termin zwrotu albo decyzji odmawiającej jego udzielenia, która została uregulowana w art. 87 ust. 6j ustawy o VAT. W myśl przepisu ustawy - jeżeli upłyną 4 dni od awizowania przesyłki na poczcie lub w urzędzie gminy lub miasta, a nawet zamieszczenia informacji przez organ na epuap, to następuje tzn. fikcja doręczenia takiego rozstrzygnięcia. Należy zaznaczyć, że nic nie uzasadnia takiej regulacji. Niejednokrotnie występują sytuację, w których urząd skarbowy wysyła rozstrzygnięcia w okolicach świąt i ustawowe 4 dni na odbiór mogą okazać się w wielu przypadkach czasem niewystarczającym.

Szybki zwrot VAT przysługiwać będzie w głównej mierze branży detalicznej i to raczej większym podmiotom, które od co najmniej roku przed wykazaniem zwrotu już działają. W dalszym ciągu wielu podatników nie używa jeszcze, lub używa w znikomym stopniu kas on-line. Zatem jak się okazuje, z nowego i bardzo atrakcyjnie przedstawionego przepisu de facto nie skorzysta wielu podatników poprzez rozbudowane warunki oraz budzącą niepokój regulację w zakresie fikcji doręczenia rozstrzygnięcia. Zatem warto raz jeszcze przeanalizować niezbędne do spełnienia warunki, aby otrzymać zwrot VAT w ciągu 25 dni, gdyż na ten moment wydaje się on bardziej realnym i bezpieczniejszym rozwiązaniem niż nowo wprowadzone przepisy.

 

 

Możesz być także zainteresowany

 W jaki sposób legalnie zatrudnić osobę z Ukrainy? W jaki sposób legalnie zatrudnić osobę z Ukrainy?

10. 05. 2022, Marzena Walkiewicz Pracodawca, który planuje zatrudnienie cudzoziemca, zobowiązany jest do podjęcia określonych kroków legalizujących prawo do pracy takiej osoby w Polsce. ... Czytaj więcej


 Podatkowa Grupa Kapitałowa - jakie niesie korzyści? Podatkowa Grupa Kapitałowa - jakie niesie korzyści?

03. 04. 2022, Marzena Walkiewicz Głównym celem utworzenia PGK jest traktowanie jej jako samodzielnego podatnika podatku dochodowego. Wiąże się to z tym, iż spółki wchodzące w skład PGK nie rozliczają się podatkiem dochodowym oddzielnie, a opodatkowaniu podlega dochód wypracowany przez spó...... Czytaj więcej


 Kontrola wewnętrzna jako element usprawniający rachunkowość Kontrola wewnętrzna jako element usprawniający rachunkowość

28. 02. 2022, Łukasz Walkiewicz Kontrola wewnętrzna jest niezbędnym elementem, który powinien zostać zaimplementowany w każdym przedsiębiorstwie, bowiem kontrola, identyfikacja, analiza i ocena wszelkiego rodzaju ryzyk... Czytaj więcejKategoria: VAT Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Pytania i komentarze do tego artykułu (1)

 1. [ 1] Michał 22.03.2022, 10:29

  Warto też pamiętać że częste faktury pro-forma nie dają prawa do odliczania VATu (czasami można się zdziwić). Jak ktoś szuka info o tym niech poczyta: https://www.odpowiedziprawne.pl/-faktura-pro-forma-a-prawo-do-odliczenia-podatku-vat#toc-1 Lepiej wiedzieć wcześniej i rozsądnie planować wydatki/przychody.

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: