Rejestracja

Księgowość Słownik

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, MSSF (ang. International Financial Reporting Standards, IFRSs) stanowią zbiór standardów rachunkowości, związanych z nimi interpretacji oraz ram konceptualnych, wydawanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, RMSR (ang. International Accounting Standards Board, IASB).

 

Wstęp do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (ang. Preface to International Financial Reporting Standards),

 • MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy (ang. First-time Adoption of International Financial Reporting Standards),
 • MSSF 2: Płatności w formie akcji (ang. Share-based Payment),
 • MSSF 3: Połączenia jednostek gospodarczych (ang. Business Combinations),
 • MSSF 4: Umowy ubezpieczeniowe (ang. Insurance Contracts),
 • MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana (ang. Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations),
 • MSSF 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych (ang. Exploration for and Evaluation of Mineral Assets),
 • MSSF 7: Instrumenty finansowe – ujawnienie informacji (ang. Financial Instruments: Disclosures),
 • MSSF 8: Segmenty operacyjne (ang. Operating Segments),
 • Ramy konceptualne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (ang. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements),
 • MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych (ang. Presentation of Financial Statements),
 • MSR 2: Zapasy (ang. Inventories),
 • MSR 7: Rachunek przepływów pieniężnych (ang. Statement of Cash Flows),
 • MSR 8: Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów (ang. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors),
 • MSR 10: Zdarzenia następujące po dniu bilansowym (ang. Events After the Reporting Period),
 • MSR 11: Umowy o usługę budowlaną (ang. Construction Contracts),
 • MSR 12: Podatek dochodowy (ang. Income Taxes),
 • MSR 14: Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności (ang. Segment Reporting),
 • MSR 16: Rzeczowe aktywa trwałe (ang. Property, Plant and Equipment),
 • MSR 17: Leasing (ang. Leases),
 • MSR 18: Przychody (ang. Revenue),
 • MSR 19: Świadczenia pracownicze (ang. Employee Benefits),
 • MSR 20: Dotacje rządowe oraz ujawnienie informacji na temat pomocy rządowej (ang. Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance),
 • MSR 21: Skutki zmian kursów wymiany walut obcych (ang. The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates),
 • MSR 23: Koszty finansowania zewnętrznego (ang. Borrowing Costs),
 • MSR 24: Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (ang. Related Party Disclosures),
 • MSR 26: Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych (ang. Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans),
 • MSR 27: Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (ang. Consolidated and Separate Financial Statements),
 • MSR 28: Inwestycje w jednostki stowarzyszone (ang. Investments in Associates),
 • MSR 29: Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji (ang. Financial Reporting in Hyperinflationary Economies),
 • MSR 31: Sprawozdawczość finansowa dotycząca udziałów we wspólnych przedsięwzięciach (ang. Interests in Joint Ventures),
 • MSR 32: Instrumenty finansowe – prezentacja (ang. Financial Instruments: Presentation),
 • MSR 33: Zysk przypadający na jedną akcję (ang. Earnings Per Share),
 • MSR 34: Śródroczna sprawozdawczość finansowa (ang. Interim Financial Reporting),
 • MSR 36: Utrata wartości aktywów (ang. Impairment of Assets),
 • MSR 37: Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe (ang. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets),
 • MSR 38: Wartości niematerialne (ang. Intangible Assets),
 • MSR 39: Instrumenty finansowe – ujęcie i wycena (ang. Financial Instruments: Recognition and Measurement),
 • MSR 40: Nieruchomości inwestycyjne (ang. Investment Property),
 • MSR 41: Rolnictwo (ang. Agriculture).Inne koncepcje rachunkowości