Rejestracja

Zamknięcie roku w spółkach należących do kategorii małych i mikro

Zamknięcie roku w spółkach należących do kategorii małych i mikro

| Łukasz Walkiewicz

Zamknięcie roku jest gorącym okresem dla działu księgowego jednostki gospodarczej. Dzięki wprowadzonym zmianom w 2014 roku w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.) podmioty gospodarcze kwalifikujące się do kategorii jednostek mikro bądź małych mogą skorzystać z szeregu uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Definicja jednostek mikro

W ustawie o rachunkowości można znaleźć bardzo rozbudowaną definicję jednostek mikro. Zgodnie z art. 3 ust. 1a uorJednostkami mikro w rozumieniu ustawy są:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,

4) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2

Dodatkowo w myśl art. 3 ust 1b 1b. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 1a pkt 1, które:

1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem uproszczeń przeznaczonych dla jednostek mikro

2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1a pkt 1 wielkości.

Pojęcie jednostek małych

Zgodnie z art. 3 ust. 1c pkt 1-2 uor 1c. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2

Dodatkowo zgodnie z art. 3 ust. 1d. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 1c, które:

1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem uproszczeń przeznaczonych dla jednostek małych

2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1c pkt 1 wielkości.

Możliwość zastosowania uproszczeń

Dodatkowym warunkiem, jakie muszą spełniać podmioty gospodarcze, by podlegać pod kategorię spółek małych i mikro jest obligatoryjność podjęcia decyzji przez organ zatwierdzający decyzji w sprawie formy sporządzenia sprawozdania finansowego. Decyzja ta powinna zostać podjęta w formie uchwały, na którą nie ma nałożonego przez ustawodawcę terminu. Naturalnym wydaje się być jednak termin, który pozwoli na przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego z zastosowaniem możliwych uproszczeń przeznaczonych dla spółek małych lub mikro.

Należy pamiętać, że podpisanie uchwały jest koniecznym warunkiem do korzystania z uproszczeń w rocznym sprawozdaniu finansowym. Samo podleganie pod kategorię jednostek małych i mikro nie daje takiej możliwości.

Uproszczenia przewidziane przez ustawodawcę opisane zostały dokładnie w ustawie w artykułach 46-49 uor. Zarówno wygląd bilansu, rachunku zysków i strat jak i całego sprawozdania finansowego znaleźć można w załącznikach do ustawy, załącznik nr 4 dla spółek mikro oraz załącznik nr 5 dla spółek małych. Uproszczenie przedstawione w ustawie dotyczą w szczególności wyglądu bilansu, rachunku zysków i strat. Dodatkowo, jednostki małe i mikro zwolnione są ze sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zmian w kapitale własnym.

Terminy, o których należy pamiętać!

Reklama ∇


Termin wykonania

Opis wykonywanych czynności

3 miesiące od dnia bilansowego

- za 2016r termin ten mija 31 marca 2017r

Zamknięcie ksiąg rachunkowych, zgodnie z  art. 12 ust 2 uor

3 miesiące od dnia bilansowego

- za 2016r termin ten mija 31 marca 2017r

Sporządzenie i podpisanie rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 45 ust. 1 i art. 52 ust. 1 i 2 uor

Do 6 miesięcy od dnia bilansowego

- za 2016r termin jest do 30 czerwca 2017r

Zatwierdzenie przez organ zatwierdzający rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 53 ust 1 uor

W ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych, zgodnie z art. 12 ust. 4 uor

W terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Przekazanie do urzędu skarbowego rocznego sprawozdania finansowego, spółki dodatkowo przekazuję odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe, zgodnie z  art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

W terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

- za 2016r termin mija 2 maja 2017.

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania, zgodnie z art. 45 ust. 1 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego

- za 2016r termin mija 15 lipca 2017r

Jednostka ma obowiązek złożenia w KRS:

1)      Roczne sprawozdanie finansowe w formie właściwej dla jednostki małej lub mikro

2)      Odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty

Zgodnie z art. 69 ust. 1 i 2 uor

 


Możesz być także zainteresowany

 Różnice kursowe przy transakcjach handlowych Różnice kursowe przy transakcjach handlowych

15. 03. 2018, Marzena Walkiewicz Pokazujemy na przykładach, jak poprawnie wyliczać różnice kursowe przy transakcjach handlowych.... Czytaj więcej


 Poniesione koszty otrzymane po zakończeniu roku podatkowego a moment ujęcia wydatków jako koszty uzyskania przychodu Poniesione koszty otrzymane po zakończeniu roku podatkowego a moment ujęcia wydatków jako koszty uzyskania przychodu

21. 03. 2017, Łukasz Walkiewicz Po zamknięciu roku obrotowego spółki otrzymaliśmy faktury kosztowe dotyczące tego roku. W jaki sposób ujmiemy to w księgach rachunkowych?... Czytaj więcej


 Pasywa Pasywa

28. 02. 2013, Ewa Kusznierowska Pasywa to źródła finansowania zasobów majątkowych firmy... Czytaj więcejPytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: