Rejestracja

Księgowość Słownik

Jednostka powiązana

Jednostki powiązane to wszystkie jednostki podporządkowane i ich jednostki nadrzędne.

Jednostkami nadrzędnymi są: jednostka dominująca (patrz Jednostka zależna), znaczący inwestor oraz wspólnik jednostki współzależnej (patrz Jednostka współzależna (współkontrolowana)).

Jednostki zależne, współzależne, a także stowarzyszone określa się jako jednostki podporządkowane.

Grupa jednostek powiązanych obejmuje szerszy krąg spółek niż grupa kapitałowa, gdyż definicja grupy kapitałowej odnosi sie jedynie do jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych.

Warto jednak zaznaczyć, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej wykazuje się również jednostki współzależne spółek wchodzących w skład tej grupy oraz jednostki z nimi stowarzyszone.
Inne koncepcje rachunkowości