Rejestracja

Księgowość Słownik

Cedent

Cedent jest jedną ze stron cesji. Cedent jest to podmiot cedujący (przekazujący) swoje prawa do czegoś na rzecz innego podmiotu (cesjonariusza). Przedmiotem cesji może być zarówno prawo do czegoś, jak i wierzytelność.W momencie dokonania cesji, cedent traci prawa do wierzytelności oraz wszelkie prawa z nimi związane (np. prawa do odsetek), chyba że umowa cesji stanowi inaczej. 
Inne koncepcje rachunkowości