Rejestracja

Zmiany w podatku dochodowym

Zmiany w podatku dochodowym

| Łukasz Walkiewicz

Zmiany w podatku dochodowym od 2019 roku

Zawsze początek roku wiąże się z wdrążeniem nowych zmian. Również wraz ze styczniem 2019 roku weszły w życie kolejne nowelizacje dotyczące podatku dochodowego, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapobieganie wyłudzeniom podatkowym. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z nich.

Zmiany kwoty wolnej od podatku oraz przekroczenie progu podatkowego

W 2017 roku dolny próg kwoty wolnej od podatku wynosił 6 600zł, co oznaczało, iż dochód roczny podatnika nie mógł przekraczać wówczas 6 600zł. Następne progi ukształtowane były degresywnie w zależności od dochodu.

W 2019 roku w zeznaniu za 2018 rok wzrósł dolny próg podstawy opodatkowania na potrzeby zastosowania kwoty wolnej od podatku i wynosi obecnie 8 000 zł. Dla podatnika oznacza to, że nie zapłaci on żadnego podatku od dochodu, jeżeli dochód roczny osiągnięty przez niego w 2018 roku nie przekroczy 8 000 zł.

Poniższa tabela przedstawia przedziały dochodów dla kwoty wolnej w 2019 r., które kształtują się następująco:

Dochód* roczny podatnika

Stawka podatku

Kwota wolna

1 zł – 8.000 zł

18% minus 1.440 zł**

8.000 zł

8.001 – 13.000 zł

18% minus kwota obniżająca**

Degresywna – od 8.001 zł do 3.091 zł

13.001- 85.528 zł

18% minus 556,02 zł**

3.091 zł

85.529 zł – 127.000 zł

32% minus kwota obniżająca**

Degresywna – od 3.091 zł do 0 zł.

od 127.001 zł

32%

Brak kwoty wolnej od podatku

Źródło: https://www.e-pity.pl/kwota-wolna-od-podatku-2018-kalkulator/

Zmiany dotyczą również sposobu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy po przekroczeniu progu podatkowego. Od miesiąca, w którym dochód podatnika przekroczył 85 528 zł zaliczka na podatek dochodowy PIT 4R będzie obliczana w następujący sposób:

  1. zaliczka będzie pobierana do części dochodu, który nie przekroczył kwoty progu 85.528zł - według stawki 18%,

  2. zaliczka będzie pobierana do nadwyżki dochodu ponad kwotę przekraczającą próg podatkowy w kwocie 85.528 zł. - według stawki 32%.

Zmiany w terminach i formie składania niektórych zeznań podatkowych

Od 2019 roku płatnicy, którzy opłacają podatek PIT-4R od wypłaconych wynagrodzeń będą zobowiązani złożenia zeznania wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do końca stycznia do urzędu skarbowego oraz przekazanie dla pracowników PIT-11 do końca lutego w formie papierowej lub elektronicznej.

W tym roku ustawodawca w połowie lutego udostępnił podatnikom, którzy zobowiązani są do złożenia rocznego zeznania PIT-37 lub PIT-38 za 2018r gotowe zeznania roczne wypełnione przez urząd skarbowy. Podatnik będzie mógł zmodyfikować zeznanie o przysługujące mu ulgi podatkowe, a następnie zaakceptować do rozliczenia. Przygotowane przez organ podatkowy rozliczenie roczne PIT znajduje się na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, na stronie https://www.podatki.gov.pl/, gdzie na podstawie takich danych jak:

1 PESEL (albo NIP i datę urodzenia)

2 kwotę przychodu, którą podatnik wskazał w PIT za rok 2017

3 jedną z kwot przychodu za 2018 rok, którą podatnik znajdzie w jednej z informacji od płatników

(np. pracodawcy), np. PIT-11

i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 rok

lub - jeśli podatnik posiada profil zaufany - dane logowania do PZ

Dzień akceptacji przez podatnika rocznego zeznania PIT traktowany jest jak dzień złożenia zeznania. Podatnik może również odrzucić przygotowane zeznanie, ale wówczas będzie zobowiązany do samodzielnego przegotowania rocznego zeznania PIT.

Zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych

Zmiany w podatku dochodowym objęły również sposób rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, zarówno tych należących do pracowników jak i używanych na podstawie umowy najmu, leasingu itp. Zmiany te dotyczą limitu zaliczenia w koszty odpisów amortyzacyjnych, które zostały podniesione do 150 000zł, a w przypadku samochodów elektrycznych do 225 000zł. Należy zaznaczyć, iż limit tych kosztów obejmuje również opłaty z tytułu rat leasingu operacyjnego takich samochodów. Ponadto podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki. Wydatki eksploatacyjne (również wydatki na paliwo) wykorzystywanego mieszanie, a zatem zarówno prywatnie jak i służbowo, podatnik będzie mógł uznać w koszty podatkowe jedynie na poziomie 75%.

Od 2019 roku zmienił się również limit dotyczący używania prywatnego samochodu w działalności gospodarczej. Samochód prywatny, który nie został wpisany do ewidencji środków trwałych danej firmy, a jest używany w działalności gospodarczej od nowego roku nie będzie rozliczany na podstawie tzw. kilometrówki, ale ze stałym ryczałtowym limitem wynoszącym 20%.

Jednorazowe odliczenie straty

Ustawodawca wprowadził również dodatkowe zmiany dotyczące rozliczenia straty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT (odpowiednio art. 9 ust. 3 ustawy o PIT) Owysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Jednorazowe odliczenie straty podatkowej do limitu 5 mln PLN może przynieść dodatkowe korzyści, zwłaszcza dla młodych firm poprzez polepszenie ich płynności finansowej. Należy jednak zaznaczyć, iż nowe przepisy dotyczą strat powstałych od 2019 roku.


Możesz być także zainteresowany

 Ewidencja zdarzeń na przełomie roku Ewidencja zdarzeń na przełomie roku

15. 06. 2020, Marzena Walkiewicz Przedsiębiorstwa bez wytchnienia działają przez cały czas zawierając różnego rodzaju operacje gospodarcze, naturalnym zatem jest występowanie faktur na przełomie roku obrotowego jednostki.... Czytaj więcej


 Split Payment po zmianach Split Payment po zmianach

29. 01. 2020, Marzena Walkiewicz Split payment działa w systemie B2B, czyli wyłącznie w transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. Polega na podzieleniu płatności za dokonaną transakcje na dwie części – kwotę netto i kwotę podatku VAT... Czytaj więcej


 Podatek odroczony Podatek odroczony

20. 12. 2019, Marzena Walkiewicz Pojęcie podatku odroczonego pojawia się w sytuacji, gdy jednostka rozpoznaje przychody i koszty na potrzeby podatkowe i bilansowe w różnych okresach... Czytaj więcejKategoria: PIT CIT VAT

Artykuły z kategorii VAT

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: