Rejestracja

Zaliczka na dostawy w księgach rachunkowych

Zaliczka na dostawy w księgach rachunkowych

| Łukasz Walkiewicz

Stosownie do ustawy o VAT zaliczka w obrocie krajowym powoduje co do zasady powstanie obowiązku podatkowego, natomiast istnieją również nieliczne wyjątki. Wpłaconą zaliczkę powinniśmy ewidencjonować w księgach rachunkowych jako kwotę brutto, która zawiera kwotę VAT obliczoną według aktualnie obowiązujących stawek dla danego towaru lub usługi.

Jak wygląda ewidencja rachunkowa z punktu widzenia odbiorcy?

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w powyższym terminie lub w ciągu dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z powyższym przepisem, głównym warunkiem do odliczenia podatku VAT jest powstanie u sprzedawcy obowiązku podatkowego, natomiast otrzymanie faktury dokumentującej zakup jest również niezwykle ważne.

Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, co ujęte zostało w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, bowiem w myśl powyższego przepisu wynika, że - Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Ewidencja w księgach rachunkowych wpłacającego zaliczkę wygląda następująco:

Przykład: Jednostka XYZ sp. z o.o. w maju dokonało zamówienia towarów od kontrahenta oraz w tym samym miesiącu dokonało wpłaty zaliczki w kwocie 10.000,00 zł. W maju jednostka otrzymała fakturę zaliczkową na kwotę 8.130,08 zł netto i 1.869,92 zł VAT. W kolejnym miesiącu (czerwiec) zostały dostarczone zamówione towary wraz z fakturą końcowa na kwotę brutto 40.000,00 zł (32.530,32 zł netto i 7.469,68 zł VAT). Jednostka XYZ Sp. z o.o. w księgach rachunkowych dokonała pomniejszenia kwoty z faktury o wartość wcześniej wpłaconej zaliczki.

Dekretacja:

1) Wpłata zaliczki w maju:

2) Ewidencja otrzymanej faktury zaliczkowej:

3) Przyjęcie towarów do magazynu w czerwcu:

4) Ewidencja faktury końcowej z rozliczoną zaliczką:

5) Pozostała część zobowiązania - spłata:

Ewidencja wpłaty zaliczki od strony dostawcy

Wpływ zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów lub świadczenia usług związane jest w powstaniem obowiązku podatkowego, co wynika z literalnego brzmienia art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Jednostka powinna również pamiętać, iż zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą w sytuacji otrzymania przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W sytuacji, gdy faktura zaliczkowa nie obejmuje kwoty całej zapłaty, na fakturze „ostatecznej”, wystawionej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, to jednostka w księgach rachunkowych przy ewidencji pomniejsza kwotę na fakturze o wartości otrzymanych części zapłat, pomniejszając tym samym kwotę podatku VAT wykazanego wcześniej na fakturach zaliczkowych. Faktura końcowa powinna zawierać wykaz faktur, które zostały wystawione przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

W przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur.

Przy ewidencji faktury zaliczkowej podatnik powinien oprzeć się o art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;

Ewidencja rachunkowa faktury zaliczkowej będzie zatem wyglądać następująco:

Następnie po realizacji zamówienia, z data dostawy towaru lub wykonania usługi dokonuje się przeksięgowania kwoty ujętej na koncie 845Konto 845 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Pasywne) 845 w konto przychodów następującym zapisem:


Możesz być także zainteresowany

 Różnice kosztów bilansowych od kosztów podatkowych Różnice kosztów bilansowych od kosztów podatkowych

22. 10. 2021, Marzena Walkiewicz Pojęcie kosztów rozumiane jest niejednoznacznie, a definiowanie go jest procesem złożonym. ... Czytaj więcej


 Rezerwy urlopowe- zasady tworzenia i ujęcie w księgach Rezerwy urlopowe- zasady tworzenia i ujęcie w księgach

26. 03. 2020, Marzena Walkiewicz Jakie są zasady tworzenia rezerw urlopowych? Jakie jest ich zastosowanie i jak prawidłowo ująć tę operację w księgach?... Czytaj więcej


 Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności

25. 11. 2019, Marzena Walkiewicz Ewidencja księgowa należności może być uzależniona od tego, czy wcześniej...... Czytaj więcejKategoria: Praktyczne przykłady VAT Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: