Rejestracja

Księgowość Słownik

Cena nabycia

To cena zakupu powiększona o koszty związane bezpośrednio z zakupem i wprowadzeniem składnika aktywów do obrotu, np. transport, składowanie i obniżona o rabaty, upusty i inne zmniejszenia.
Inne koncepcje rachunkowości