Rejestracja

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty rodzajowe ciąg dalszy

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty rodzajowe ciąg dalszy

| Magdalena Sokołowska

 

Konto Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia jest kontem układu rodzajowego kosztów. Na koncie tym ujmujemy świadczenia na rzecz pracowników, ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia.

 

Konto 405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia jest kontem wynikowym co oznacza, że nie wykazujemy go w bilansie, konto to początkiem roku nie posiada salda początkowego i ma bezpośredni wpływ na wynik finansowy jednostki. Księgowań na tym koncie dokonuje się po stronie Wn. Po stronie Ma można wykazywać korekty wysokości ubezpieczeń społecznych lub innych świadczeń, jednak dla zachowania czystości obrotów na kontach kosztowych zaleca się księgowanie korekt zapisem ujemnym po stronie Wn.

 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują:

a)      składki ubezpieczeń społecznych obciążających pracodawcę,

b)      składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz     Emerytur Pomostowych,

c)      odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia urlopowe,

d)     koszty bezpieczeństwa i higieny pracy ponoszone przez pracowników np.:

 • środki higieny osobistej,
 • materiały na szkolenie z zakresu BHP,
 • środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • posiłki profilaktyczne, napoje,
 • odzież, obuwie ochronne lub ekwiwalenty pieniężne za używanie przez pracowników własnej odzieży lub jej pranie,
 • koszty związane z opieką medyczną w tym koszty badań wstępnych, okresowych, kontrolnych,

e) odprawy pieniężne,

f) odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,

g) koszty szkolenia i dokształcania pracowników,

h) dopłaty do biletów okresowych na dojazdy do pracy,

i) inne świadczenia na rzecz pracowników np. bony towarowe, paczki okolicznościowe.

 

Do konta Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  zaleca się prowadzenie ewidencji analitycznej, poniżej przykład:

Księgowań na koncie 405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dokonuje się na podstawie  faktur VAT, rachunków, deklaracji ZUS DRA, a także na podstawie dokumentu PK – Polecenie księgowania.

WAŻNE:

Wartość świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP, ekwiwalenty za te świadczenia oraz wydatki związane z obowiązkowymi badaniami nie są dla pracownika przychodem ze stosunku pracy a więc zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych i wyłączone z podstawy składek na ubezp. społeczne i zdrowotne,

 

Konto 405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na koniec roku na podstawie dokumentu PK lub elektronicznego dokumentu z systemu księgowego wykazywane jest w sprawozdaniu finansowym:

a)      przy stosowaniu wariantu porównawczego rachunku zysków i strat:

w części B. Koszty działalności operacyjnej -> VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

b) przy stosowaniu wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat:

w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach”

 

NOWOŚĆ -> Po zmianach ustawy o rachunkowości z dnia 23.07.2015r. w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym pozycja B.VI zmieniła nazwę "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym – emerytalne". Oznacza to, że w pozycji tej należy wyodrębniać świadczenia emerytalne, tj. zarówno składki emerytalne płacone w ramach ubezpieczenia społecznego, jak i przykładowo świadczenia związane z programami emerytalnymi. 

Reklama ∇


 

Podstawowe księgowania na koncie 405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

L.p.

Treść operacji

Konto Wn

Konta Ma

1.

Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zakład pracy

 

405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 Rozrachunki z ZUS

2.

 

Koszty szkoleń BHP i opieki medycznej finansowane w całości przez zakład pracy  (stanowiące zobowiązanie jednostki) 

 

405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

 

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

3.

Przekazanie pracownikom środków bhp, odzieży ochronnej   (pobranie z własnych zapasów materiałów)

405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materiały

4.

Roczny odpis na ZFŚS

405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

851Konto 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Pasywne) 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

5.

Naliczenie ekwiwalentu dla pracownika za pranie odzieży

405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

234Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami (Aktywno-pasywne) 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

6.

PK – Przeksięgowanie kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na dzień bilansowy (wariant kalkulacyjny)

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

7.

PK – Przeksięgowanie kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na dzień bilansowy (wariant porównawczy)

860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860 Wynik finansowy

405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Na koncie 405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia nie księgujemy:

 • kosztów podróży służbowych,
 • środków czystości służących zachowaniu czystości na terenie jednostki oraz użytkowanych w pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych,
 • wydatków finansowych z funduszy specjalnych,
 • wypłat oraz świadczeń pieniężnych, które stanowią część wynagrodzenia,
 • składek na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP które zostały ustalone od wynagrodzeń obciążających koszty budowy środka trwałego lub dotyczą wynagrodzeń wypłacanych z zysku jednostki,
 • koszty imprez i spotkań organizowanych dla kontrahentów, nawet jeśli uczestniczą w nich pracownicy.

Możesz być także zainteresowany

 Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego -     BEZ TAJEMNIC Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego - BEZ TAJEMNIC

26. 06. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury artykułu o tematyce wynagrodzeń.... Czytaj więcej


 Kalkulator wynagrodzeń - dla umów o pracę, umów o dzieło oraz umów zlecenie Kalkulator wynagrodzeń - dla umów o pracę, umów o dzieło oraz umów zlecenie

29. 03. 2015, Jak-księgować.pl Kalkulator oblicza wysokość wynagrodzenia netto do wypłaty w danym miesiącu uwzględniając kwoty składek na ubezpieczenia społeczne jak... Czytaj więcej


 Ewidencja wynagrodzeń. Ewidencja wynagrodzeń.

25. 03. 2014, Żaneta Solich W artykule wyjaśniam w jaki sposób sporządzana i księgowana jest lista płac.... Czytaj więcejPytania i komentarze do tego artykułu (1)

 1. [ 1] Justyna 29.11.2017, 14:40

  Bardzo fachowo napisane, wszystko na swoim miejscu. Jak to ułatwić pracodawcy? Jak ma tym zarządzać? Myślę, że opisany tu system: http://motivizer.pl/blog/jak-zarzadzac-swiadczeniami-pracowniczymi-na-czym-polega-wynagrodzenie-kafeteryjne/ może być w tym pomocny.

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: