Rejestracja

Księgowość Słownik

Dziennik ksiąg rachunkowych

Służy do chronologicznego ujmowania zdarzeń (operacji gospodarczych), które wystąpily w danym okresie sprawozdawczym.

Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.
Inne koncepcje rachunkowości