Rejestracja

Księgowość Słownik

Koszty bezpośrednie

Na podstawie dokumentów źródłowych mogą być przypisane koszty bezpośrednio produkowanym wyrobom lub usługom.

Do kosztów bezpośrednich zalicza się:

  • materiały bezpośrednie
  • płace bezpośrednie wraz z narzutami składek ZUS obciążających pracodawcę
  • inne koszty bezpośrednie, np. wykonanie części procesu technologicznego przez inne jednostki, zużycie narzędzi specjalistycznych, koszty przygotowania nowej produkcji 

 
Inne koncepcje rachunkowości