Rejestracja

Księgowość Słownik

Odsetki

Wynagrodzenie za korzystanie z obcych środków pieniężnych. Wielkość należnych odsetek ustala się z uwzględnieniem określonej stopy procentowej w stosunku do wielkości kapitału oraz czasu korzystania z niego.

Odsetki naliczane są przede wszystkim od:

  • udzielonych kredytów i pożyczek,
  • wyemitowanych obligacji,
  • powierzonych bankowi pieniędzy zwłaszcza w postaci wkładów i lokat terminowych, ale także od środków zdeponowanych na rachunkach bieżących.

 
Inne koncepcje rachunkowości