Rejestracja

Księgowość Słownik

Aktywa

Aktywa to inaczej zasoby majątkowe jednostki. wg. Ustawy o rachunkowości są to:

"kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych".

Dzielimy je na trwałe i obrotowe.

Przewidywany okres zaangażowania aktywów trwałych w działalność jednostki jest dłuższy od jednego roku.

Aktywa obrotowe (majątek obrotowy) różnią się od aktywów trwałych tym, że w stosunkowo krótkim czasie następuje zmiana ich naturalnej postaci. Przeobrażenie majątku obrotowego jest następstwem prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. W jej wyniku  majątek obrotowy przechodzi przez różne jej stadia i przyjmuje coraz to inną postać. Aktywa obrotowe znajdują się w ciągłym ruchu (w ciągłym obrocie).

 
Inne koncepcje rachunkowości