Rejestracja

Księgowość Słownik

Leasing finansowy

Umowa leasingu finansowego określa, oprócz prawa użytkowania przedmiotu leasingu, również warunki przeniesienia prawa własności tego przedmiotu na leasingobiorcę po upływie okresu leasingu.

Leasingobiorca dokonuje też odpisów amortyzacyjnych. W umowie leasingowej ujmuje się wysokość odsetek z tytułu odroczonej zapłaty, należny leasingodawcy zysk i podaje się okres spłaty.
Inne koncepcje rachunkowości