Rejestracja

Księgowość Słownik

Leasing operacyjny

Uprawnia leasingobiorcę do używania przedmiotu leasingu w okresie i na warunkach określonych w umowie. Właścicielem przedmiotu leasingu w okresie trwania umowy jest leasingodawca.

Leasing operacyjny jest formą dzierżawy na mocy, której leasingodawca użytkuje środek trwały w zamian za ustalone płatności.
Inne koncepcje rachunkowości