Rejestracja

Księgowość Słownik

Inwentaryzacja

Polega na okresowym uzgodnieniu rzeczywistego stanu składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia ze stanami wykazywanymi w ewidencji księgowej.

Inwentaryzację przeprowadza się w takim okresie, aby stwierdzić stan aktywów i pasywów w dniu kończącym rok obrotowy.

Wyróżniamy inwentaryzację:

  • okresową
  • zdawczo - odbiorczą (przy zmianie osoby odpowiedzialnej)
  • nadzwyczajną
  • ciągłąInne koncepcje rachunkowości