Rejestracja

Księgowość Słownik

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe to zestawienie zapisów księgowych,  chronologicznie uporządkowanych , obejmujących obroty i salda oraz wykaz aktywów i pasywów firmy.

Na księgi rachunkowe składają się:

  • dziennik,
  • księga główna,
  • księga pomocnicza,
  • zestawienie obrotów i sald,
  • wykaz składników aktywów i pasywów.

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w siedzibie jednostki, w polskiej walucie oraz języku. Można również zlecić prowadzenie ksiąg uprawnionej firmie zewnętrznej, także takiej znajdującej się poza granicami kraju.

Według polskiego prawa podatkowego, księgi rachunkowe należy przechowywać przez pięć lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Inne koncepcje rachunkowości