Rejestracja

Księgowość Słownik

Cesja wierzytelności

Cesja (nazywana też przelewem) jest umową cywilnoprawną, która przenosi prawo do wierzytelności z cedenta (wierzyciela) na osobę trzecią (cesjonariusza). Jeśli umowa cesji nie stanowi inaczej, cesjonariusz nabywa wszystkie prawa związane z wierzytelnością (prawa do odsetek, zabezpieczenia itp.), jak również ryzyka z nią związane (np. niewypłacalność dłużnika). Cesję wierzytelności w prawie polskim regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Przedmiotem cesji może być zarówno cała wierzytelność jak i jej część.
Inne koncepcje rachunkowości