Rejestracja

Weksle - ujęcie i prezentacja

Weksle - ujęcie i prezentacja

| Marzena Walkiewicz

Weksel stanowi swego rodzaju bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty określonej sumy, zawartej w umowie wekslowej, określonej osobie w ustalonym miejscu i terminie przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną. Jest on źródłem kredytu, który może być wykorzystany nie tylko jako zapłata w transakcjach z dostawcami, ale również złożony w banku do dyskonta, które jest sprzedażą weksla przed terminem jego wymagalności. Podstawą prawną stosowania weksli w obrocie gospodarczym jest ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe. Zgodnie z ww. ustawą jest to dokument, który musi spełnić warunki zawarte w art. 101 prawa wekslowego, aby mógł być określony jako weksel:

  1. nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
  2. przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
  3. oznaczenie terminu płatności;
  4. oznaczenie miejsca płatności;
  5. nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
  6. oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
  7. podpis wystawcy wekslu.

Weksle generalnie pełnią funkcję gwarancyjną i zabezpieczają wykonania zobowiązań wystawcy weksla. Istnieje możliwość, że nie zawsze suma wekslowa jest obu stronom znana w chwili wystawienia weksla. Dzieje się tak w przypadku, gdy strony zawierają umowę ogólną na mocy, której w przyszłości zawierane będą pojedyncze umowy sprzedaży danych towarów. Z racji tego, najczęściej spotykanym wekslem w obrocie gospodarczym jest weksel in blanco, w którym zobowiązanie wekslowe wywołujące skutki prawne powstaje dopiero w chwili wypełnienia weksla.

 

Ujęcie weksli w księgach rachunkowych

Co do zasady sposób ewidencji weksli w księgach rachunkowych zależy od rodzaju weksla, czy są to weksle własne, które zostały wystawione przez jednostkę, czy weksle obce otrzymane od kontrahentów w celu zabezpieczenia należności. Wcześniej już wspominane weksle in blanco ewidencjonowane są w księgach rachunkowych wyłącznie pozabilansowo. Zapisy w ewidencji bilansowej pojawią się dopiero z chwilą prawidłowego wypełnienia weksla in blanco. Ewidencja weksla in blanco od strony wystawcy widnieje jako zobowiązanie warunkowe na kontach zespołu „ 291Konto 291 - Zobowiązania warunkowe (Pasywne) 291”, natomiast od strony otrzymującego weksel będzie to należność warunkowa na kontach zespołu „ 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240”. Po stronie MA ujmowana jest wartość weksli obcych przekazanych kontrahentom lub do dyskonta do banku. Po stronie WN ujmowane jest wygaśnięcie zobowiązania warunkowego z chwilą wykupu weksla przez dłużnika lub jego zwrotu.

 

Weksle obce

Są to weksle, które otrzymujemy od kontrahenta w celu zabezpieczenia przyszłych należności z tytułu świadczonych usług bądź sprzedaży towarów lub materiałów. Tego typu weksle zaliczane są do krótkoterminowych aktywów finansowych i ewidencjonowane są na koncie zespołu „1”

 

Przyjęcie weksla obcego do ewidencji księgowej:

Wykupienie weksla obcego przez wystawcę:

 

Weksle własne

To weksle, które jednostka wystawia we własnym imieniu w celu zabezpieczenia powstałego z tytułu nabycia usług czy też zakupu towarów zobowiązania wobec dostawcy. Weksle własne zaliczane są do zobowiązań finansowych, ewidencjonowane w księgach rachunkowych na kontach rozrachunkowych zespołu „2”.

 

Wystawienie weksla własnego:

Wykupienie weksla własnego:

 

Należy pamiętać, iż weksle zazwyczaj wystawiane są z wcześniej umówionym dyskontem, które należy ująć jako koszt finansowy w przypadku weksli własnych bądź przychód finansowy w przypadku  ewidencji weksli obcych.

Przykład.Przedsiębiorstwo ABC sp. z o.o. nabyło usługę  w cenie 10.000,00 zł. Dostawca zażądał od przedsiębiorstwa XYZ wystawienia weksla na kwotę 14.000,00 zł. Przedsiębiorstwo zgodziło się na umówione warunki i wystawiło weksel własny dla dostawcy. Dla uproszczenia przykładu pominięta została kwestia podatku VAT.

Ewidencja księgowa od strony nabywcy

1)  Otrzymanie faktury dokumentującej nabycie usługi:

2)  Wystawienie weksla własnego:

3)  Wykupienie weksla własnego:

 

Ewidencja księgowa od strony odbiorcy

1) Wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż:

2)  Otrzymanie weksla obcego od odbiorcy:

3)  Wykupienie weksla obcego przez wystawcę:

 

Prezentacja weksli w sprawozdaniu finansowym

Należy pamiętać, iż w ewidencji należy uwzględnić podział na weksle płatne do 3 miesięcy i weksle płatne powyżej 3 miesięcy od daty wystawienia. Zatem jeżeli weksle obce są płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia, wówczas zaliczone zostaną do aktywów obrotowych w pozycji B.III.1 lit. c (inne środki pieniężne). Zaś weksle obce płatne po upływie 3 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy od daty ich wystawienia zaliczone zostaną do innych inwestycji krótkoterminowych aktywów obrotowych w pozycji B.III.1 lit c (inne aktywa pieniężne). Podziału weksli dokonuje się na dzień bilansowy.

Weksle własne ewidencjonowane są jako pasywa jednostki, w podziale na krótkoterminowe wymagalne do 3 miesięcy od daty wystawienia jako zobowiązania krótkoterminowe w pozycji B.III.3 lit f (zobowiązania wekslowe) oraz długoterminowe, które są wymagalne po upływie 3 miesięcy od daty wystawienia jako zobowiązania długoterminowe w pozycji B.II.3 lit d (zobowiązania wekslowe).

W przypadku weksli in blanco, które w księgach rachunkowych wykazujemy jedynie pozabilansowo, to informację o nich ujawnia się w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego. Obowiązek wykazania zobowiązań warunkowych wynika z załącznika nr 1 o ustawy o rachunkowości, który określa, iż w dodatkowych informacjach i objaśnieniach należy ująć wzmiankę o zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancjach i poręczeniach, także wekslowych.


Możesz być także zainteresowany

 Odszkodowanie za powypadkową naprawę samochodu Odszkodowanie za powypadkową naprawę samochodu

25. 07. 2019, Marzena Walkiewicz Jak wygląda ujęcie rachunkowe oraz rozliczenie podatkowe?... Czytaj więcej


 Likwidacja Sp. z o.o. - obowiązki sprawozdawcze Likwidacja Sp. z o.o. - obowiązki sprawozdawcze

25. 03. 2019, Łukasz Walkiewicz Zdarza się, że jednostka podejmie decyzję o likwidacji spółki- dowiedz się jakie są skutki w księgach rachunkowych oraz obowiązki sprawozdawcze... Czytaj więcej


 VAT w Europie – wizualizacja danych na mapie VAT w Europie – wizualizacja danych na mapie

17. 01. 2019, Tomas Vojta, M. Paszek Wizualizacja podatku VAT w krajach europejskich, infografika, dane do pobrania.... Czytaj więcejKategoria: Praktyczne przykłady Weksle Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: