Rejestracja

Wartości niematerialne i prawne – koszty witryny internetowej

Wartości niematerialne i prawne – koszty witryny internetowej

| Marzena Walkiewicz

SKI 32 Wartości niematerialne i prawne – koszty witryny internetowej

W dobie cyfryzacji i coraz to nowocześniejszych technologii, która wkracza również w sferę biznesu posiadanie własnej strony internetowej przez jednostki gospodarcze staje się niezbędną kwestią do tego, by istnieć na rynku. Jest ona najlepszą formą przedstawienia własnej firmy oraz produktów, która może dotrzeć do większego grona odbiorców. Założenie strony internetowej oraz jej utrzymanie generuje wydatki, które nierzadko budzą wątpliwości w kwestii ich rozliczenia. Kwestia ta została wyjaśniona w Interpretacji Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SKI) nr 32 Wartości niematerialne i prawne – koszty witryny internetowej.

Zakres SKI 32

W Interpretacji SKI 32 Wartości niematerialne i prawne – koszty witryny internetowej można znaleźć wyjaśnienia, w jaki sposób rozliczyć koszty związane z złożeniem strony internetowej. SKI 32 nie odnosi się jednak do:

  • nakładów poniesionych na zakup, opracowanie, skompletowanie i użytkowanie sprzętu komputerowego (np. serwerów internetowych, serwerów publicznie udostępnianych, serwerów produkcyjnych i łączy internetowych) dla witryny internetowej. Nakłady takie należy rozliczać zgodnie z MSR 16.
  • nakładów związanych z wykupieniem miejsca na serwerze dla witryny internetowej (tzw. web hosting), to nakłady te ujmuje jako koszt zgodnie z paragrafem 88 MSR 1 oraz Założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej w momencie odbioru tych usług.
  • nakładów poniesionych na opracowanie lub użytkowanie witryny internetowej (lub oprogramowania do przeznaczonego dla witryn internetowych), jeżeli witryna internetowa ma zostać sprzedana innej jednostce. Jeżeli witryna internetowa jest leasingowana w ramach leasingu operacyjnego, postanowienia zawarte w SKI 32 powinien stosować leasingodawca. Jeżeli witryna internetowa jest leasingowana w ramach leasingu finansowego, leasingobiorca powinien zastosować SKI 32 po początkowym ujęciu leasingowanego składnika aktywów.

Kryteria kwalifikacji aktywów do wartości niematerialnych i prawnych

Zgodnie z SKI 32 opracowana własna witryna internetowa jednostki z dostępem dla użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych stanowi składnik wartości niematerialnych wytworzony przez jednostkę we własnym zakresie, który podlega wymogom MSR 38. Opracowana witryna internetowa ujmowana jest jako składnik aktywów niematerialnych wtedy i tylko wtedy, gdy poza spełnieniem ogólnych wymogów zawartych w paragrafie 21 MSR 38, które dotyczą ujmowania i początkowej wyceny odnośnych aktywów, jednostka spełnia wymogi paragrafu 57 MSR 3.

W myśl Interpretacji SKI 32 spełnienie wymogu wykazania, w jaki sposób witryna internetowa wygeneruje prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne, zgodnie z paragrafem 57 d) MSR 38, powinno być wykonalne przede wszystkim wówczas, gdy witryna internetowa ma zdolność generowania przychodów, na przykład bezpośrednich przychodów wynikających z możliwości złożenia zamówień na witrynie internetowej. Jeżeli natomiast witryna internetowa została opracowana wyłącznie lub głównie dla celów promocji bądź reklamy produktów lub usług własnych, to jednostka nie będzie w stanie udowodnić, że witryna internetowa spowoduje powstanie prawdopodobnych przyszłych korzyści ekonomicznych, a zatem wszystkie nakłady poniesione na opracowanie takiej witryny ujmuje się w kosztach w momencie poniesienia.

 

Etapy opracowywania witryny internetowej oraz ich ujęcie w księgach rachunkowych   

Etapy opracowywania witryny internetowej można przedstawić następująco:

1)     planowanie, które polega na przeprowadzeniu analizy wykonalności, określeniu celów i specyfikacji, ocenie dostępnych alternatyw i wybraniu preferowanego rozwiązania. Planowanie w swej istocie podobne jest do etapu prac badawczych opisanych w paragrafach 54–56 MSR 38. Nakłady poniesione na tym etapie ujmuje się w kosztach w momencie ich poniesienia. Księgowo ujmowane są zatem następująco:

  • strona WN konta zespołu 4 lub 5,
  • strona MA konta zespołu 1,2 lub 3;

Zgodnie z SKI 32 etap opracowania aplikacji (oprogramowania) i infrastruktury, etap opracowania projektu graficznego i etap opracowania zawartości witryny, w zakresie, w jakim zawartość ta nie jest opracowywana na potrzeby reklamy i promocji własnych produktów i usług jednostki, można uznać za etapy podobne w swej istocie do etapu prac rozwojowych opisanych w paragrafach 57–64 MSR 38. Nakłady poniesione na tych etapach zwiększają (koszt) witryny internetowej ujętej w wartościach niematerialnych, jeżeli nakłady te można w racjonalny i uzasadniony sposób bezpośrednio przyporządkować lub przypisać do czynności przygotowania witryny internetowej do zamierzonego stosowania. Jednak zgodnie z paragrafem 71 MSR 38 nakłady poniesione na składnik wartości niematerialnych, które za poprzednie lata obrotowe były ujmowane w sprawozdaniu finansowym w ciężar rachunku zysków i strat, nie aktywuje się w późniejszym okresie w wartościach niematerialnych (np. jeżeli koszt praw autorskich do pewnych treści został w pełni zamortyzowany, a treści te zostały w późniejszym okresie zamieszczone na witrynie internetowej);

2)     opracowanie aplikacji (oprogramowania) i infrastruktury, które polega na uzyskaniu nazwy domeny, zakupie i skompletowaniu sprzętu i oprogramowania operacyjnego, zainstalowaniu opracowanych aplikacji i przeprowadzenie testów wytrzymałościowych. Nakłady poniesione na tym etapie ujmowane są jako wartości niematerialne i prawne lub środki trwałe. Księgowo ujmowane są zatem, w przypadku zakupu domeny, oprogramowania i instalacji oraz testów  następująco:

natomiast w przypadku zakupu sprzętu:

3)     opracowanie projektu graficznego, który polega na zaprojektowaniu wyglądu stron internetowych. Nakłady poniesione na tym etapie ujmowane są jako wartości niematerialne i prawne, a wiec należy ująć je w księgach rachunkowych zapisem:

4)     opracowanie zawartości, który polega na stworzeniu, nabyciu, przygotowaniu i zamieszczeniu w witrynie internetowej informacji tekstowych lub graficznych przed zakończeniem opracowywania witryny internetowej. Informacje te mogą być przechowywane w odrębnych bazach danych, które zostaną zintegrowane w witrynie internetowej (bądź udostępniane poprzez witrynę) lub też zakodowane (zaszyfrowane) bezpośrednio na stronach internetowych. Jeżeli nakłady poniesione na tym etapie można w racjonalny i uzasadniony sposób bezpośrednio przyporządkować lub przypisać do czynności przygotowania witryny internetowej do zamierzonego stosowania wówczas ujmowane są w wartościach niematerialnych i prawnych. Księgowo ujmowane są zatem następująco:

Natomiast w części, w jakiej opracowana zawartość jest przeznaczona na reklamę lub promocję własnych produktów poniesione nakłady ujmowane są jako koszty w momencie ich poniesienia. Księgowo ujmowane są zatem następująco:

  • strona WN konta zespołu 4 lub 5,
  • strona MA konta zespołu 1,2 lub 3;

5)     etap użytkowania, który rozpoczyna się po procesu opracowywania witryny internetowej. Na tym etapie jednostka utrzymuje i udoskonala aplikacje, infrastrukturę, projekt graficzny oraz zawartość witryny internetowej. Nakłady ponoszone na tym etapie ujmuje się w kosztach, chyba że spełniają kryteria zwarte w paragrafie 18 MSR 38.

 


Możesz być także zainteresowany

 Towary używane - ewidencja księgowa przy zakupie i sprzedaży Towary używane - ewidencja księgowa przy zakupie i sprzedaży

17. 02. 2021, Marzena Walkiewicz Jak ewidencjonować sprzedaż towarów używanych w księgach rachunkowych przy zakupie i sprzedaży? ... Czytaj więcej


 Podatek dochodowy wg KSR 2 Podatek dochodowy wg KSR 2

25. 12. 2020, Marzena Walkiewicz Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy” skupia się na trudnym i niejednokrotnie problematycznym dla przedsiębiorstw zagadnieniu jakim jest podatek dochodowy oraz podatek odroczony. ... Czytaj więcej


 Rozliczenie kosztów wydziałowych w księgach rachunkowych Rozliczenie kosztów wydziałowych w księgach rachunkowych

06. 10. 2020, Marzena Walkiewicz Koszty wydziałowe dotyczą kosztów związanych z kosztami pośrednimi produkcji, czyli kosztami działalności pomocniczej. ... Czytaj więcejKategoria: Praktyczne przykłady CIT VAT

Artykuły z kategorii VAT

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: