Rejestracja

Wydatki na stronę internetową w księgach rachunkowych

Wydatki na stronę internetową w księgach rachunkowych

| Magdalena Sokołowska

 

W dzisiejszych czasach nie trzeba nikomu tłumaczyć jak ważna jest strona internetowa. Pełni ona funkcję informacyjną, ale przede wszystkim jest wizytówką firmy.

Ważną sprawą jest to jak ująć wydatki na firmową stronę internetową zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych. Wątpliwości może budzić kwestia czy wydatki ująć poprzez odpisy amortyzacyjne czy odnieść bezpośrednio w koszty działalności.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym (art. 16b ust. 1 ustawy CIT oraz art. 22b ust.1 ustawy PIT), amortyzacji podlegają nabyte, nadające się  do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
  • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
  • know-how,
  • prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej,
  • licencje,

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej, umowy najmu, leasingu, dzierżawy.

Analizując powyższe należy stwierdzić, że jest to zamknięty katalog praw będący dla celów podatkowych wartościami niematerialnymi i prawnymi. W katalogu tym nie ma wydatków na strony internetowe.

Należy zwrócić uwagę, że wydatki na zakup usługi, która polega na budowie strony internetowej obejmująca jej zaprojektowanie, utworzenie, nie uznaje się za wartość niematerialną i prawną. Podobnie jest w przypadku wydatków na domenę. Poparciem tej tezy jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28.01.2011r, nr IBPBI/2/423-1549/10/MO.

W sytuacji, gdy wraz z wytworzeniem strony internetowej dochodzi do przeniesienia praw autorskich oraz nabyte prawa spełniają określone warunki tj. zostały nabyte na okres dłuższy niż rok i będą wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością, ich cena nabycia przekracza kwotę  3500zł netto to poniesienie wydatków na ich nabycie powinno zostać odniesione w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne.

 Dla celów bilansowych podobnie jak dla celów podatkowych jeśli nabycie strony internetowej związane jest z przeniesieniem praw autorskich to należy utworzyć wartość niematerialną i prawną.

W większości przypadków usługa utworzenia strony internetowej firmy ujmowana będzie bezpośrednio w ciężar kosztów okresu, którego dotyczy.

Poniesione z góry opłaty za domenę, hosting, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych należy rozliczyć w czasie. Jednostka może zastosować uproszczenie polegające na jednorazowym odpisie tych kosztów w miesiącu ich poniesienia. Uproszczenie to jest możliwe jeśli zostało zawarte w polityce rachunkowości jednostki oraz nie będzie miało istotnego wpływu na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz nie zniekształci wyniku finansowego firmy.

 

Reklama ∇

Przykładowe księgowania związane z utworzeniem i obsługą strony internetowej:

L.p

Treść operacji

Kwota

Strona Wn

Strona Ma

1.

Faktura za wykonanie strony internetowej ( brak zapisu o przeniesieniu praw autorskich):

 

 

 

a) wartość netto usługi

2800,00

402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 Usługi obce

 

b) VAT

644,00

 

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 VAT naliczony

c) wartość brutto

3444,00

 

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

2.

Faktura za utrzymanie domeny  za okres od 1.05.2016r – 30.04.2017r

 

 

 

a) wartość netto

300,00

402Konto 402 - Usługi obce (Kosztowe) 402 Usługi obce

 

b) VAT

69,00

 

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 VAT naliczony

c) wartość brutto

369,00

 

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

d) przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie

300,00

640Konto 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne (Aktywno-pasywne) 640 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

3.

PK – zaliczenie w ciężar kosztów bieżącego okresu  kosztów utrzymania domeny: 300zł : 12

25,00

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

640Konto 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu czynne (Aktywno-pasywne) 640 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

4.

WB- zapłata zobowiązań:

 

 

 

 

a) za wykonanie strony internetowej

3444,00

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

 

b) za domenę

369,00

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

 

 Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: