Rejestracja

Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego - BEZ TAJEMNIC

Wynagrodzenia jako koszt układu rodzajowego -     BEZ TAJEMNIC

| Magdalena Sokołowska

 

Konto Wynagrodzenia jest kontem układu rodzajowego kosztów. Na koncie tym ujmujemy wynagrodzenia pieniężne brutto oraz wartość świadczeń w naturze wypłacanych lub wydawanych przez jednostkę pracownikom lub innym osobom fizycznym jako wynagrodzenie za wykonywaną na jej rzecz pracę.

 

Konto 404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404 Wynagrodzenia jest kontem wynikowym co oznacza, że nie wykazujemy go w bilansie, konto to początkiem roku nie posiada salda początkowego i ma bezpośredni wpływ na wynik finansowy jednostki. Księgowań na tym koncie dokonuje się po stronie Wn. Po stronie Ma można wykazywać korekty wysokości naliczonych wynagrodzeń lub innych świadczeń, jednak dla zachowania czystości obrotów na kontach kosztowych zaleca się księgowanie korekt zapisem ujemnym po stronie Wn.

 

Wynagrodzenia obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, do których zaliczają się:

 • płaca zasadnicze będąca stałym składnikiem wynagrodzenia obliczana w sposób czasowy ( godzinowo, miesięcznie) lub akordowy,
 • dodatek za godziny nadliczbowe, dodatek nocy,
 • dodatek funkcyjny, stażowy,
 • premie, nagrody,
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenie chorobowe,
 • wynagrodzenia z tytułu umowy o zakazie konkurencji,

b) wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy agencyjne, umowy zlecenie oraz o dzieło,

c) wynagrodzenia uczniów

d) wynagrodzenia na podstawie umowy mianowania, powołania, wynagrodzenia członków zarządu, rad nadzorczych oraz komisji rewizyjnej.

 

Do konta Wynagrodzeń zaleca się prowadzenie ewidencji analitycznej, poniżej przykład:

Księgowań na koncie 404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404 Wynagrodzenia dokonuje się na podstawie list płac, rachunków wystawionych do umów cywilnoprawnych, a także na podstawie dokumentu PK – Polecenie księgowania.

Konto 404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404 Wynagrodzenia koresponduje z kontem 230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.

Reklama ∇


 

WAŻNE:

 • Do kosztów wynagrodzeń za dany okres zalicza się wynagrodzenia należne za ten okres rozliczeniowy oraz wynagrodzenia np. z tytułu umowy zlecenia bez względu na termin ich wypłaty. Tak stanowi zasada memoriału.  Natomiast dla celów podatkowych wynagrodzenia ze stosunku pracy stanowią koszt w miesiącu za który są należne pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie określonym w umowie. Jeśli termin wypłaty nie zostanie zachowany wynagrodzenia zalicza się do KUP w miesiącu wypłaty.

Przykład:

Wynagrodzenia ze stosunku pracy należne za m-c:

Termin wypłaty zgodnie z umową

Termin faktycznej wypłaty

Koszt rachunkowy

Koszt podatkowy

Maj

31.05

31.05

31.05

31.05

Maj

10.06

10.06

31.05

31.05

Maj

31.05

01.06

31.05

01.06

Maj

10.06

11.06

31.05

11.06

Należy zauważyć, że powyższy przykład dotyczy umów o pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych koszt podatkowy powstaje w momencie wypłaty wynagrodzenia.

 

 • Do kosztów wynagrodzeń zalicza się wynagrodzenia sfinansowane w całości przez jednostkę oraz te refundowane z funduszy celowych np. z PFRON. Otrzymaną refundację należy zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych.
 • W spółkach osobowych oraz w przedsiębiorstwach osób fizycznych do kosztów podatkowych nie zalicza się kosztów pracy własnej właściciela/wspólnika, pracy małżonka oraz małoletnich dzieci.

 Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku wynosi 1850zł brutto.                                                           ( Podstawa prawna: Dz. U. z 2015 r. poz. 1385)

 

 

Konto 404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404 Wynagrodzenia na koniec roku na podstawie dokumentu PK lub elektronicznego dokumentu z systemu księgowego wykazywane jest w sprawozdaniu finansowym:

a) przy stosowaniu wariantu porównawczego rachunku zysków i strat:

w części B. Koszty działalności operacyjnej -> V. Wynagrodzenia

b) przy stosowaniu wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat:

w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach”

 

Podstawowe księgowania na koncie 404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404 Wynagrodzenia:

L.p.

Treść operacji

Konto Wn

Konta Ma

1.

Wynagrodzenia brutto dotyczące danego okresu ( umowa o prace, umowy cywilnoprawne)

 

404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404  Wynagrodzenia

230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 Rozrachunki

z tytułu wynagrodzeń

2.

 

Korekta – zmniejszenie kwoty wynagrodzeń ( zapis ujemny)

 

404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404 Wynagrodzenia

 

 

 

230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

3.

PK – Przeksięgowanie kosztów wynagrodzeń na dzień bilansowy (wariant kalkulacyjny)

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404 Wynagrodzenia

4.

PK – Przeksięgowanie kosztów wynagrodzeń na dzień bilansowy (wariant porównawczy)

860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860 Wynik finansowy

404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404 Wynagrodzenia

Na koncie 404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404 Wynagrodzenia nie księgujemy:

 • wynagrodzeń wypłacanych ze środków obcych jednostki,
 • nagród, premii i tantiem wypłacanych z zysku netto,
 • zasiłków wypłacanych ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • wynagrodzeń związanych z budową lub ulepszeniem środków trwałych,
 • wynagrodzeń za pracę wykonywaną przez osoby fizyczne w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • odpraw pośmiertnych.

Możesz być także zainteresowany

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty rodzajowe ciąg dalszy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty rodzajowe ciąg dalszy

07. 07. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury nowego artykułu - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia... Czytaj więcej


 Środki higieny osobistej w ewidencji księgowej i podatkowej Środki higieny osobistej w ewidencji księgowej i podatkowej

29. 03. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury artykułu: Środki higieny osobistej w ewidencji księgowej i podatkowej... Czytaj więcej


 Księgowanie zakupu napojów oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników – praktyczne ujęcie Księgowanie zakupu napojów oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników – praktyczne ujęcie

12. 11. 2015, Magdalena Sokołowska W artykule przedstawiamy jak w praktyczny sposób ująć w księgach rachunkowych zakup napojów oraz posiłków profilaktycznych... Czytaj więcejPytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: