Rejestracja

Wartości niematerialne i prawne.

Wartości niematerialne i prawne.

| Żaneta Solich

Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych obejmuje nabyte przez przedsiębiorstwo  i używane na jego własne potrzeby prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania przez okres dłuższy niż 1 rok.

 

WARTOŚCI NIEMATERLIANE I PRAWNE

dzielimy na:

NABYTE PRAWA MAJĄTKOWE:

NABYTE PROGRAMY KOMPUTEROWE

WARTOŚC FIRMY (DODATNIA):

KNOW-HOW

KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH

 

 Nabyte prawa majątkowe zalicza się  między innymi:

 • prawa autorskie,
 • prawa do wynalazków,
 • prawa do projektów,
 • licencje,
 • patenty,
 • wzory zdobnicze,
 • znaki towarowe.

 

Nabyte programy komputerowe muszą by używane przez przedsiębiorstwo przez okres dłuższy niż 1 rok lub mogą być oddane w najem innej jednostce na podstawie umowy.

 

Wartość firmy powstaje w wyniku przejęcia lub nabycia przez przedsiębiorstwo innej  jednostki lub jej zorganizowanej części.

Dodatnia wartość firmy jest różnicą między ceną nabycia określonej jednostki lub jej części a niższą od niej wartością godziwą składników majątkowych tej jednostki.

cena nabycia > wartość godziwa przejętych aktywów netto

Jeżeli natomiast cena nabycia przez przedsiębiorstwo innej jednostki jest niższa od wartości godziwej to wartość firmy jest ujemna. Powstałą z rozliczenia przy zakupie (przejęciu) różnicę nieprzewyższającą wartości godziwej nabytych aktywów trwałych (z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych) zalicza się do przychodów przyszłych okresów. Natomiast część przekraczająca wartość godziwą nabytych aktywów trwałych (z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych) zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych.

cena nabycia < wartość godziwa przejętych aktywów netto

Wartość firmy podlega amortyzacji przez okres nie krótszy niż pięć lat, który w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony do 20 lat, a amortyzacja wartości firmy obciąża pozostałe koszty operacyjne.

Przepisy podatkowe nie odnoszą się do ujemnej wartości firmy.

 

KNOW-HOW to wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

 

Do Kosztów prac rozwojowych zalicza się prace prowadzone przez przedsiębiorstwo na własne potrzeby, które zostały zakończone pozytywnym wynikiem, i który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Ponadto:

a) produkt lub technologia wytwarzania zostały ściśle określone a dotyczące ich koszty prac rozwojowych są wiarygodnie ustalone,

b) techniczna przydatność produktu lub technologii została potwierdzona i udokumentowana i na tej podstawie przedsiębiorstwo podjęło decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,

c) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte przychodami spodziewanymi ze sprzedaży tych produktów lub zastosowaniem technologii.

 

Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych ustala się tak samo jak wartość środków trwałych, tzn. według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wg wartości rynkowej z dnia otrzymania darowizny. Również podatek VAT naliczany jest podobnie.

Jednak w odróżnieniu od środków trwałych nie ma możliwości wprowadzania ulepszeń, modyfikacji,  lub remontu wartości niematerialnej i prawnej. Wydatki takie nie podwyższają wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych i należy je traktować jako odrębne składniki majątku, odrębnie amortyzowane.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są tylko metodą liniową w równych comiesięcznych ratach lub na koniec roku podatkowego a okres ich amortyzacji nie może być krótszy niż:

 • 24 miesiące - od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich
 • 36 miesięcy - od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych
 • 5 lat (60 miesięcy) - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Jeżeli wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych nie przekracza 3 500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 zł można je zakwalifikować do składników majątku o niskiej wartości oraz w miesiącu oddania do użytkowania zaksięgować je bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

 

Wartości niematerialne i prawne (WNiP) ewidencjonuje się w wartości początkowej na koncie 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) 020 Wartości niematerialne i prawne, a konto to może wykazywać tylko saldo Winien.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych księgujemy na koncie 075Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (Pasywne) 075 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, a konto to może wykazywać tylko saldo Ma.

Opis operacji Księgowanie
konto WN Kwota Uzasadnienie konto MA Kwota Uzasadnienie
1. FV - zakupiono program komputerowy o wartości 2 350 zł + 23% VAT 300Konto 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (Aktywno-pasywne) 300 Rozliczenie zakupu 2 350 zł zwiększenie stanu aktywów do rozliczenia 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami 2 890 zł zwiększenie zobowiązań wobec dostawców
221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie VAT naliczonego 540 zł podatek VAT
2. Przyjęto zakupiony wcześniej program do używania. 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) 020 Wartości niematerialne i prawne 2 350 zł zwiększenie stanu posiadania 300Konto 300 - Rozliczenie zakupu aktywów trwałych (Aktywno-pasywne) 300 Rozliczenie zakupu 2 350 zł zmniejszenie stanu aktywów do rozliczenia 
3. Dokonano odpisu amortyzującego wartości niematerialne i prawne 400Konto 400 - Amortyzacja (Kosztowe) 400 Amortyzacja 525 zł koszty w układzie rodzajowym 075Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (Pasywne) 075 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 525 zł wzrost wartości umorzenia
550Konto 550 - Koszty zarządu (Kosztowe) 550 Koszty zarządu 525 zł koszty w układzie funkcjonalnym 490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów 525 zł  
4. FV - sprzedaż znaku towarowego o wartości początkowej 10 000 zł i dotychczasowym umorzeniu w wysokości 4 350 zł, VAT 23% 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 Rozrachunki z odbiorcami 6 949 zł zwiększenie należności od odbiorców 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) 760 Pozostałe przychody operacyjne 5 650Konto 650 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Aktywne) 650 przychód
221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) 221-1 Rozliczenie VAT należnego 1 299 zł podatek VAT
5. LT - rozchód sprzedanego znaku towarowego 075Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (Pasywne) 075 Wartości niematerialne i prawne 4 350 zł wyksięgowa- nie dotychczaso-wego umorzenia 020Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne (Aktywne) 020 Wartości niematerialne i prawne 10 000 zł zmniejszenie stanu posiadania na koncie aktywnym
761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 Pozostałe koszty operacyjne 5 650Konto 650 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Aktywne) 650 koszt

Możesz być także zainteresowany

 Aktywa Aktywa

14. 02. 2013, Ewa Kusznierowska Najogólniej definiując aktywa to majątek jednostki. Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 18.12.2000 r., Nr 113, poz. 1186), aktywa są to ... Czytaj więcejPytania i komentarze do tego artykułu (1)

 1. [ 1] barbara 13.12.2014, 17:29

  Stowarzyszenie w ramach projektu zakupiło film o wiśni za kwotę 5000 zł. Czy zakup tego filmu należy zaliczyć do wartości niematerialnych prawnych? dziękuję.

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: