Rejestracja

Księgowość Słownik

Lista płac

Dokument księgowy potwierdzający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników i uwzględniający składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płacone zarówno przez pracownika jak i pracodawcę, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz kwotę wynagrodzeń netto.

Lista płac sporządzana jest dla wszystkich pracowników na podstawie dokumentów źródłowych takich jak:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenia,
  • karty pracy,
  • listy obecności,
  • zestawienia przepracowanych godzin,
  • wykazy godzin nadliczbowych,
  • zwolnienia lekarskie,
  • dokumenty potwierdzające korzystanie z bezpłatnego urlopu, urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego,
  • przyznane nagrody, premie czy odprawy.Inne koncepcje rachunkowości