Rejestracja

Księgowość Słownik

Jednostka zależna

Jednostka zależna to jednostka będąca spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami prawa handlowego, kontrolowana przez jednostkę dominującą.

Oznacza to, że jednostka jest jednostką zależną, gdy inna jednostka sprawuje nad nią kontrolę, a w szczególności:

  • Jednostka dominująca posiada bezpośrednio lub pośrednio przez udziały większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym (np. walnym zgromadzeniu akcjonariuszy) jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, lub
  • Jednostka dominująca jest uprawniona do kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej jednostki, lub
  • Jednostka dominująca jest uprawniona do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących jednostki zależnej, lub
  • Jednostka dominująca jest udziałowcem jednostki, której członkowie zarządu w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy, stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu jednostki zależnej lub, gdy osoby zostały powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach jednostki zależnej.

W uproszczeniu możemy powiedzieć, że jednostka jest jednostką zależną, gdy inna jednostka może wpłynąć na jej decyzje i sposób działania. Z reguły odbywa się to poprzez posiadanie większości głosów na zgromadzeniu organu stanowiącego:

  • W przypadku spółek akcyjnych - walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
  • W przypadku spółek z.o.o. - zgromadzenia wspólników,

lub posiadanie większości w Zarządzie lub/i organie nadzorującym.
Inne koncepcje rachunkowości