Rejestracja

Księgowość Słownik

Dywidenda

Część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki, która uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy, przypada do wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom (spółka z o.o.).

Dywidenda może być wypłacana z:

  • zysku netto,
  • kapitału zapasowego,
  • niepodzielonych zysków z lat poprzednich.

Dywidenda zazwyczaj wypłacana jest w pieniądzu, ale może być wypłacana również w formie akcji nowej emisji.

Jeśli spółka podejmie decyzję o wypłacie dywidendy w formie akcji nowej emisji nie zmieni się stan jej aktywów ani kapitałów, zmieni się jedynie struktura kapitałów własnych.
Inne koncepcje rachunkowości