Rejestracja

Księgowość Słownik

Metoda statystyczna ustalania wyniku finansowego

Jest metodą najczęściej wykorzystywaną do obliczania wyniku finansowego w czasie roku obrotowego, także w sprawozdaniach podatkowych do ustalania wyniku finansowego podstawy opodatkowania. Jej zakres i forma nie są regulowane prawem. Najczęściej przyjmuje formę zestawienia przychodów i kosztów oraz innych elementów wyniku finansowego. Korzystanie z tej metody nie wymusza księgowań na koncie "Wynik finansowy" ani też zamykania kont wynikowych.
Ustalenie wyniku finansowego metodą statystyczną ustala się według wariantu porównawczego lub kalkulacyjnego.
Inne koncepcje rachunkowości